1

Kamerbrief Beschikking van Benelux Comité houdende ontheffing voor beheer en schadebestrijding

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4, 2513 AA ’s-GRAVENHAGE

Datum: 18 maart 2014

Betreft: Beschikking van Benelux Comité houdende ontheffing voor beheer en schadebestrijding

Ons kenmerk : DGNR-PDJNG / 14042729

Bijlage(n): 1

Geachte Voorzitter,

In mijn brief van 6 december 2013 (Kamerstuk 29446, nr 86) heb ik u geïnformeerd over de gevolgen van twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor de uitvoering van beheer en schadebestrijding. Het oordeel van de Afdeling was dat de Benelux-overeenkomst Jacht en Vogelbescherming M(1970)7 ook toegepast moet worden op handelingen in het kader van beheer en schadebestrijding. Als gevolg van deze uitleg konden gedeputeerde staten niet langer ontheffingen verlenen van de Flora- en faunawet voor de bestrijding van schadeveroorzakende dieren, behorende tot de in de overeenkomst aangewezen vogel- en zoogdiersoorten.

In de afgelopen maanden heb ik afspraken gemaakt met de andere Beneluxlanden over de aanpak van de ontstane problematiek. Aan de Secretaris-generaal van de Benelux Unie is medegedeeld dat provincies in dringende gevallen maatregelen zouden treffen in afwijking van de Benelux-overeenkomst.

Conform de voorwaarden in artikel 13, tweede lid, van de Benelux-overeenkomst zouden de maatregelen niet langer dan 3 maanden (tot uiterlijk 10 maart 2014) gelden.

Voorts heb ik het Comité van Ministers van de Benelux Unie verzocht om toestemming te verlenen voor het voornemen van Nederland om de praktijk van beheer en  schadebestrijding voort te zetten conform de kaders van de Flora- en faunawet, indien nodig, in afwijking van de relevante bepalingen van de Beneluxovereenkomst Jacht en Vogelbescherming. Het Comité van Ministers heeft deze toestemming verleend in zijn Beschikking van 5 maart 2014 (zie de bijlage). In de beschikking staat dat lidstaten het Secretariaat-generaal van de Benelux Unie in kennis stellen van de afwijkingen die zij toestaan op basis van de beschikking.

Het Nederlandse verzoek dat aan de beschikking ten grondslag ligt, geldt als de Nederlandse kennisgeving in de zin van de beschikking.

De Benelux-overeenkomst is niet bedoeld om regels te stellen over de uitvoering van beheer en schadebestrijding. Dit uitgangspunt moet beter in de Beneluxovereenkomst verankerd worden. Het secretariaat-generaal van de Benelux Unie bereidt momenteel een voorstel voor (Protocol tot wijziging). Nadat de lidstaten onderling overeenstemming hebben bereikt, wordt het voorstel ter ondertekening voorgelegd aan het Comité van Ministers. Een wijzigingsprotocol treedt pas in werking als het is geratificeerd door de nationale parlementen.

Het secretariaat zal zijn voorstellen naar verwachting in april presenteren en de delegaties van de Benelux-partners om hun standpunt vragen. Ik zal de Kamer op een later moment informeren over mijn standpunt.

(w.g.) Sharon A.M. Dijksma

Staatsecretaris van Economische Zaken
Jachtrecht verhuurd-verdeeld aan meerdere personen

Art. 34.1 Ffwet

Degene die ingevolge het bepaald in art. 33, onderdeel  a.b. of c

gerechtigd is tot het genot van de jacht, kan dat genot geheel of gedeeltelijk aan één ander verhuren, mits bij een schriftelijke en gedagtekende huurovereenkomst

  1. de eigenaar
  2. de erfpachter, vruchtgebruiker of beklemde meier (indien niet voorbehouden)
  3. de pachter (indien niet voorbehouden door de verpachter)

Is het genot van de jacht niet voorbehouden dan is hij grondgebruiker in de zin van dit artikel

Interpretatie

In dit art. is bepaald in hoeverre het genot van de jacht aan anderen kan worden overgedragen.

Het is degene die gerechtigd is tot het genot van de jacht (de jachthouder)toegestaan het genot van de jacht door middel van een jachthuurovereenkomst over te dragen.

Het recht kan ook gedeeltelijk worden overgedragen. Bijvoorbeeld uitsluitend het jagen op hazen.

Het zou daarom in theorie mogelijk zijn dat in een bepaald jachtveld voor elke wildsoort een aparte jachthouder rechten kan doen gelden. De wetgever heeft dat willen voorkomen. De mogelijkheid tot gesplitste verhuur van het genot van de jacht is daarom beperkt dat in het hetzelfde veld maximaal twee jachthouders kunnen bestaan.

De toestemming om het recht van het genot van de jacht gedeeltelijk d.w.z. gesplitst in wildsoorten, te verhuren, is beperkt tot de jachthouders die tevens eigenaar of grondgebruiker zijn.

De jachthuurder komt dat recht dus niet toe

Dit in tegenstelling zoals dat geregeld was in de Jachtwet –art. 4 en 6- waarin was geregeld dat voor elke wildsoort een aparte jachthouder toegestaan kon worden de aangehaalde wildsoort te bejagen mits daarvoor een jachthuurovereenkomst was afgegeven.