Wijzigingen aanvraag Belgische jachtakte door Nederlandse jachtaktehouder.

Recentelijk is voor het Vlaamse gewest nieuwe regelgeving vastgesteld voor de jacht. Een van deze wijzigingen heeft consequenties voor het aanvragen van jachtverloven door personen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken (artikelen 7 en 9 van het jachtadministratiebesluit van 25 april 2014). Het genoemde besluit maakt onder andere een onderscheid tussen aanvragers die wel en niet beschikken over een Nederlandse jachtakte.

Aanvragers die beschikken over een Nederlandse jachtakte kunnen, ten behoeve van de aanvraag om een Vlaams jachtverlof, volstaan met de overlegging van de volgende bescheiden:
1. Recente pasfoto
2. (Een kopie van) de geldige Nederlandse jachtakte
3. Een bewijs van verzekering aangaande burgerlijke aansprakelijkheid
4. Een bewijs van betaling ter zake van de verschuldigde jachttaks

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijgaande brief waarin de procedure nader wordt omschreven. Deze procedure is van toepassing bij alle Vlaamse jachtcommissariaten.

Arrondissementscommissariaat-jachtakte-Belgie-

Voor de volledigheid wijzen wij u er op dat de “schriftelijke verklaring van de ambassade” die in de bijlage is genoemd, enkel van toepassing is op Nederlandse aanvragers die niet beschikken over een Nederlandse jachtakte. Voorts wijzen wij u erop dat de V(erklaring) O(mtrent) G(edrag) voor Wallonie wel noodzakelijk blijft.

Zie voor meer informatie aanvraag Belgische Jachtakte en Nieuwe jachtbesluiten Vlannderen België. 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.