Verslag Overleg Tweede Kamer Jacht en Wildbeheer van 14 mei 2014

De Bijzondere Procedure op 13 mei over de Oostvaardersplassen vormde de opmaat naar het belangrijke debat over wildbeheer op woensdag 14 mei van een commissievergadering EZ waarin een aantal onderwerpen werden behandeld onder het kopje ‘wildbeheer’.. Politieke partijen debatteerden met de staatssecretaris over onderwerpen als: vossenbeheer met de lichtbak, de Oostvaardersplassen, verwilderde katten en wildbeheer.
Tijdens deze vergadering kregen de leden van de verschillende politieke partijen de gelegenheid hun standpunten over de verschillende agendapunten te uiten en ook om de Staatssecretaris Sharon Dijksma over een aantal zaken te bevragen.

De beide jachtorganisaties  NOJG en KNJV waren met een delegatie op de publieke tribune aanwezig om de standpunten en vragen aan te horen.

De staatssecretaris was inhoudelijk goed op de hoogte van de materie en kon ook de verschillende standpunten en vragen prima van reactie voorzien. Belangrijkste onderwerpen waren het beheer van de Oostvaardersplassen en faunabeheer (met name aanpassing Beneluxovereenkomst en uitvoering van de motie afschot verwilderde katten).

Oostvaardersplassen

Vanuit verschillende partijen bestaan verschillende meningen over het beheer van de Oostvaardersplassen. Sommigen roepen op om meer beheer en anderen vinden dat juist het beheer anders moet dan nu het geval is. Het is vooral een discussie op emoties en meningen. Om nu de discussie niet weer aan te gaan stelt de staatssecretaris voor om nu eerst het advies van de Beheersadviescommissie af te wachten. Deze commissie is nu bezig met de evaluatie en komt na de zomer met het resultaat.

Zo ook over het beheerplan Natura 2000 voor het gebied Oostvaarderplassen. Hier wordt nog wel de vraag gesteld hoe het nu kan dat de doelstellingen vanuit Natura 2000 mogelijk niet gehaald gaan worden. Juist omdat nu het begrazingsbeheer (dat van oorsprong diende om de opvangmogelijkheden van met name ganzen binnen het gebied te verbeteren) nu van middel tot doel is verheven. Hier zal zeker later nog aandacht voor komen.

Jacht en wildbeheer

De uitwisseling van standpunten gaan tussen het uitbreiden van de wildlijst tot het afschaffen van de wildlijst. Dit onderwerp wordt weer opgepakt ten tijde van de behandeling van de Wet natuurbescherming. Dan zal ook het onderwerp WBE en FBE en de organisatie daarvan aan de orde komen.

Er worden vragen aan de staatssecretaris gesteld waarom zij apart bij de Beneluxpartners heeft verzocht om aanpassing van het Beneluxovereenkomst om bestrijding van vossen met lichtbak mogelijk te laten blijven. De staatssecretaris antwoord dat het bestrijden van vossen nodig blijft vanwege de schade die zij aanbrengen aan (o.a.) weidevogels en dat de overeenkomst diende om stroperij tegen te gaan. Daarom wordt nu de overeenkomst aangepast. Schadebestrijding mag niet gehinderd worden vanuit een overeenkomst die tot doel heeft stroperij tegen te gaan.

De staatssecretaris geeft ook toelichting hoe zij uitvoering geeft aan de motie inzake het niet meer afschieten van verwilderde katten. Zij geeft aan dat dit een bevoegdheid is die bij de provincies ligt. Wel wil zij verder onderzoek laten doen naar de mogelijkheden van de methodiek ´Trap, Neuter, Return´. Zij geeft wel aan dat dit een zeer dure oplossing is en dat het alleen werkt als er voldoende dieren ook daadwerkelijk kunnen worden gevangen en gecastreerd of gesteriliseerd. Gebeurt dit niet dan heeft deze hele methode geen enkele zin.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.