Voortgang en stand van zaken nieuwe wet Natuurbescherming 11-05-2015

14 mei 2014– Algemeen overleg wildbeheer

Op woensdag 14 mei vindt een algemeen overleg plaats, dat zich op wildbeheer richt. Op de agenda staat onder andere;

  • de helikoptertellingen in de Oostvaardersplassen van 2013 en
  • de motie van Partij voor de Dieren over het schieten van verwilderde katten. de KNJV en de NOJG zullen bij dit overleg als toehoorder aanwezig zijn.

Kijk voor de volledige agenda op: Agendapunten Overleg vaste Kamercommissie Economische zaken van 14 mei 2014.pdf


Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming.

wetsvoorstel natuurbescherming is in augustus 2012 ingediend bij de Tweede Kamer (TK 2011/12, 33 348, nr. 2). Het kabinet streeft naar indiening bij de Tweede Kamer van de in het regeerakkoord aangekondigde nota van wijziging van dit wetsvoorstel in het voorjaar van 2014, zodat de Wet natuurbescherming in 2015 in werking zal kunnen treden.

Op grond van het wetsvoorstel, eenmaal wet, zullen ook voorschriften bij lagere regelgeving – een algemene maatregel van bestuur en een ministeriële regeling – worden vastgesteld:

  • het Besluit natuurbescherming en
  • de Regeling natuurbescherming.

Het wetsvoorstel bepaalt over welke onderwerpen regels moeten of kunnen worden vastgesteld. Het gaat om procedurele voorschriften, bepalingen van meer gedetailleerde of technische aard en regels die in de praktijk vaak of op korte termijn gewijzigd moeten kunnen worden.

EZ is gestart met een eerste ambtelijke verkenning van wat er in de uitvoeringsregelgeving zal moeten worden geregeld. Uitgangspunt is het wetsvoorstel zoals dat thans bij de Tweede Kamer ter behandeling ligt. Mocht de behandeling in het parlement tot wijzigingen van het wetsvoorstel leiden, dan heeft dat vanzelfsprekend gevolgen voor de uitvoeringsregelgeving.

EZ wil met stakeholders waaronder de Platteland Alliantie Nederland (PAN, waar ook onze Wbe lid van is) naast de NOJG en KNJV van gedachten wisselen over de wensen voor de uitvoeringsregelgeving van het wetsvoorstel natuurbescherming.
Daartoe organiseert EZ twee bijeenkomsten, over de twee inhoudelijk meest omvangrijke onderwerpen:
1) jacht, bestrijding, beheer, exoten en middelen en
2) de handel in dieren, planten (w.o. CITES) en hout.
Andere, meer algemene onderdelen van de uitvoeringsregelgeving kunnen desgewenst ook in de bijeenkomsten aan de orde komen, zoals de bevoegdheidsverdeling tussen Rijk en provincies, handhaving en retributies.

Bij de bijeenkomsten zullen ook vertegenwoordigers van het Interprovinciaal Overleg en de provincies aanwezig zijn. Het wetsvoorstel natuurbescherming voorziet immers in decentralisatie van taken en bevoegdheden van Rijk naar provincies.

De bijeenkomsten vinden plaats in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht:
1. op dinsdag 27 mei 2014 van 09:30 tot 12:30: jacht, bestrijding, beheer, exoten en middelen;
2. op woensdag 28 mei 2014 van 09:30 tot 12:30: handel in dieren, planten (w.o. CITES) en hout

De PAN zal hier met de betrokken partners van de stakeholders aangaande de jacht, beheer en schadebestrijding ( KNJV, NOJG en de FPG) zoveel mogelijk communiceren om gezamenlijke standpunten en zienswijze in te brengen in dit overleg.

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk