1

Boeren: voorkomen faunaschade is gezamenlijk probleem

Bron: BIJ12 – 2 februari 2023
Alternatieve benaderingen populatiebeheer en draagkracht als alternatief voor het huidig faunabeheer hoefdieren- rapport BIJ12

Het huidige populatiebeheer van wilde hoefdieren als reeën, wilde zwijnen, damherten en edelherten is toe aan vernieuwing. Het is te veel gericht op aantallen dieren in plaats van het effect van het beheer. Dit blijkt uit een onderzoek dat onlangs in opdracht van BIJ12 werd gedaan. Volgens de onderzoekers is het tijd voor een alternatieve aanpak via adaptief beheer. Het onderzoek werd uitgevoerd door de organisaties FaunaPartner, Natuurlijk! Fauna-advies en Boerema & van den Brink.

Bij adaptief beheer ligt de focus niet op aantallen, maar op het probleem en de maatregel die ingezet moet worden om het gewenste effect te bereiken. De traditionele tellingen blijven wel van belang voor het vaststellen van de trend en kennis omtrent de populatiestructuur en de plaats waar de dieren zich ophouden. Er wordt echter niet met een streefstand gewerkt.

Het uitgangspunt binnen adaptief faunabeheer is dat er een ‘gereedschapskist’ met verschillende instrumenten beschikbaar is. Het instrument dat ingezet wordt moet evenredig zijn aan het probleem. Binnen faunabeheer gaat het altijd om een mix van problemen: schade aan landbouwgewassen, aanrijdingen, schade aan bosbouw en schade aan flora en fauna. Maatregelen kunnen preventief zijn zoals het plaatsen van hekken of rasters, verstoring of verjaging en als laatste middel populatiebeheer door afschot.

De werkwijze van adaptief beheer moet in Nederland nog juridisch getoetst worden. Dit kan alleen door er ‘lerend’ mee aan de slag te gaan in de vorm van een pilot, stellen de onderzoekers. Dit zal wetenschappelijk begeleid moeten worden onder aansturing van BIJ12. De eerste faunabeheereenheden hebben zich al gemeld bij BIJ12 om aan een pilot mee te doen.

Het rapport ‘Alternatieve benaderingen populatiebeheer en draagkracht‘ is te vinden op de website van BIJ12.

bron: BIJ12, 22/12/2022

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [1.83 MB]
De 12 provincies bereiden een nieuwe aanpak van ganzenschade aan graslanden voor.

Bron: BIJ12
BIJ12 taxeert Limburgse maisschade met hulp van drones

In Limburg wordt faunaschade aan afrijpende mais dit jaar voor het eerst met hulp van drones in kaart gebracht. Vorig jaar deed BIJ12 hier in samenwerking met taxatiebureau Van Ameyde een proef mee. De resultaten waren succesvol, waarna besloten is de inzet van drones in heel Limburg toe te passen. In de toekomst zal dit mogelijk in meer provincies gelden.

Wanneer een grondeigenaar te maken krijgt met schade aan mais die veroorzaakt is door dieren, zoals zwijnen, dassen of vogels, kan hij een tegemoetkoming in de schade aanvragen bij BIJ12. BIJ12 handelt deze faunaschade af namens de provincies. De schade kan zich voordoen na de inzaai in de eerste fase van de groei, maar ook in de fase dat het gewas afrijpt.

Bij een schademelding stuurt BIJ12 een taxateur op pad die de schade opneemt door over de percelen te lopen. Dit gebeurt aan de hand van vastgestelde protocollen en richtlijnen die voor alle provincies gelden. Het opnemen van schade bij afrijpend gewas is een lastige klus omdat de maïs hoog staat en de plekken waar de schade zich bevindt moeilijker te overzien zijn. Daarom is BIJ12 vorig jaar in Limburg een proef gestart waarbij een dronepiloot vanuit de lucht foto’s maakte van de schadepercelen.

Twintig grondgebruikers met in totaal 40 percelen deden mee aan de proef. Door met de gemaakte dronebeelden het veld in te gaan, kon de taxateur gemakkelijker een nauwkeurige inschatting maken van de schade. Zowel het taxatiebureau als de grondgebruikers waren hier enthousiast over. Aan de hand van de dronebeelden kan de taxateur beter een looproute over het perceel bepalen. Ook maken de dronebeelden in één oogopslag duidelijk, voor zowel taxateur als grondgebruiker, waar de schade zich bevindt en wat de omvang is.

BIJ12 roept de Limburgse boeren dit jaar op hun aanvraag voor een tegemoetkoming in faunaschade aan mais ongeveer 10 dagen vóór de vermoedelijke oogst in te dienen. De taxateur neemt dan contact op over de hakseldatum. Zo kunnen dronepiloot en taxateur samen een goede planning maken om uiteindelijk 2-3 dagen vóór de oogst zowel te vliegen als te taxeren. Omdat het afrijpen van mais dit jaar door de extreme droogte sneller gaat dan normaal zal ook de oogst eerder zijn.

Of het werken met drones wordt uitgebreid naar andere provincies is nog niet zeker. Dit hangt ook af van de kosten die ermee gemoeid zijn. In 2021 werd door provincies voor bijna 1,14 miljoen euro aan tegemoetkomingen in faunaschade aan mais uitgekeerd. In de provincie Limburg ging het om een bedrag van bijna 190.000 euro.

 

bron: BIJ12, 05/09/2022BIJ12 uitgekeerde faunaschade 2020 Nederland en alle provincies

bron: BIJ12, 03/06/2021

Provincies betaalden in 2020 voor 31,6 miljoen uit aan tegemoetkomingen voor faunaschade. Dit is 6 miljoen euro meer dan in 2019. De schade werd voor ruim 90% veroorzaakt door ganzen aan graslanden. In de water- en grasrijke provincies Friesland en Noord-Holland is de schade het grootst, onder meer omdat dit de laatste stop voor ganzen is voordat zij de overtocht maken naar de broedgebieden.

Sommige beschermde diersoorten veroorzaken schade aan landbouwgewassen of vee. Boeren en tuinders kunnen bij de provincie terecht voor een tegemoetkoming in de schade. BIJ12 handelt deze aanvragen namens de provincies af. Voor een tegemoetkoming in faunaschade gelden voorwaarden. Zo moeten boeren aantonen dat ze zelf genoeg gedaan hebben om schade te voorkomen.

De hoogte van uitgekeerde tegemoetkomingen in faunaschade verschilt van jaar tot jaar. Dit kan het gevolg zijn van toe- of afnames van dierpopulaties, maar ook van andere factoren, zoals het weer en het moment waarop schade optreedt. De toename van de schade met 6 miljoen in 2020 wordt voor 1,74 miljoen verklaard door een verhoging van de prijs van het voorjaarsgras met 2 cent per kilo droge stof.

BIJ12 heeft een infographic van de faunaschade in 2020 gemaakt met daarbij een uitsplitsing van de cijfers per provincie. zie hieronder:

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [2.37 MB]
Boer moet op verzoek van handhaving dode kraaien verwijderen omdat er klachten waren!

Boer in Neerbeek haalt na klachtenregen dode kraaien uit akker: ‘Gek gebeld met klachten, maar ik doe helemaal niets verkeerd’

Boer Jean Gemeni heeft de zeven dode kraaien, die als vogelverschrikker in zijn akker aan de Spaubeekerstraat tussen Neerbeek en Spaubeek dienden, verwijderd. De 73-jarige agrariër heeft ze weggehaald op verzoek van handhaving, ondanks dat hij niks illegaals heeft gedaan, hij beschermd hiermee immers zijn zaaigoed en dus zijn inkomen.

Het ophangen van kraaien is een van de maatregelen die genoemd wordt in de Fauna preventiekit van BIJ12. Dus een volledig legaal middel wat vooral effectief is bij pas ingezaaide granen en andere veldproducten en die altijd al door de boeren gebruikt wordt als preventief middel.

Het is dan ook voor ons onbegrijpelijk dat Handhaving in die gemeente niet eerst nagaat wat toegestaan is voor wat de preventieve maatregelen die een boer mag treffen om zijn gewassen en hiermee dus zijn inkomen te beschermen tegen de vraat van kraaien en kauwen.

Wij vinden dat Handhaving in deze ook een taak heeft om de bellers te informeren wat is toegestaan en de klachten ongegrond zijn en dus niet de gemakkelijk weg kiezen om juist de boer te verzoeken  om de opgehangen kraaien te verwijderen, dit omdat zij “veel” klachten krijgen van mensen, die niets meer begrijpen hoe boeren werken, dit kan volgens ons niet en is ook geheel onnodig het is de omgekeerde wereld, als er op deze wijze gereageerd wordt, wanneer er een paar mensen klagen.

Zie hieronder de richtlijn van BIJ12.


Ophangen dode vogels

Ophangen dode vogels

U kunt kraaiachtigen op kleine schaal weren door dode soortgenoten op te hangen. U kunt met deze methode pikschade aan kuilvoer en zaaibedden voorkomen.  Enkel het ophangen van landelijk vrijgestelde soorten is toegestaan.

Richtlijn BIJ12

  • hang bij grotere percelen vier dode kraaien of kauwen per hectare op, regelmatig verspreid over het perceelBIJ12: ‘Populatiebeheer met oog op faunanschade kan ook nu nog worden uitgevoerd’

Minister Schouten van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit heeft in een reactie op vragen van de Partij voor de Dieren aangegeven dat schadebestrijding en populatiebeheer, zoals neergelegd in goedgekeurde faunabeheerplannen, ook ten tijde van de coronacrisis doorgang vinden. Daarbij dienen de richtlijnen van het RIVM strikt in acht te worden genomen. Dit betekent onder andere dat er met niet meer dan 3 jagers tegelijk kan worden gejaagd, waarbij de onderlinge afstand tussen de jagers altijd minimaal 1,5 meter is.

Om als boer- of tuinder voor een tegemoetkoming bij faunaschade in aanmerking te komen, moet worden aangetoond dat zo veel mogelijk is gedaan om de schade te voorkomen en te beperken. Uitvoeringsorganisatie BIJ12 toetst of een verleende ontheffing of vrijstelling om de schade te bestrijden adequaat is ingezet. Dit houdt in dat de ontheffing of vrijstelling minimaal op 2 verschillende dagen per week is gebruikt om schade te bestrijden door middel van afschot van enkele van de schadeveroorzakende diersoorten.

Wanneer grondgebruikers of aangewezen jachtaktehouders niet in staat zijn om te voldoen aan de eis om twee maal per week beheer en schadebestrijding uit te voeren, dan moet dit schriftelijk in de tegemoetkomingsaanvraag worden gemotiveerd. BIJ12 gaat daar in deze situatie bij de beoordeling van een aanvraag voor een tegemoetkoming in faunaschade coulant mee om, in ieder geval voor de periode tussen 15 maart en 28 april en vanaf 10 maart in Noord-Brabant.

bron: BIJ12, 01/04/20
Uitgekeerde Faunaschade in 2018 met € 5 miljoen gedaald

24 juni 2019