De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Update Wildlijst, Rode Lijst en landelijke vrijstellingen

Update Wildlijst, Rode Lijst en landelijke vrijstellingen

De landelijke vrijstelling ligt inmiddels op meerdere vlakken onder vuur. Dit geldt niet alleen ten aanzien van de vos, maar ook voor de andere vrijgestelde soorten. Hierdoor is veel onrust ontstaan en een willekeur aan opschortingen van vrijstellingen in de provincies. Daarnaast lopen de gesprekken op het ministerie over de Wildlijst en Rode Lijst ook door. Een overzicht van de situatie, zoals deze er nu uitziet.

De rechtbank Midden Nederland deed vorige maand de uitspraak dat de landelijke vrijstelling voor het doden van de vos onbevoegd in de (ministeriële) Regeling natuurbescherming is opgenomen. De rechtbank verklaarde daarmee de bepaling onverbindend ten aanzien van de vos. Hoewel de Jagersvereniging direct kritische kanttekeningen plaatste bij de uitspraak en adviseerde terughoudend te zijn met het opleggen van beperkingen, ontstond er veel onrust over de vrijstellingslijst in alle provincies. Er ontstond willekeurige besluitvorming rondom diersoorten op de vrijstellingenlijst, terwijl het ministerie aan zet was om de uitspraak te duiden.

De minister heeft deze uitspraak nog steeds niet nader geduid en de verschillen per provincie nemen toe. Na de provincies Gelderland, Utrecht en Noord Brabant heeft ook de provincie Zuid Holland aangegeven dat de vos niet beheerd mag worden. De provincies Drenthe en Groningen hebben opmerkelijk genoeg laten weten, de bestrijding van alle soort op de landelijke vrijstellingslijst op te schorten. In de overige provincies wordt nadere duiding door de minister verlangd en kan uitvoering van de landelijke vrijstelling plaats vinden en/of wordt er niet gehandhaafd.

Procedure Raad van State

Inmiddels loopt er ook een procedure bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, over de houdbaarheid van de landelijke vrijstelling. De Jagersvereniging volgt beide zaken op de voet en merkt dat er heel veel vraagtekens zijn. De Raad van State focust zich op de gestelde gebrekkige onderbouwing van de landelijke vrijstellingen in de Regeling natuurbescherming. De procedure bij de Raad van State wordt duidelijk benaderd vanuit een andere invalshoek en is juridisch inhoudelijk gezien van een andere orde dan de procedure bij de rechtbank Midden Nederland. De Jagersverenging was aanwezig bij de zitting van de Raad van State, waarbij door één van de rechters de uitspraak van de rechtbank Midden Nederland in twijfel werd getrokken.

De Jagersvereniging zag hiermee haar visie gesteund tijdens de zitting van de Raad van State. Immers, de Jagersvereniging plaatste direct al kritische kanttekeningen bij de publicatie van de uitspraak van de rechtbank Midden Nederland. De juridische afdeling van de vereniging is van mening dat de Wet, het Besluit en de Regeling natuurbescherming wel degelijk een (toereikende) grondslag zou kunnen bieden voor de landelijke vrijstelling van de vos in de vorm van een Ministeriële regeling. ‘We hebben op grond van onze expertise en ervaringen dan ook sterk aangedrongen bij de provincie Utrecht om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Daarnaast zijn we als Jagersvereniging van mening dat de minister nu nadrukkelijk aan zet is en hebben het ministerie daarom om opheldering gevraagd’, aldus het team juridische zaken van de Jagersvereniging. Inmiddels is de provincie Utrecht in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak en een verzoek ingediend tot een voorlopige voorziening.

Kamervragen

De Tweede Kamerleden Roelof Bisschop (SGP) en Thom van Campen (VVD) hebben schriftelijke vragen gesteld aan de minister voor Natuur en Stikstof over het jachtbeleid. Aanleiding zijn de problemen rond landelijke vrijstellingen, nieuwe inzichten in de hazenpopulaties en twijfels over de kwaliteit van de gebruikte data voor de Rode Lijst.

De parlementariërs vragen de minister om recente publicaties te betrekken bij de nu lopende analyse van een studie naar wildsoorten. Hieruit blijkt dat vooral de hazenpopulaties veel groter zijn dan in eerdere onderzoeken werd aangenomen. Verder worden bij de vraagstelling over de kwaliteit van de data die zijn gebruikt voor de eind 2020 verschenen Rode Lijst, ook kanttekeningen geplaats bij de keuze van 1950 als referentiejaar. SGP en VVD hebben de minister gevraagd of zij deze relevante nieuwe inzichten betrekt bij haar beleidsafwegingen.

Hoewel de minister heeft aangegeven dat de vragen van de Kamerleden niet tijdig te kunnen beantwoorden, deed zij enkele weken geleden in een persoonlijk gesprek met de Jagersvereniging, LTO, PFG en NOJG de toezegging de stakeholders te willen betrekken bij ambtelijke overleggen omtrent de actuele problematiek rond landelijke vrijstellingen en provinciale ontheffingen. De minister wil de tellingen van wildsoorten verbeteren en standaardiseren, waarbij ook nieuwe inzichten en moderne methodes, zoals warmtebeeldtellingen benut moeten worden.

WEnR-rapport

Naast actieve belangenbehartiging om diverse ambtelijke niveaus, zorgt de Jagersvereniging daarnaast voor wetenschappelijke onderbouwing van de argumentatie. De Jagersvereniging bereidt zich verder voor op de uitkomsten van het WEnR-onderzoek en zal haar bevindingen omtrent dit rapport te zijner tijd breed onder de aandacht brengen bij pers en politiek.

Print Friendly, PDF & Email