Stichting Wise Use: groot wild in Nederland is óók zaak van jagers en boeren

Langbroek, 9 april 2014 – Vandaag organiseert Partij voor de Dieren een rondetafelgesprek over jacht en wildbeheer. Voor haar argumenten gebruikt Partij voor de Dieren de brief van Natuurmonumenten gebaseerd op de uitkomsten van de Groot Wild Enquête van Natuurmonumenten uit december 2013. De PvdD wil met de bijeenkomst aandacht vestigen op de uitkomsten van deze enquête waarin naar eigen zeggen veel burgers kiezen voor natuurlijke populatievorming en zich tegen preventief afschot van grofwild uitspreken.

De Stichting Wise Use, verder Wise Use, heeft de inhoud van de brief tot zich genomen en voelt zich genoodzaakt de onwaarheden uit de brief – voor een groot deel tegengesproken door eigen cijfers uit de enquête – aan de kaak te stellen. Daarnaast reageert Wise Use op de gang van zaken waarin het volgende opvalt:

  • Noch LTO, noch de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging zijn voor dit gesprek uitgenodigd. Dat is merkwaardig. KNJV is met 20.000 leden de grootste belangenbehartiger van jagers. Jagers geven uitvoering aan beheer van grofwild in Nederland. LTO is met 50.000 leden de grootste belangenbehartiger van grondbezitters in Nederland. Boeren ervaren direct de gevolgen van grofwild op hun gebieden. Boeren en jagers beheren samen nagenoeg het volledige buitengebied van Nederland, naar schatting zo’n 2 miljoen hectare.
  • Natuurmonumenten beheert iets meer dan 100.000 hectare: dat is iets meer dan 5% van het Nederlands buitengebied. 95% van het Nederlandse buitengebied is geen eigendom van Natuurmonumenten, maar van andere grondbezitters waaronder boeren, landgoedeigenaren en overheidsinstanties.
    Natuurmonumenten schijnt zich dit ook te realiseren. Zij heeft in haar enquête uitdrukkelijk gevraagd naar het beheer in haar eigen gebieden onder de vraagstelling: ‘Hoe wilt u dat Natuurmonumenten wilde dieren in haar gebieden beheert?’ In de brief doet Natuurmonumenten echter uitspraken over het gehele oppervlakte van het Nederlandse buitengebied.

De reactie van Wise Use op onderdelen van de brief kunt u hieronder lezen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wise Use via www.wiseuse.org.

Bijlage

In de brief die Natuurmonumenten stuurde, baseert zij zich op uitkomsten uit de Groot Wild Enquête. Zij concludeert in de brief onder andere dat:

a) ‘Mensen sterfte bij wilde dieren door voedselgebrek acceptabel vinden op voorwaarde dat boswachters dieren die uitzichtloos lijden afschieten.’

Wise Use vindt dit een understatement. De Groot Wild Enquête laat zien dat 67% van de achterban van Natuurmonumenten voorstander is van het schieten van dieren als deze ernstig lijden. (C1, tabel 3, pagina 6)
pamflet1
Daarnaast leest Wise Use nergens in de enquête dat dit beleid door boswachters moet worden uitgevoerd. Zowel vrijwillige jagers als betaalde jagers in dienst van terreinbeherende organisaties zoals de Landschappen, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben allemaal dezelfde opleiding gehad bij Stichting Jachtopleidingen Nederland.

b) ‘Mensen zijn tegen preventief afschot van dieren om de verkeersveiligheid te vergroten of schade in de landbouw te verminderen.’

De stelling dat de natuur dit bepaalt lijkt in tegenspraak met de uitkomst dat de meerderheid van de achterban (57%) vindt dat wilde dieren mogen worden geschoten. (C4, tabel 8, pagina 11)
pamflet2
Meer dan 45% van de achterban van Natuurmonumenten vindt bovendien dat wilde dieren mogen worden geschoten als er genoeg van zijn en het wild geconsumeerd wordt (26% neutraal, 29% tegen). (C4, tabel 3, pagina 7)
pamflet3
c) ‘Mensen laten het liefst de natuur bepalen hoeveel dieren in een gebied kunnen leven.’

In de enquête komt inderdaad naar voren dat 57% tegenstander is van het preventief schieten van dieren om schade aan landbouw, recreatie of andere belangen te voorkomen. Alternatieven zouden volgens de achterban van Natuurmonumenten zijn:

  • geboortebeperking door anticonceptie (32%)
  • vangen en verplaatsen (47%)

Wise Use vindt deze alternatieven regelrecht in strijd met de uitspraak van Natuurmonumenten dat de natuur haar gang moet gaan. Anticonceptie en vangen & verplaatsen is onverkort ingrijpen in het natuurlijk gedrag van een dier door menselijk handelen.

d) ‘Uit de achterbanraadpleging hebben we gehoord dat we alles op alles moeten zetten om vooraf schieten van dieren te voorkomen.’

pamflet4
Wise Use ziet deze conclusie niet bevestigd door de uitkomsten van de enquête. Integendeel. In minstens twee grafieken (C1, vijfde tabel, pagina 6 en C1, eerste tabel, pagina 7) komt naar voren dat de achterban uitermate genuanceerd denkt over preventief afschot. Slechts een minderheid is tegenstander van de stelling.
pamflet5
In de enquête komt Natuurmonumenten inderdaad met alternatieven zoals het scheiden van natuurgebieden en landbouwgebieden door hekken en het toedienen van anticonceptie.

Wise Use wijst hier graag op het feit dat alle inheemse dieren in Nederland in principe beschermd zijn en dat men daarom niet zomaar delen aan hun leefgebied kan onttrekken door het plaatsen van hekken.

e) ‘Dierenwelzijn is in de discussies een belangrijk thema. Daarom zou het goed zijn wanneer dierenwelzijnsorganisaties een vertegenwoordiging in Faunabeheereenheden krijgen.’

Wise Use pakt de enquête van Natuurmonumenten erbij en vindt deze conclusie niet bevestigd door de achterban (C5, eerste tabel, pagina 12). De achterban spreekt zich uit voor een commissie waarin alle belanghebbenden in gelijke mate vertegenwoordigd zijn. Uit de enquêteresultaten spreekt dat de ‘organisaties die het best kunnen besluiten’ moeten meebetalen (C5, tweede tabel, pagina 12). Voor dit standpunt horen wij Natuurmonumenten geen lans breken.

Wise Use wijst u op een citaat van natuureconoom Tom Bade, een veelgevraagd spreker, in het interview ‘Jagers moeten duidelijk maken dat ze een maatschappelijk belang dienen’ in De Nederlandse Jager, nr. 6 2014.

‘Als de herten de bollen van boer Bintje opvreten, geef boer Bintje het recht op afschot. Als er iemand vindt dat zoiets niet mag, dan betaalt hij alle schade aan boer Bintje. Neem die enquête van Natuurmonumenten, als de leden tegen afschieten zijn, makkelijk zat, dan betalen die leden, niemand anders, alleschade die geleden wordt. Je kunt niet zeggen ‘wij willen niet dat er herten geschoten worden en boer Bintje kan verrekken.’

f) ‘De onafhankelijke voorzitter zou geworven moeten worden op basis van een door Provinciale Staten vastgestelde profielschets.’

Wise Use sloeg de statuten van FBE Noord-Holland er op na. Op pagina 5 staat dat vermeld dat ‘niet één der onder a bedoelde organisaties afhankelijke persoon als voorzitter van bestuur zal optreden’. Onafhankelijkheid maakt dus reeds onderdeel uit van de procedure.

Print Friendly, PDF & Email
Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.