Provinciale bevoegdheden Wet natuurbescherming

Decentralisatie:

 • Flora- en faunawet (2002): provincie bevoegd voor goedkeuring faunabeheerplannen, ontheffing verlening en vrijstellingen, aanwijzingen faunabeheer
 • Evaluatie natuurwetgeving (2008): breng ook de taken van het Faunafonds onder bij de provincies
 • Natuurakkoord (2011) en Natuurpact (2013): provincies breed bevoegd voor natuur, uitvoeringsmiddelen in het provinciefonds
 • Wet natuurbescherming (2016): decentralisatie bij wet geregeld

Wetgevingsproces:

 • Voorstel Wet natuurbescherming aangenomen in de Tweede Kamer, met veel aandacht voor jacht
 • Eerste Kamer: behandeling voorzien voor de jaarwisseling
 • Algemene maatregel van bestuur en Ministeriële regeling in voorbereiding en besproken met stakeholders officiële inspraak november 2015.
 • Provincies bereiden provinciale natuurvisie en verordeningen voor.
 • Inwerkingtreding waarschijnlijk op 1 juli 2016?
 • Ontheffingen en Faunabeheerplannen die onder de FFw zijn goedgekeurd blijven van kracht.
 • Opnemen jacht en uitvoering landelijke vrijstellingen in het nieuwe Faunabeheerplan en nieuwe statuten Fbe en vertegenwoordiging maatschappelijke organisaties hierin en dus nieuw bestuur Fbe en de goedkeuring hiervan dienen zo snel mogelijk gerealiseerd te worden (1 juli 2016), zodat schadebestrijding, beheer en de jacht mogelijk blijft in 2016.

Versterken samenhang

 • De provincie stelt regels in haar verordeningen aan de gehele keten in samenhang: faunabeheer en tegemoetkomingen bij schade, beheer en schadebestrijding van exoten en verwilderde diersoorten.
 • Toestemming beheer en schadebestrijding en jacht toestaan in de Natura-2000 gebieden opnemen in beheerplannen van deze gebieden of ontheffing voor NB-wet vergunning hiervoor mogelijk maken.
 • In het wetsvoorstel:
  • verplicht lidmaatschap van de wildbeheereenheid en
  • faunabeheerplan is kader stellend voor alle faunabeheer, inclusief jacht, beheer en schadebestrijding d.m.v. de landelijke vrijstellingen
 • Daarnaast: verplichte verbreding van het bestuur van de faunabeheereenheid met vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties die het doel behartigen van een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren in de regio

Faunabeheereenheden

 • Huidige regels vereisen erkenning door GS, goedkeuring hiervan is vatbaar voor beroep en bezwaar.
 • Nieuwe statuten Fbe’s , waarin samenwerking met Wbe’s geregeld is
 • Het wetsvoorstel eist dat Provinciale Staten regels stellen ten aanzien van de vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties die het doel behartigen van een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren in de regio

Wildbeheereenheden:

 • Nu geen wettelijke regels
 • Provinciale Staten moeten regels stellen over de omvang van het werkgebied
 • Verplicht lidmaatschap geeft bestuur van de wildbeheereenheid grote verantwoordelijkheid: bij weigering lidmaatschap geen jachtakte jachthouder!
 • Provincie dient regels te stellen voor de uitzonderingen op het verplichte lidmaatschap van de Wbe en volgens NOJG ook de regels waaraan het lid moet voldoen van een Wbe, zodat een lid niet zomaar geweigerd kan worden, uitgangspunt is immers de jachtrechten op basis van eigendom of huur en het lidmaatschap Wbe is om de samenwerking te bevorderen voor het gehele werkgebied van de Wbe.
 • De wildbeheereenheid is het platform voor lokaal overleg over de jacht, beheer en schadepreventie en –bestrijding.
 • Alle natuurbeheerders dienen als jachthouder lid van de wildbeheereenheid te zijn en de zelfde verplichtingen opgelegd te krijgen , gebiedsdekkend jacht, beheer en schadebestrijding is en moet het uitgangspunt zijn, nu ook alle jachthouders met het geweer zich dienen aan te sluiten. Ook de gegevens verzameling die hiervoor nodig is, naar aantallen en soort en de afschotrapportage zoals verlang in art 3.13 WNb

Faunabeheerplannen:

 • Huidige regels gaan met name over het bepalen van een wenselijke stand van diersoorten aan de hand van trendtellingen en schadehistorie: planmatig beheer
 • Wildbeheereenheden dienen gehoord en inspraak te hebben bij het opstellen van het faunabeheerplan
 • Het faunabeheerplan moet passende en effectieve middelen bevatten voor een goede uitvoering van jacht en ter voorkoming en bestrijden van schade op basis de landelijke vrijstellingen en de provinciale ontheffingen en aanwijzingen.

Vrijstellingen:

 • Provincie dient zoveel mogelijk gebruik te maken van haar verordeningen om zodoende een robuuste wetgeving mogelijk te maken, is niet ontvankelijk voor beroep en bezwaar, waardoor haar Natuurvisie en de uitvoering hiervan niet gewijzigd c.q. gefrustreerd wordt
 • In de huidige situatie wordt beperkt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om provinciale vrijstellingen te verlenen. ( geen vergoeding bij schade)
 • Het wetsvoorstel gaat uit van vrijstelling bij schadebestrijding en ook van een grotere inzet hiervan op basis van verordening, goedkeuring door PS, gemakkelijker uitvoering (lastenverlichting) geen beroep en bezwaar mogelijk
 • Middelen dienen effectief en selectief te zijn , hierin een onderscheid te maken in middelen die vangen en doden en die ondersteunend zijn en waarbij ook moderne middelen zoals elektronische als mechanische middelen worden toegestaan bij de uitvoering.
 • Ontheffing bij populatiebeheer, dus voor het beperken van de omvang van de populaties.
 • Overlast is nieuw belang om in te grijpen in stand, bijvoorbeeld gemeentes een vrijstelling te verlenen voor overlastsituaties van steenmarters), die behoorlijk wat schade aanrichten

Tegemoetkomingen Faunaschade:

 • Nu centraal en interprovinciaal geregeld (Faunafonds, BIJ12), met behandelbedrag en gelijke regels in heel NL.
 • Provincie dient eigen afweging te maken bij schade vergoedingen en dient er volgens ons ook voor zorg te dragen dat er een duidelijk beeld is van de werkelijke schade, dus zoveel mogelijk alles melden ook de schade aan de flora en fauna, door de grondgebruikers en Wbe’s
 • Faunaschaderegistratie systeem dient gebruiksvriendelijk te zijn zodat dit gemakkelijk gebruikt kan worden door iedereen, evt. een centraal meldpunt.
 • Ondersteuning van de Wbe’s in gebruik preventieve middelen?
 • Algemene uitgangspunten voor tegemoetkoming van schade dient alleen het eigen risico per bedrijf van € 250,- per jaar te zijn
  • € 300,– administratiekosten en behandelkosten voor de schadetaxatie, worden per provincie zelfstandig bepaald.
Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.