De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Q&A dossier wildlijst

Q&A dossier wildlijst

De Jagersvereniging merkt dat er geruchten rondgaan over het sluiten van de wildlijst voor het jachtseizoen 2022/2023. Hoewel de vereniging benadrukt dat er nog geen besluit is genomen over de bejaagbaarheid van de dieren op de wildlijst, is het begrijpelijk dat er veel vragen leven. Hoewel er weinig concreet bekend is, wil de vereniging toch proberen de belangrijkste vragen te duiden. 

Update 8 april 2022
Op 15 april wordt het onderzoek van de WUR  en de rapporten van de SOVON naar de Tweede Kamer gestuurd. Wat betekent dit?
De minister van Natuur en Stikstof heeft aangegeven het WUR-onderzoek haas en konijn en de rapporten van SOVON (houtduif, fazant, wilde eend) vrijdag 15 april naar de Tweede Kamer te sturen. De minister zal het toesturen van de rapporten voorzien van een begeleidende Kamerbrief met ‘appreciatie’, ofwel voorzien van duiding en een oplossingsrichting met betrekking tot de wildlijst. De inhoud van deze brief kennen we nog niet en we weten ook niet zeker of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Tevens zullen op 15 april ook de nog openstaande Kamervragen schriftelijk worden beantwoord.

Is er overleg geweest met het ministerie over de inhoud van het onderzoek en de rapporten?
Er vinden op dit moment meerdere gesprekken plaats met het ministerie.

Hoe verloopt het proces nu verder als de Tweede Kamer de stukken van de WUR en SOVON heeft ontvangen?
De Kamer ontvangt van de minister een Kamerbrief waarin de minister de rapporten voorziet van duiding en een oplossingsrichting. Het is aan de minister om een besluit te nemen over de oplossingsrichting omdat er geen sprake is van een wetswijziging. Wel kan de Kamer een hierover debat aanvragen en naar aanleiding daarvan een motie indienen. Omdat op dit moment niet bekend is wat de oplossingsrichting is die de minister voorstaat valt over het vervolgtraject op dit moment niet veel te zeggen.

Hoe ziet de Jagersvereniging haar rol op dat moment? Wat kan de vereniging dan betekenen?
Afhankelijk van de inhoud van de brief zullen we gaan lobbyen bij de Tweede Kamer. Dit geldt ook in het geval er moties worden ingediend.

Gepubliceerd op 9 maart 2022
Klopt het dat de jacht op soorten van de wildlijst per 1 augustus wordt gesloten?

Vorig jaar heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de toenmalige minister van LNV, Carola Schouten, werd opgedragen om twee soorten van de wildlijst te halen: konijn en haas. Deze twee wildsoorten zijn naar aanleiding van een onderzoek door de Zoogdiervereniging eind 2020 op de Rode Lijst geplaatst. De minister heeft Wageningen Environmental Research (WEnR) gevraagd om aanvullend onderzoek. Dit rapport is nu klaar. De ambtenaren van de nieuwe minister hebben ernaar gekeken. Op 9 maart krijgen de provincies de gelegenheid om naar het rapport en het begeleidend schrijven van de ambtenaren te kijken. Daarna gaat het rapport naar de minister. Het proces loopt dus nog.

Waar komt dan het gerucht vandaan dat de jacht op de soorten van de wildlijst wordt gesloten per 1 augustus?
De minister heeft laten weten het dossier voortvarend te willen oppakken. Er staat een proces uitgestippeld voor de behandeling van het onderzoek, het komen tot een besluit en de afkondiging daarvan. Dit is gepland in de eerste twee kwartalen van dit jaar.

Waar komt het gerucht vandaan dat de gehele wildlijst wordt gesloten?
Zoals het vaker gaat met ambtelijke stukken, wordt er gelekt en gepraat. Dit is ook de Jagersvereniging ter ore gekomen. Echter, de Jagersverenging heeft het WEnR-onderzoek niet gezien. Dus we kunnen de geruchten niet bevestigen of ontkennen.

Waarom zou de minister de jacht op alle soorten wildlijst willen sluiten, als het aanvankelijk alleen om haas en konijn ging?
De toenmalige minister heeft kennelijk de opdracht gegeven om het onderzoek niet alleen toe te spitsen op haas en konijn, maar op alle soorten van de wildlijst, dus ook wilde eend, houtduif en fazant. Uit de geruchten die nu rondgaan valt op te maken, dat kennelijk de conclusie van het onderzoeksrapport is dat alle vijf wildsoorten onder druk staan en volgens onbekende interpretatie bejaging niet kunnen verdragen. Maar dit gerucht kunnen we niet bevestigen.

Is het straks helemaal klaar met de benuttingsjacht?
Nee, de minister kan niet besluiten de wildlijst te schrappen. Daar is een wetswijziging voor nodig, met een langdurig bijbehorend traject. Mochten de geruchten kloppen, zal de jacht op alle vijf soorten op de wildlijst voor waarschijnlijk één jaar worden ’gesloten’, namelijk voor 2022/2023.

Wat doet de Jagersvereniging eraan om dit besluit te voorkomen?
De Jagersvereniging heeft sinds het moment dat de haas en het konijn op de Rode Lijst zijn gezet actie ondernomen. Enerzijds door de publieke opinie met juiste feiten en cijfers te voeden, anderzijds door het opzetten van het dag- en nachtonderzoek, waarbij haas, konijn en ree ook ’s nachts zijn geteld. De uitkomst van dit onderzoek heeft de Jagersvereniging door een vooraanstaand wetenschappelijk bureau laten analyseren, Bureau Waardenburg, en onder de aandacht gebracht van beleidsmakers. De resultaten zijn afgelopen week gepubliceerd en opgepikt door verschillende media.

Er is zeker ook na aantreden van het nieuwe kabinet alles aan gedaan om zo snel mogelijk aan tafel te komen met bewindslieden om het belang van de jacht naar voren te brengen. Daarnaast zijn en worden continu gesprekken gevoerd op andere politieke en ambtelijke niveaus. Vooralsnog staat (ambtelijk) LNV niet open voor inhoudelijke duiding en overleggen over het onderzoek en mogelijke gevolgtrekkingen.

De Jagersverenging heeft het initiatief genomen om met LTO, FPG en NOJG een gezamenlijke brief naar het ministerie te sturen, met daarin het belang van de jacht en de negatieve gevolgen van het sluiten hiervan. Daarbij is met klem gewezen op de bij wet geregelde verantwoordelijkheden, rechten en taken die jagers, grondbezitters en grondgebruikers hebben. Met wettelijke partners behoor je in dialoog te blijven.

In de pers is er aandacht gevraagd voor de positieve ontwikkeling van met name de stand van de haas, door het sturen van persberichten over populatiestijging en de resultaten van het dag- en nachtonderzoek.

Er is in de pers d.m.v. persberichten aandacht gevraagd voor de belangrijke rol van jagers in het veld, bij belangrijk wetenschappelijk onderzoek, verkeerveiligheid en bescherming van kwetsbare soorten.

Voorafgaande aan het provinciaal overleg van 9 maart hebben alle gedeputeerden van de provincies een brief ontvangen van de Jagersvereniging m.b.t. de presentatie van de resultaten van het WEnR-onderzoek. Uit de reacties op deze brief maakt de Jagersvereniging op dat deze niet alleen goed is gelezen, maar dat veel (zo niet alle) gedeputeerden en provincies de standpunten van de Jagersvereniging over het belang van de jacht en de brede averechtse werking van sluiting daarvan onderschrijven.

De Jagersvereniging heeft op korte termijn een afspraak met de minister voor Natuur en Stikstof zelf om het dossier te bespreken.

Wat gebeurt er als de minister besluit om de jacht op de vijf soorten van de wildlijst toch een jaar stil te leggen?
Als het daarop aankomt dan zal het vermoedelijk eerst gaan om een ontwerpregeling, oftewel een voornemen. Volgende stap is in dat geval dan waarschijnlijk dat de ontwerpregeling wordt opengesteld voor het indienen van zienswijzen. Ongetwijfeld zal dan ook de Tweede Kamer zich roeren, hoewel die veelal geen formele rol heeft bij een Ministeriele regeling; de minister is bevoegd daartoe eigenstandig te besluiten.  De Jagersvereniging zal al deze eventuele vervolgstappen benutten om zich te laten horen. En legt zich er uiteraard ook niet bij neer als de minister daarna toch met een dergelijk besluit komt.

De vereniging is verder alvast bezig om de mogelijk gebruikte bronnen voor het WEnR-onderzoek boven tafel te halen en gaat deze analyseren op juistheid. Daarnaast kijkt de vereniging of er juridische middelen aangewend kunnen worden mocht een dergelijk besluit overwogen en genomen worden.

Ook wordt een lange termijntraject uitgerold, waarbij de Jagersvereniging het functioneren van het huidige faunabeleid ter discussie stelt. Het doel van deze discussie is om de overheid te overtuigen met faunabeleid aan te sluiten bij ons omringende landen en de daar gehanteerde wildlijst, waarbij de staat van instandhouding van soorten periodiek, volledig en onafhankelijk wordt gemonitord volgens een landelijk gevalideerd telprotocol.

In het verlengde daarvan pleit de Jagersvereniging voor een eenduidig betrouwbaar telsysteem en een landelijke autoriteit faunabeheergegevens dat zorgt voor betrouwbare data, zodat beslissingen genomen kunnen worden op basis van de juiste informatie.

Dit is een dynamisch document, zodra er nieuwe inzichten zijn wordt het aangepast.

Print Friendly, PDF & Email