Werkwijze Korpscheftaken teams verlenging jachtakten/verloven i.v.m. Corvid-19 maatregelen

logo Politie

Geachte besturen,
Zoals we eerder hebben gemeld, raken de maatregelen die genomen zijn in het licht van Corona ook de uitvoering van korpscheftaken. Inmiddels bereiken mij vragen van uw verenigingen en daarom stuur ik u dit tussentijds bericht.
Wij hebben hierover afstemming met de minister van Justitie en Veiligheid.
Belangrijkste uitgangspunt is dat bevoegdheden van verschillende soorten vergunninghouders niet mag stagneren omdat de formele verlenging in verband met de Corona maatregelen niet kon plaatsvinden.
Over de wijze waarop de teams korpscheftaken het maximale kunnen doen om hier op een verantwoorde wijze mee om te kunnen gaan heb ik een voorstel gedaan aan de minister.  
Wij staan de volgende benadering voor.
  • Ten eerste zal vanuit de teams korpscheftaken elke klant schriftelijk uitgenodigd worden om bescheiden voor de verlenging van zijn of haar vergunning, schriftelijk in te dienen zodat administratief de benodigde voorbereidingen kunnen worden gedaan.
  • Afhankelijk van de soort vergunning zal in de betreffende uitnodigingsbrief aangegeven worden welke documenten (o.a. het WM32 formulier en overige bescheiden) aangeleverd moeten worden. U begrijpt, dit zal bij een jachtakte anders zijn dan bij een wapenverlof.
  • Zodra de klantcontacten weer mogelijk zijn, zullen de vergunninghouders schriftelijk een uitnodiging ontvangen over het moment dat de vergunning opgehaald kan worden. Dan kunnen ook de leges worden betaald.
    Dit moment wordt tevens gebruikt om met de aanvrager het WM32 formulier te bespreken.
Daarnaast ben ik in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid over de vraag wat te doen als de lockdown verlengd wordt en vergunningen hun geldigheid dreigen te verliezen.
Ook daarover heb ik een voorstel gedaan, maar daarover heeft de minister nog geen uitsluitsel gegeven. Zodra ik hier nadere informatie over heb zal ik u hier uiteraard over informeren.

In aanvulling op het bericht van vrijdag jongstleden, stuur ik u onderstaand aanvullend bericht inzake de werkwijze voor de verlenging van de jachtakten dit jaar en de positie van de jagers in het veld, bij eventuele controles.

Nader bericht:

Vanwege de bijzondere omstandigheden rond de Coronamaatregelen, wordt een aangepaste werkwijze gevolgd v.w.b. het administratieve proces aanvragen jachtakten. Hierbij kan zich de situatie voor doen dat de originele akte bij de politie is ter verlenging hiervan en de jager in het veld onderworpen wordt aan een controle door de politie of de RUD.

Dit jaar kan de jager met een kopie (of een foto van de akte op zijn smartphone) aantonen dat hij in het bezit is van een geldige akte c.q. dat deze voor verlenging bij de politie is. Indien de handhavende ambtenaren vragen hebben over de getoonde kopie of foto, kunnen zij navraag doen bij het team korpscheftaken. Deze afspraak geldt uitsluitend vanwege de aangepaste aanvraagprocedure van dit jaar.

Met vriendelijke groet,
Politie | staf Korpsleiding | directie Operatien
Print Friendly, PDF & Email
Bladwijzer maken Permalink.

Reacties zijn gesloten.