REACTIE FACE op voorstel tot herziening van richtlijn vuurwapens EU

19 november 2015

Gisteren, reageren op de tragische gebeurtenissen in Parijs van 13 november heeft de Europese Commissie een voorstel tot herziening van de richtlijn vuurwapens overhaast. FACE steunt de initiatieven van de Europese Commissie in de strijd tegen het terrorisme en de illegale praktijken. FACE toch vragen hoe het voorstel van de Commissie om verder te beperken de rechtmatige bezit van vuurwapens door jagers en sport schutters zou voorkomen dat terroristen plegen van gruweldaden. Illegaalvervaardigde en / of verhandelde vuurwapens zijn gemakkelijk verkrijgbaar uit de zwarte markt in de EU of van buiten haar grenzen.

Brussel, 19 november 2015 – FACE verwelkomt de firma reactie van de Europese Commissie tegen het terrorisme. FACE ondersteunt de adequate controle van vuurwapens, waaronder gerechtvaardigde en evenredige beperkingen op de verwerving en het bezit. Tegelijkertijd moet elke wetsvoorstel ogenschijnlijk gericht op de bestrijding van terrorisme te onthouden van onnodig beperken van de rechten van legale gebruikers. Daarom FACE roept de Europese Commissie op om de rechten van jagers en sportschutters, die de grootste groep van de juridische en verantwoordelijke gebruikers van civiele vuurwapens te vertegenwoordigen in de Europese Unie en die behoren tot de meest intensief gecontroleerd en gezagsgetrouwe sociale groepen in het respecteren EU.

Michl Ebner, FACE president, verklaarde: “FACE juicht de richting van de Europese Commissie om in te grijpen tegen het terrorisme, met grote vastberadenheid leiderschap. Onze legitieme strijd tegen het terrorisme mag niet ingaan tegen de vrijheid van gezagsgetrouwe burgers om legaal te verkrijgen, gebruiken, vervoeren en op te slaan jacht vuurwapens, gegarandeerd door de richtlijn vuurwapens. ”

FACE onderschrijft verschillende elementen in het voorstel van de Commissie, met inbegrip van de verbetering van de traceerbaarheid van vuurwapens, deactivering normen en betere uitwisseling van informatie tussen de lidstaten, die nodig zijn om naar behoren te beschermen zijn de EU-burgers. Echter, FACE wijst dat maatregelen waardoor het moeilijker voor jagers en sportschutters juridische vuurwapens te verwerven in de Europese Unie wordt voorkomen dat criminelen en terroristen uit het verkrijgen van illegale wapens en het plegen van gruweldaden.

De richtlijn Vuurwapens is het juridische instrument dat de rechtmatige verkrijging en het bezit van vuurwapens in de reguleert EU. Onder de huidige regels, alleen personen met een goede reden voor het verwerven of in bezit hebben en niet die een gevaar voor hem- / haarzelf of het publiek recht op een vuurwapen te bezitten. In zoverre het primaire doel van de richtlijn vuurwapens is om de werking van de interne markt te verzekeren.

FACE benadrukt dat er geen verband bestaat tussen het bezit van juridische civiele vuurwapens voor de jacht en schieten doeleinden en crimineel gedrag en terrorisme. Bovendien hebben juridische vuurwapens niet aangetoond te voeden in de illegale markt, want het is soms gesuggereerd. Integendeel, die betrokken zijn bij de aanslagen van Parijs terroristen illegaal automatische geweren verkregen uit de zwarte markt in de EU of van buiten de Europese Unie. Bijgevolg en logisch, moeten de inspanningen ter bestrijding van terrorisme gericht zijn op het voorkomen van terrorisme, extremistische en criminelen uit het verkrijgen van dergelijke illegale vuurwapens, niet de burgers die de wet respecteren en die al zijn onderworpen aan strenge en belastende vergunningenstelsels en gedegen antecedentenonderzoek.

FACE betwijfelt dat gestandaardiseerde medische controles van de juridische gebruikers door het EU-lidstaten zal voorkomen criminelen verkrijgen vuurwapens uit illegale bron. Daarnaast, door het opleggen van dergelijke normen van de EU zou de bevoegdheid van de lidstaten belemmeren.

FACE heeft kritiek op de opname van semi-automatische vuurwapens die “lijken” automatische vuurwapens in de verboden categorie. Het criterium is onduidelijk, subjectief en onevenredig en verplicht de lidstaten om beslag op enorme kosten vergunde vuurwapens die dezelfde technische specificaties als de andere B categorie vuurwapens, die al een vergunning hebben.

FACE objecten bovendien het voorstel van de Commissie om de onderhandse verkoop van legaal verkregen vuurwapens te verbieden door middel van communicatie op afstand. Een dergelijke definitie heeft gevolgen op elke verkoop tussen partijen en kan diep invloed hebben op de fundamentele vrijheid van de EU-burgers en hun recht op gelijke behandeling.

Terwijl FACE ingenomen met de voorstellen voor de bestrijding van de illegale handel die de autoriteiten van de juiste tools om de verspreiding van illegale vuurwapens te beperken en de verbetering van de grenscontroles. De Europese Commissie moet echter zorgen voor de volledige implementatie van de Europese vuurwapenpas in de hele EU, het recht van vrij verkeer te garanderen. De Europese vuurwapenpas, afgegeven door de autoriteiten van een  EU-lidstaat naar de personen die legaal het verwerven en gebruiken van een vuurwapen, is het instrument dat op geldige wijze en efficiënt maakt het opsporen van een juridische vuurwapen aan de eigenaar tijdens het reizen in de Europese Unie.

Gerelateerde Pagina:

Vuurwapens en munitie

EU Vuurwapens wet

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk