Waterschap Limburg heeft deze winter 17 bevers gedood


Waterschap Limburg heeft in de periode december 2018 tot en met april 2019 in totaal 17 bevers gedood. Dit was nodig omdat de dieren schade veroorzaakten binnen het watersysteem. De dammen die de bevers bouwen, zorgen voor een verhoogd waterpeil met natte landbouwgronden en soms ook natuurschade tot gevolg. Daarnaast leidt graverij tot onveilige situaties langs beken en in de dijken langs de Maas. Nu er jonge bevers geboren zijn, is het waterschap gestopt met het doden van bevers. De gedode bevers gaan naar het RIVM voor onderzoek. Schattingen duiden erop dat er circa 1.000 bevers in Limburg gevestigd zijn.

Het Faunabeheerplan Bever 2017-2020 biedt de mogelijkheid om bevers te doden die schade veroorzaken. Op 4 locaties is door het waterschap dit zwaarste instrument op het gebied van beverbeheer ingezet omdat er geen andere opties meer waren. Op alle overige locaties wordt schade door dammen en graverij door het waterschap beperkt door het inzetten van niet-dodelijke methoden, zoals het verlagen van dammen of het aanleggen van een buis door de dam. Het vangen van de dieren is niet mogelijk, omdat de dieren niet elders kunnen worden uitgezet.

Aanpakken wateroverlast en voorkomen veiligheidsrisico’s
In de Bosbeek en de Neerpeelbeek dreigde het verhoogde waterpeil door de beverdammen voor te natte agrarische percelen te zorgen. Het waterschap maakte hier hoge kosten om dit te voorkomen. Daarnaast bestond bij de Neerpeelbeek het risico van ingezakte taluds, onderhoudspaden en wegen door de aanwezigheid van oeverholen. Dit bracht onacceptabele veiligheidsrisico’s met zich mee voor wandelaars, automobilisten of onderhoudsmedewerkers. Bij de Neerpeelbeek zijn in totaal 12 bevers gedood. Ook zijn er bevers gedood die zich gevestigd hadden in de Everlose beek bij Maasbree. Deze dieren bouwden telkens een gemaal dicht, dat noodzakelijk is om een kassengebied van water te voorzien.

 

Beschermen natuur en zeldzame soorten
In het bronnengebied van de Kingbeek, ten zuiden van Obbicht in de gemeente Sittard-Geleen, was ook ingrijpen nodig. Er hadden zich ondanks preventieve maatregelen 2 bevers gevestigd op dezelfde locatie als vorig jaar. In de bronnen is sprake van een bijzonder ecosysteem dat binnen Nederland alleen in Limburg voorkomt. Door de bevers dreigde dit ecosysteem verloren te gaan. Ook dreigde schade aan de fundering van Kasteel Obbicht door een te laag waterpeil in de kasteelgracht. Om te voorkomen dat nieuwe bevers zich hier volgend jaar weer vestigen, is als extra maatregel een tweede barrière in het beekdal aangebracht om de komst van bevers vanuit de Maas te voorkomen. Er wordt hier ook nog nagedacht over een project met beverwachters.

bron: Waterschap Limburg, 25/04/19

Print Friendly, PDF & Email
Bladwijzer maken Permalink.

Reacties zijn gesloten.