Overzicht Wet natuurbescherming en verwijzing internationale verdragen

Wet

artikelen

Inhoud

Concrete Europese of internationale verplichting die één-op-één is overgenomen in het wetsvoorstel

Geeft uitvoering aan verplichting van Europese of internationale verplichting; Nederland heeft beleidsvrijheid bij keuze en invulling instrument

Hoofdstuk 1

Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Definities Begrippen uit de Europese richtlijnen zijn overgenomen of werken direct door (zie ook artikel 1, derde lid, van het wetsvoorstel)– Habitatrichtlijn: artikelen 1, 12, derde lid, 13, tweede lid- Vogelrichtlijn: artikel 1, tweede lid.
Artikel 1.5 Nationale natuurvisie – Verdrag inzake biologische diversiteit (Rio de Janeiro): artikelen 6 en 10– Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa (Bern): artikel 3, eerste lid– Vogelrichtlijn: artikel 2
Artikel 1.6a Provinciale natuurvisie
Artikel 1.7, eerste lid Eerste lid: toezien op staat van instandhouding – Vogelrichtlijn: artikel 2– Habitatrichtlijn: artikelen 2, tweede lid, 3, derde lid, 11, 12, vierde lid, 22, onder b– Verdrag inzake biologische diversiteit (Rio de Janeiro): artikel 7
Tweede lid: bevorderen onderzoek en wetenschappelijk werk – Vogelrichtlijn: artikel 10, eerste lid– Habitatrichtlijn: artikel 18
Derde lid: overleggen gegevens aan de Europese Commissie –Vogelrichtlijn: artikelen 4, derde lid, 7, vierde lid, laatste volzin, 9, derde lid, 10, tweede lid, 12, eerste lid– Habitatrichtlijn: artikel 16, tweede lid, 17, eerste lid
Artikel 1.8 Wetenschappelijk rapport natuur, bos en landschap – Verdrag inzake biologische diversiteit (Rio de Janeiro): artikel 7
Artikel 1.8a Eerste en tweede lid: doelbepaling – Vogelrichtlijn: artikel 1– Habitatrichtlijn: artikel 2 – Intrinsieke waarde: preambule bij Verdrag inzake biologische diversiteit (Rio de Janeiro)
Derde lid: belangenafweging – Vogelrichtlijn: artikel 2– Habitatrichtlijn: artikel 2, derde lid – Verdrag inzake biologische diversiteit (Rio de Janeiro): artikel 10
Artikel 1.9 Zorgplicht – Vogelrichtlijn: artikel 2– Habitatrichtlijn: artikel 11– Verdrag inzake biologische diversiteit (Rio de Janeiro): artikel 8, onderdelen a tot en met f, k en l– Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa (Bern): artikelen 3, tweede lid, 4, tweede lid

 

Artikel 1.10 Eerste lid: actieve soortenbescherming – Habitatrichtlijn: artikelen 12, eerste lid, in samenhang met jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (C-103/00, C-183/05, C-383/09), en 13, eerste lid– Vogelrichtlijn: artikel 5.– Verdrag inzake biologische diversiteit (Rio de Janeiro): artikelen 8, onderdelen a tot en met f, k en l, 14, eerste lid, onderdelen a, b, e– Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa (Bern): artikel 2

– Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten (Bonn): artikelen II en III

Tweede lid: Natuurnetwerk Nederland – Vogelrichtlijn: artikelen 2, 3, 5– Habitatrichtlijn: artikelen 10, 11, 12, eerste lid, 13, eerste lid– Verdrag inzake biologische diversiteit (Rio de Janeiro): artikel 8, onderdelen a tot en met f, k en l;– Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa (Bern): artikel 2

 

Derde lid: bijzondere provinciale natuurgebieden
Artikel 1.11 Programmatische aanpak – Habitatrichtlijn: artikelen 6, eerste en tweede lid, 11– Vogelrichtlijn: artikelen 2, 3, 5
Hoofdstuk 2 Natura 2000-gebieden – Vogelrichtlijn: artikelen 3, 4– Habitatrichtlijn: artikelen 3, 4 – Verdrag inzake biologische diversiteit (Rio de Janeiro): artikel 8, onderdelen a tot en met f, k en l;– Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels (Ramsar): artikel 4– Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa (Bern): artikelen 2, 4– Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten (Bonn): artikel III, vierde lid

– Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (OSPAR): artikel 2 (zie hoofdstuk 6 van de memorie van toelichting)

– Europees Landschapsverdrag (Florence): Bijlage V, 2, onderdeel a

Artikel 2.1 Aanwijzing gebieden – Vogelrichtlijn: artikelen 3, 4– Habitatrichtlijn: artikelen 3, 4 Vogelrichtlijn: artikel 2
Vierde lid: instandhoudingsdoelstellingen – Vogelrichtlijn: artikel 4, vierde lid– Habitatrichtlijn: artikel 4, vierde lid
Artikel 2.2 Eerste lid: verantwoordelijkheid instandhoudingsmaatregelen – Vogelrichtlijn: artikelen 3, eerste en tweede lid, 4, eerste en tweede lid– Habitatrichtlijn: artikel 6, eerste lid
Tweede lid: verantwoordelijkheid passende maatregelen – Vogelrichtlijn: artikelen 3, eerste en tweede lid, 4, eerste en tweede lid– Habitatrichtlijn: artikel 6, tweede lid
Artikel 2.3 Beheerplannen – Vogelrichtlijn: artikelen 3, 4– Habitatrichtlijn: artikel 6, eerste en tweede lid
Artikel 2.4 Aanschrijvingsbevoegdheid – Vogelrichtlijn: artikelen 3, 4– Habitatrichtlijn: artikel 6, eerste en tweede lid
Artikel 2.5 Gebiedsbeperkingen – Vogelrichtlijn: artikelen 3, 4– Habitatrichtlijn: artikel 6, eerste en tweede lid
Artikel 2.6 Feitelijke handelingen – Vogelrichtlijn: artikelen 3, 4– Habitatrichtlijn: artikel 6, eerste en tweede lid
Artikel 2.7 Eerste lid: toets plannen met mogelijke significante gevolgen – Habitatrichtlijn: artikel 6, derde lid(– Vogelrichtlijn: zie artikel 7 Habitatrichtlijn)
Tweede lid in samenhang met derde lid, onderdeel a: vergunning projecten met mogelijk significante gevolgen – Habitatrichtlijn: artikel 6, derde lid(– Vogelrichtlijn: zie artikel 7 Habitatrichtlijn)
Tweede lid in samenhang met derde lid, onderdeel b: vergunning voor andere handelingen met mogelijk verslechterende of significant verstorende effecten – Habitatrichtlijn: artikel 6, tweede lid(– Vogelrichtlijn: artikel 7 Habitatrichtlijn)
Vierde en vijfde lid: aansluiting omgevingsrecht
Artikel 2.8 Eerste, tweede en derde lid: toets en passende beoordeling plannen en projecten – Habitatrichtlijn: artikel 6, derde lid(– Vogelrichtlijn: zie artikel 7 Habitatrichtlijn)
Vierde, vijfde, zesde, zevende en achtste lid: ‘adc-toets’ plannen en projecten – Habitatrichtlijn: artikel 6, vierde lid(– Vogelrichtlijn: zie artikel 7 Habitatrichtlijn)
Negende lid: toets andere handelingen – Habitatrichtlijn: artikel 6, tweede lid(– Vogelrichtlijn: artikel 7 Habitatrichtlijn)
Artikel 2.9 Uitzonderingen vergunningplicht (voorwaarden uitzonderingen waarborgen naleving artikelen 6, tweede en derde lid, Habitatrichtlijn)
Artikel 2.10 Afwijkende bevoegdheden
Artikel 2.11 Bijzondere nationale natuurgebieden – Habitatrichtlijn: artikel 5, vierde lid – Habitatrichtlijn: artikelen 4, eerste lid, 6, vierde lid, 11.
Hoofdstuk 3 Soorten – Vogelrichtlijn: artikelen 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

– Habitatrichtlijn: artikelen 12, 13, 14, 15

– Verdrag inzake biologische diversiteit (Rio de Janeiro): artikel 8, onderdelen a tot en met f, k en l;– Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa (Bern): artikel 2– Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten (Bonn): artikel III, vijfde lid– Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (OSPAR): artikel 2 (zie hoofdstuk 7 van de memorie van toelichting)

 

 Artikel 3.1 Verboden ter bescherming van vogels – Vogelrichtlijn: artikel 5
Artikel 3.2 Eerste tot en met vijfde lid: verboden handel vogels en uitzonderingen – Vogelrichtlijn: artikel 6
Zesde lid: verbod onder zich hebben en vervoer vogels anders dan verkoop – Benelux-beschikking met betrekking tot de bescherming van de vogelstand (M(99)9)
 Artikel 3.3 Eerste, tweede, derde lid: ontheffingen verbodenVierde en vijfde lid: voorwaarden ontheffing – Vogelrichtlijn: artikelen 9, 13
Zesde, zevende en achtste lid: aansluiting ontheffing op andere instrumenten (w.o. omgevingsrecht)
 Artikel 3.4 Verbod vang- en vervoermiddelen – Vogelrichtlijn: artikelen 8, 9
Artikel 3.5 Eerste, tweede, derde en vierde lid: verboden ter bescherming dieren van soorten Europees belang – Habitatrichtlijn: artikel 12, eerste lid– Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa (Bern): artikel 6
Vijfde lid: verboden ter bescherming planten van soorten Europees belang – Habitatrichtlijn: artikel 13– Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa (Bern): artikel 5
Artikel 3.6 Eerste lid: verbod handel dieren en planten van soorten van Europees belang – Habitatrichtlijn: artikel 12, tweede lid– Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa (Bern): artikel 6
Tweede lid: verbod op onder zich hebben en vervoeren, anders dan voor verkoop, dieren en planten van soorten van Europees belang – Habitatrichtlijn: artikel 12, tweede lid
Derde lid: uitzondering verboden voor gefokte dieren en gekweekte planten – Habitatrichtlijn: artikel 12, tweede lid
Artikel 3.7 Regels over aan natuur onttrekken en exploitatie van dieren of planten van soorten van Europees belang – Habitatrichtlijn: artikel 14– Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa (Bern): artikel 7
Artikel 3.8 Eerste, tweede, derde, vierde lid: ontheffingen verbodenVijfde lid: voorwaarden ontheffing – Habitatrichtlijn: artikel 16– Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa (Bern): artikel 9
Zesde, zevende en achtste lid: aansluiting ontheffing op andere instrumenten (w.o. omgevingsrecht)
Artikel 3.9 Verbod vang- en vervoermiddelen – Habitatrichtlijn: artikel 15– Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa (Bern): artikel 8
Artikel 3.10 Eerste en derde lid: verboden ter bescherming van dieren en planten van andere soorten t.a.v. dagvlinders, libellen, kevers en planten:– Verdrag inzake biologische diversiteit (Rio de Janeiro): artikel 8, onderdelen a tot en met f, k en l;– Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa (Bern): artikelen 2, 4
Tweede lid: extra voorwaarden ontheffing
Artikel 3.11 Meldingsplicht ter vervanging van verbod art. 3.10
Artikel 3.12 Faunabeheereenheden en faunabeheerplannen
Artikel 3.13 Wildbeheereenheden
Artikel 3.14 Schadebestrijding door grondgebruikers (voorwaarden waarborgen naleving artikel 9 Vogelrichtlijn en artikel 16 Habitatrichtlijn)
Artikel 3.15 Populatiebeheer door faunabeheereenheden (voorwaarden waarborgen naleving artikel 9 Vogelrichtlijn en artikel 16 Habitatrichtlijn)
Artikel 3.16 Opdracht tot populatiebeheer (voorwaarden waarborgen naleving artikel 9 Vogelrichtlijn en artikel 16 Habitatrichtlijn) – Vogelrichtlijn: artikel 11
Artikel 3.17 Bestrijding invasieve exoten – Vogelrichtlijn: artikel 11
Artikel 3.18 Jacht op wildsoorten door jachthouder – Vogelrichtlijn: artikel 7– Benelux-overeenkomst inzake jacht en vogelbescherming
Artikel 3.19 Regels uitoefening jacht Op basis van deze bepaling wordt uitvoering gegeven aan Benelux-beschikking inzake de vaststelling van de middelen die toelaatbaar zijn bij de uitoefening van de jacht (M(96)8)
Artikel 3.20 Opening van de jacht – Vogelrichtlijn: artikel 7– Benelux-overeenkomst inzake jacht en vogelbescherming
Artikel 3.21 Regeling gerechtigden tot uitoefening jacht
Artikel 3.22 Middelen vangen en doden Op basis van deze bepaling wordt uitvoering gegeven aan   Benelux-beschikking met betrekking tot de bescherming van de vogelstand (M(76)15)
Artikel 3.23 Aanwijzing middelen vangen en doden bij ontheffingen en vrijstellingen
Artikel 3.24 Gebruik geweer Op basis van deze bepaling wordt uitvoering gegeven aan   Benelux-beschikking strekkende tot de limitatieve opsomming van de te bezigen geweren en munitie bij de jacht op de onderscheiden wildsoorten (M(83)17)
Artikel 3.25 Dragen van geweer
Artikel 3.26 Jachtakte Op basis van deze bepaling wordt uitvoering gegeven aan   Benelux-beschikking strekkende tot onderlinge erkenning van de jachtexamens (M(83)3)
Artikel 3.27 Verzekering gebruiker van geweer
Artikel 3.28 Eerste, tweede lid: valkeniersakte
Derde tot en met negende lid: eendenkooien
Artikel 3.29 Gedragscodes (voorwaarden waarborgen naleving artikel 9 Vogelrichtlijn en artikel 16 Habitatrichtlijn)
Artikel 3.30 Verbod bijvoederen
Artikel 3.31 Verbod drijven
Artikel .32 Uitzetten van dieren, planten of zaaien van planten – Habitatrichtlijn: artikel 22, onder b
Artikel 3.33 Verbod vangen en doden walvissen Internationaal verdrag tot regulering van de walvisvangst (Washington)
Artikel 3.34 Aanwijzing Europese handelsregelgeving dieren en planten – verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG L 61)– verordening (EG) nr. 1007/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 september 2009 betreffende de handel in zeehondenproducten (PbEU L 286)
Artikel 3.35 Uitvoering rechtstreeks werkende Europese handelsregels
Artikel 3.36 Nadere regels over handel dieren, planten en producten Op basis van deze bepaling wordt uitvoering gegeven aan   Benelux-beschikking met betrekking tot de bescherming van de vogelstand (M(99)9)
Artikel 3.37 Verboden over invasieve exoten – Vogelrichtlijn: artikel 11– Verdrag inzake biologische diversiteit (Rio de Janeiro): artikel 8, onderdeel h
Artikel 3.38 Ontheffingen en vrijstellingen
Artikel 3.39 Wetenschappelijke autoriteit CITES – verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG L 61): artikel 13, tweede lid
Hoofdstuk 4 Houtopstanden, hout en houtproducten – Verdrag inzake biologische diversiteit (Rio de Janeiro): artikel 8, onderdelen a tot en met f, k en l;– Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa (Bern): artikel 2
Artikel 4.1 Reikwijdte
Artikel 4.2 Eerste en tweede lid: meldingsplicht bij vellen
Derde lid: invoering kapverbod
Artikel 4.3 Herbeplantingsplicht
Artikel 4.4 Eerste lid: uitzondering herbeplantingsplicht
Tweede lid: gedragscodes
Artikel 4.5 Ontheffingen en vrijstellingen
Artikel 4.6 Uitoefening andere wettelijke bevoegdheden gemeenten en provincies
Artikel 4.7 Aanwijzing Europese handelsregelgeving hout en houtproducten – verordening (EG) nr. 2173/2005 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 2005 inzake de opzet van een FLEGT-vergunningensysteem voor de invoer van hout in de Europese Gemeenschap (PbEU L 2005, 347)– verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (PbEU L 2010, 295)
Artikel 4.8 Uitvoering rechtstreeks werkende Europese handelsregels
Artikel 4.9 Ontheffingen en vrijstellingen
Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.