1

De toekomst van de Europese plattelandsgebieden: het standpunt van het Europees Parlement

13 december 2022, Brussel – Het Europees Parlement heeft vandaag gestemd over de motie “Een langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden van de EU”. In de plattelandsgebieden van Europa wonen 137 miljoen mensen die bijna 30% van de bevolking en meer dan 80% van het grondgebied vertegenwoordigen. De motie omvat een belangrijke erkenning van wildbeheer en de sociale, economische, culturele en biodiversiteitsvoordelen ervan, evenals een belangrijk verzoek om conflicten met grote carnivoren te verminderen.

Om ervoor te zorgen dat plattelandsgebieden deze essentiële rol kunnen blijven spelen, bevat een mededeling van de Europese Commissie een  langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden van de EU tot 2040 . Het identificeert actiegebieden voor sterkere, verbonden, veerkrachtige en welvarende plattelandsgebieden en gemeenschappen. Een  plattelandspact  en een  EU-actieplan voor het platteland  met tastbare vlaggenschipprojecten en nieuwe instrumenten zullen helpen de doelstellingen van deze te verwezenlijken .

De vandaag goedgekeurde motie van het Europees Parlement geeft de complexe economische en sociale uitdagingen weer waarmee de plattelandsgebieden van Europa worden geconfronteerd. Het presenteert een aantal belangrijke oplossingen om plattelandsgemeenschappen mee te nemen in de groene transitie.

Hoewel plattelandsgebieden in Europa vanuit historisch, geografisch en economisch perspectief zeer divers zijn, worden ze vaak geconfronteerd met gelijkaardige sociale en economische uitdagingen. Toegang tot hoogwaardige diensten van algemeen belang, demografische achteruitgang en vergrijzing, kwetsbaarheid voor de gevolgen van een crisis en politieke ondervertegenwoordiging zijn bijvoorbeeld slechts enkele van de uitdagingen waarmee plattelandsgemeenschappen worden geconfronteerd.

Veel uitdagingen vereisen op maat gemaakte bottom-up en community-based benaderingen. In dit verband roept de motie op tot de daadwerkelijke toepassing van het subsidiariteitsbeginsel om ervoor te zorgen dat plattelandsgemeenschappen beter worden betrokken bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het EU-beleid dat hen aangaat.

Met betrekking tot de jacht benadrukt de motie “het belang in termen van sociaal, economisch, cultureel en behoud van biodiversiteit van duurzaam wildbeheer voor de toekomst van plattelandsgebieden” . Dit is een belangrijke erkenning voor miljoenen jagers in heel Europa die betrokken zijn bij natuurbeschermingsprojecten die een groot aantal voordelen opleveren voor plattelandsgebieden.

Wat het milieubeleid betreft dat van invloed is op de belanghebbenden op het platteland, richt de motie zich ook op de toenemende conflicten met grote carnivoren waarmee plattelandsgemeenschappen worden geconfronteerd. In overeenstemming met de onlangs aangenomen EP-motie “Bescherming van de veehouderij en grote carnivoren in Europa”, herinnert de motie aan “de verantwoordelijkheid van de Commissie om de voortgang te beoordelen bij het bereiken van de staat van instandhouding en ,waar passend, om de beschermingsstatus van soorten te wijzigen, indien de gewenste staat van instandhouding is bereikt”. Torbjörn Larsson , voorzitter van FACE , geeft commentaar op de motie : “ De motie onderstreept op uitstekende wijze de belangrijkste uitdagingen waarmee de plattelandsgebieden van Europa te maken hebben en benadrukt tegelijkertijd de diversiteit van plattelandsgebieden in heel Europa. Naast deze uitdagingen is het samenleven met grote carnivoren een belangrijk punt geworden en de uitvoering van art. 19 van de Habitatrichtlijn moet nu door de Commissie worden behandeld, naar aanleiding van het recente verzoek van het Europees Parlement”.

De motie verwijst ook naar het belang van de EU om niet alleen grensoverschrijdende partnerschappen op te bouwen, maar ook partnerschappen buiten haar eigen grenzen – om meer welvarende plattelandsgemeenschappen en economieën te bevorderen met wederzijdse voordelen op de lange termijn.

FACE is de stem van Europese jagers. We zorgen ervoor dat de jacht goed blijft voor jagers, de samenleving en de natuur. www.face.eu

 

 

 

FACE is de Europese Federatie voor Jacht en Natuurbehoud. FACE, opgericht in 1977, vertegenwoordigt de belangen van de 7 miljoen jagers in Europa als een internationale niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk. FACE bestaat uit nationale jagersverenigingen uit 37 Europese landen, waaronder de EU-28. FACE wordt ondersteund door 7 geassocieerde leden en is gevestigd in Brussel. FACE handhaaft het principe van duurzaam gebruik en is sinds 1987 lid van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN). FACE werkt samen met haar partners aan een reeks jachtgerelateerde zaken, van internationale natuurbeschermingsovereenkomsten tot lokale implementatiekwesties met de doel de jacht in heel Europa te ondersteunen.

 
EU -volgende stappen voor beschermde gebieden in Europa – FACE bericht

Het Europese netwerk van beschermde gebieden wordt verbeterd. Tegen eind 2022 wordt de lidstaten verzocht hun toezeggingen in te dienen met betrekking tot verschillende doelstellingen voor de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030, waaronder doelstellingen voor beschermde gebieden.

Jagers zijn belangrijke belanghebbenden bij het leveren van instandhoudingsinspanningen op Natura 2000-gebieden. Het is belangrijk hieraan toe te voegen dat hier geen algemeen vermoeden bestaat tegen de jacht op Natura 2000-gebieden; de jacht moet verenigbaar zijn met de instandhoudingsdoelstellingen van de gebieden.

De EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 vereist dat de lidstaten hun instandhoudingsinspanningen opvoeren om tegen 2030 30% van zowel het land als de zee in Europa te beschermen, waarvan 10% strikt moet worden beschermd. Volgens FACE is de kans op succes het grootst als de lokale bevolking expliciet wordt betrokken bij het behoud van deze gebieden. Wereldwijde ervaring met beschermde gebieden heeft aangetoond dat het beschermingsniveau niet de belangrijkste factor is bij het stoppen van het verlies aan biodiversiteit, maar eerder de empowerment van de lokale bevolking en het behoud van culturele en levensonderhoudvoordelen. Het Biodiversiteitsmanifest van FACE beschikt over de gegevens die aantonen welke belangrijke bijdrage jagers leveren aan het beheer van beschermde gebieden. Voor meer informatie over het werk van jagers, ook in beschermde gebieden, zie: www.biodiversitymanifesto.com . 

Het huidige ontwerp van het Global Conservation Framework (CBD), dat in december zal worden aangenomen op de CBD COP15 in Montreal, benadrukt dat beschermde gebieden effectief en rechtvaardig moeten worden beheerd en moeten worden geïntegreerd in de bredere landschappen. Dit volgt op het bewijs dat goed locatiebeheer belangrijker is dan het beschermingsniveau bij het leveren van voordelen voor de biodiversiteit.

Voor het doel van Europa’s beschermde gebieden zal het netwerk van terrestrische beschermde gebieden met circa  4% moeten worden uitgebreid en van strikt beschermde gebieden met  circa 7%. Er is meer werk nodig voor beschermde mariene gebieden, die tegen 2030 met 19% moeten zijn toegenomen. Volgens de Biodiversiteitsstrategie voor 2030 moeten alle oerbossen en oerbossen strikt worden beschermd, evenals andere gebieden met een rijke biodiversiteit die gedijen door natuurlijke processen. Volgens de richtlijnen van de Commissie kunnen er met de nieuwe categorie van strikt beschermde gebieden natuurlijk beperkingen gelden voor een aantal menselijke activiteiten, waaronder jagen en vissen, maar alleen wanneer dit gerechtvaardigd is op basis van locatiespecifieke kenmerken. Daarom is het van essentieel belang dat de belangrijkste belanghebbenden actief worden geraadpleegd om natuurbehoud op gemeenschapsniveau te bevorderen.

Tegen 2024 zal de Commissie beoordelen of verdere actie of nieuwe EU-wetgeving nodig is, maar op dit moment moeten de belanghebbenden zich concentreren op de nationale toezeggingsprocedures en het bevorderen van de betrokkenheid van de gemeenschap om ervoor te zorgen dat beschermde gebieden bijdragen aan natuurbehoud.

Voor meer informatie over de toekomst van beschermde gebieden in de EU: PDF hier downloaden

FACE is de stem van Europese jagers.
We zorgen ervoor dat de jacht goed blijft voor jagers, de samenleving en de natuur.
www.face.eu