De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Persbericht Jagersvereniging – Haas en konijn redden zich goed in landelijk gebied

Persbericht Jagersvereniging – Haas en konijn redden zich goed in landelijk gebied

Rode Lijst 2020 zoogdiersoorten slecht onderbouwd

Amersfoort, 4 november 2020 – De Jagersvereniging heeft met verbazing kennisgenomen van de nieuwe Nederlandse Rode Lijst van Zoogdiersoorten. Dat haas en konijn daarin nu als kwetsbaar worden aangemerkt komt niet overeen met de praktijk. De Jagersvereniging is van mening dat het hoog tijd is voor een onafhankelijke Autoriteit Faunagegevens. 

Minister Schouten van LNV constateert dat haas en konijn in Nederland op dit moment wijdverbreid en in grote aantallen voorkomen. Ze stelt terecht dat er geen reden is om de jacht op deze wildsoorten te sluiten. 

Hoe kan het dat tegelijkertijd deze soorten als ‘kwetsbaar’ op de rode lijst staan? Dit komt voornamelijk doordat de aantallen en verspreiding van deze diersoorten in 2019 worden vergeleken met de geschatte gegevens over deze soorten in 1950. Exacte cijfers uit 1950 ontbreken echter. Alleen volgens die inschatting zou bijvoorbeeld de hazenstand met 61% zijn gekrompen.

Europese Rode Lijst

Ter vergelijking: de Europese Rode Lijst voor zoogdieren kijkt veel minder ver terug. Die hanteert een periode van 10 jaar om te kijken of de stand van hazen en konijnen toe- of afneemt. Als we die regel toepassen op de Nederlandse situatie, dan zouden beide soorten niet voor de rode lijst kwalificeren. De hazenstand is de laatste 10 jaar bijvoorbeeld stabiel, zo blijkt ook uit de tel- en afschotgegevens die de Nederlandse wildbeheereenheden jaarlijks opleveren.

De provinciale overheden en de breed maatschappelijk samengestelde faunabeheereenheden baseren hun beleid mede op de tel- en afschotgegevens van de wildbeheereenheden. Wonderlijk genoeg heeft de Zoogdiervereniging er dit keer voor gekozen deze cijfers niet mee te nemen in haar recente adviesrapport voor de minister. In 2009 deed ze dat nog wel.

Nederlandse Autoriteit Faunagegevens

De Jagersvereniging vindt dat er een Nederlandse Autoriteit Faunagegevens moet worden ingesteld om de minister van LNV te voorzien van objectieve en goed onderbouwde adviezen, waarbij alle relevante informatie wordt meegenomen en waarbij realistische en internationaal erkende referentieperiodes worden gebruikt.

Gaat het overal in Nederland even goed met haas en konijn? Nee, de hazenstand wisselt per provincie en regio en de konijnen doen het op de cultuurgronden aanzienlijk beter dan in de duinen of in het Waddengebied. Moet de jacht op haas en konijn daarom verboden worden? Zeker niet, want haas en konijn komen in Nederland op dit moment wijdverbreid en in grote aantallen voor. Zij worden niet in hun voortbestaan bedreigd en de staat van instandhouding van deze soorten is niet in het geding.

Een jachthouder heeft bovendien de wettelijke plicht om te streven naar een redelijke wildstand in zijn jachtveld: als de wildstand voldoende is mag hij met mate oogsten, als de wildstand te laag is moet hij maatregelen nemen om de stand te verbeteren. Dat doen jagers ook, bijvoorbeeld door het aanleggen van wildakkers en bloemrijke akkerlanden en door het beheren van roofdieren en invasieve exoten. Het is ook in het eigen belang van de jager om niet meer te bejagen dan de stand aan kan: hij wil immers tot in lengte van jaren kunnen genieten van de rijkdom van zijn jachtveld.

Print Friendly, PDF & Email