Ook provincies voor afschaffen afschotplan

Bron: IPO

De regels voor de jacht verminderen en meer inspraak voor maatschappelijke organisaties bij faunabeheer, dat stellen de VVD en PvdA vandaag voor tijdens het Wetgevingsoverleg Natuurbeschermingswet in de Tweede Kamer. De Natuurbeschermingswet is het sluitstuk van de decentralisatie van het natuurbeleid van rijk naar provincies. In de Wet wordt geregeld dat provincies verantwoordelijk zijn voor het natuurbeleid en de uitvoering daarvan.

De regeringspartijen willen dat jagers bij de jacht niet meer vooraf een afschotplan op basis van een telling moeten indienen. De provincies zijn voorstander van een vereenvoudiging van de uitvoering van het natuurbeleid en een verlaging van de regeldruk voor jagers. Provincies zien deze aanpassing van de Wet als een goede stap in die richting.

In de huidige praktijk melden jagers achteraf gegevens over de dieren ze hebben gedood via het faunaregistratiesysteem aan de faunabeheereenheden. Een goede informatieuitwisseling tussen jagers en faunabeheereenheden blijft voor de provincies van groot belang voor het opstellen van effectief faunabeleid.

In het voorstel van VVD en PvdA staat ook dat maatschappelijke organisaties meer invloed zouden moeten krijgen op het faunabeheer. Deze partijen zouden een plek moeten krijgen in de faunabeheereenheden (FBE’s). Deze FBE’s voeren het door de provincie opgestelde faunabeleid en zogeheten populatiebeheer, waar de jacht ook onderdeel vanuit maakt,  op regionaal niveau uit. De basis hiervoor is het faunabeheerplan, waarin ook afspraken over de jacht zijn opgenomen. Het is aan de provincies hoeveel en welke organisaties onderdeel uitmaken van de FBE.

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.