Wilde kat terug gevestigd in Nederland

Minimaal 14 zeldzame wilde katten in Nederland

De Europese wilde kat is na vele eeuwen van afwezigheid terug in Nederland. Vrijwel alle waarnemingen zijn in Zuid-Limburg gedaan. Vanuit de Duitse Eifel en Belgische Ardennen vindt de wilde kat zijn weg terug naar het Limburgse Heuvelland. Het afgelopen jaar is door biologe Laura Kuipers, in opdracht van ARK Natuurontwikkeling, onderzoek gedaan naar wilde katten in Zuid-Limburg. Uit het onderzoek blijkt dat in 2017 minimaal 14 wilde katten aanwezig zijn in Zuid-Limburg. Op minimaal 2 locaties vond voortplanting plaats.

De eerste sporadische waarnemingen in Zuid-Limburg stammen uit 2002 en 2006. Acht jaar later begint het aantal waarnemingen toe te nemen. Onderzoek in 2015 wees dat in het Vijlenerbos een populatie leefde van minstens 8 wilde katten en er werden hier jongen waargenomen. In 2016 werd bovendien één mannelijke wilde kat aangetroffen in het Onderste Bosch. Iets westelijker bij Noorbeek was daarvoor ook al één wilde kat waargenomen. Daarom werd in 2017 een cameravalonderzoek gestart in diverse bosgebieden van Staatsbosbeheer. De vachtpatronen van wilde katten die op beeld verschenen, werden met elkaar en met de beelden uit eerdere jaren vergeleken om het aantal individuen in 2017 en de veranderingen in populatiesamenstelling te bepalen. Daaruit blijkt dat in zuidoost Limburg verspreid over minstens 3 bossen, minimaal 9 volwassen en 5 jonge wilde katten voorkomen.

De grootte van de populatie in het Vijlenerbos lijkt weinig veranderd sinds 2015, maar de samenstelling wel. In eerder onderzoek bleek dat er een duidelijke scheiding was van het leefgebied van wilde kat en huiskat en dat huiskatten waarschijnlijk werden verdrongen door de wilde. Deze ruimtelijke scheiding houdt al minimaal 3 jaar stand. Aanvullend onderzoek in andere Zuid-Limburgse bossen kan ook daar eventuele aanwezigheid van wilde katten aantonen. Twee niet geverifieerde waarnemingen lijken erop te wijzen dat de wilde kat al verder noordwaarts verspreid is dan in de studie van 2017 aangetoond kon worden.

De wilde kat heeft om te jagen, te slapen en rond te trekken behoefte aan grote en kleine bossen, brede bosranden, ruige graslanden en aan groene, veilige verbindingen van bos naar bos. Natuurorganisaties in Limburg werken samen om dit te realiseren. Zo heeft ARK Natuurontwikkeling in samenwerking met Staatsbosbeheer en de Belgische natuurorganisatie Natagora vier extensieve begrazingsgebieden ontwikkeld aan de randen van de Vijlenerbossen en het Schweibergerbos. Behalve met natuurorganisaties werkt ARK ook samen met wildbeheereenheden, gemeenten en provincie, om de toekomst voor de Wilde kat in Zuid-Limburg veilig te stellen.

Meer informatie is te vinden in het rapport De wilde kat anno 2017 Ontwikkeling van de wilde katpopulatie in Zuid-Limburg.

bron: ARK Natuurontwikkeling, 07/01/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.