Formulieren jacht, beheer en schadebestrijding

Beschrijving Formulier

Opmaak Word

logo Word

Opmaak PDF 

Logo Pdf

Aanvraagformulier jachtakte

Met dit formulier kunt u uw jachtakte aanvragen bij de afdeling bijzondere wetten van uw politieregio. Het aanvragen en verstrekken van een jachtakte is de taak van de afdeling bijzondere wetten van politie in de regio waar u woonachtig bent. Voor informatie onder welke regio u valt belt u met het algemene politienummer 0900 – 8844.

Wanneer een jager voor het eerst een jachtakte gaat aanvragen moet er voldaan worden aan een aantal voorwaarden;

 • leeftijd van 18 jaar of ouder
 • Diploma jagen met het geweer
 • gelegenheid tot jagen
 • WA-jachtverzekering minimaal € 1.000.000,-
 • Een optie op tenminste 1 wapen
 • Een wapenkluis om de wapen(s) deugdelijk in te kunnen opbergen
Aanvraagformulier voor een jachtakte Digitaal invulbaar Aanvraagformulier voor een jachtakte

Aanvraag voor een verlof voor het voorhanden hebben van een vuurwapen WM 3 (invulformulier pdf)

Aanvraag voor een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen WM 3 Aanvraag-voor-een-verlof-tot-het-voorhanden-hebben-van-een-vuurwapen-WM-3-invulformulier

Het model 32 inlichtingenformulier wordt gebruikt bij de eerste aanvraag van een jachtakte maar ook bij het verlengen ervan.

Met ingang van 15 juni 2018 zijn jagers verplicht om Model 32 digitaal inlichtingen formulier in te vullen wanneer zij hun jachtakte aanvragen of verlengen. Het gaat om een eigen verklaring van de aanvrager waarmee de politie een indruk krijgt van het risico van iedere individuele aanvraag. Tevens geeft de jager namen van twee referenten op: één referent uit huiselijke kring (denk aan een familielid 1ste graad, vriend, huisgenoot, buurman of collega) en de ander uit de jachtwereld (denk aan een (bestuurs) lid van de WBE, een andere jachtaktehouder of een jachtcombinant).

model 32 inlichtingen formulier  Model 32 digitaal inlichtingen formulier

Concent invoer- en uitvoer wapens en munitie D7112

Aanvraag consent wapens munitie D7112

Jachthuurovereenkomst art 3.23 Wnb

Naast het jachtrecht kan er door de grondgebruikers op dit contract ook getekend worden als de machtiging van grondgebruiker om de toestemming grondgebruiker te mogen doorgeven, voor beheer en schadebestrijding. Deze overeenkomst is pas volledig (jacht, beheer en schadebestrijding) en rechtsgeldig indien deze volledig is ingevuld.

Let u hierbij op:

 • de handtekeningen,
 • duiding van de tegenprestatie,
 • een specifieke begin- en einddatum (looptijd minimaal 6 jaar),
 • datum van ondertekening tot maximaal 2 jaar voor aanvang van de looptijd en
 • duidelijke omschrijving van het gehuurde (in hectares en kadastrale nummers of in hectares of een duidelijke kaart op schaal.
Jachthuurovereenkomst Wnb   Jachthuurovereenkomst Wnb

Wederverhuur jachthuurovereenkomst

Met dit formulier kan een jachthouder zijn gehuurd jachtrecht wederverhuren (artikel 3.23 Wnb). Voorwaarde hiervoor is dat de mogelijkheid van wederverhuur (onderverhuur) en doorschrijving van de toestemming voor beheer en schadebestrijding is beschreven op de onderliggende jachthuurovereenkomst. Aan wederverhuur is geen minimum periode gebonden. De maximale duur van de wederverhuurovereenkomst kan echter nooit langer zijn dan de duur van de onderliggende jachthuurovereenkomst.

Wederverhuur-jachtgronden Wederverhuur-jachtgronden

Jachthuurovereenkomst Wbe

De Wbe kan met deze  jachthuurovereenkomst het jachtrecht huren  op basis van artikel 3.23 lid 1 van de Wet natuurbescherming (Wnb).  Naast het jachtrecht kan er indien degene die gerechtigd is om het jachtrecht te verhuren, ook de grondgebruiker is,  de toestemming grondgebruiker op basis van art 3.15. lid 7 Wnb voor schadebestrijding en beheer tekenen. Dit is in de Jachthuurovereenkomst opgenomen waardoor de jachthouder gemachtigd wordt, om deze namens de grondgebruiker te mogen verstrekken aan derden. Dit betekent indien jachthouder deze doorgeeft aan derden, voor de uitvoering schadebestrijding of beheer er geen kopie van de JHO bij hoeft gevoegd te worden.

Jachthuurovereenkomst Wbe Jachthuurovereenkomst Wbe

Wederverhuur overeenkomst door Wbe (artikel 3.23 Wnb) 

Met dit formulier kan een Wbe jachthouder zijnde een gehuurd jachtrecht wederverhuren (artikel 3.23 Wnb) Voorwaarde hiervoor is dat de mogelijkheid van wederverhuur (onderverhuur) en doorschrijving van de toestemming voor beheer en schadebestrijding is beschreven op de onderliggende jachthuurovereenkomst. Aan wederverhuur is geen minimum periode gebonden. De maximale duur van de wederverhuurovereenkomst kan echter nooit langer zijn dan de duur van de onderliggende jachthuurovereenkomst.

Wederverhuur-WBE-jachtgronden   Wederverhuur-WBE-jachtgronden

Toestemming grondgebruiker voor beheer en schadebestrijding (Art 3.15 lid 7 Wnb)

Met deze toestemming grondgebruiker waarbij U tevens machtiging van grondgebruiker om de toestemming grondgebruiker te mogen doorgeven aan derden namens de grondgebruiker, u hoeft dan geen kopie van uw toestemming bij te voegen. Deze toestemming is ook zeer geschikt voor wildbeheereenheden of grotere jachtcombinaties en jagersverenigingen. Zie ook de meervoudige toestemmingen waar U meerdere grondgebruikers kunt laten tekenen, wat het aantal benodigde formulier beperkt. De aparte toestemming grondgebruiker, dient u dus te gebruiken indien de grondgebruiker niet degene is die ook het jachtrecht verhuurd, want op de JHO van de NOJG staat ook de toestemming grondgebruiker en de machtiging om deze namens de grondgebruiker te mogen doorgeven aan derden. Denk eraan deze toestemming volledig in te vullen.

Verklaring lidmaatschap Wildbeheereenheid  voor de jachthouder (art 3.14 lid 1)

Dit geldt vooral voor de wildbeheereenheden van samenwerkende jachthouder die alleen een apart jachtveld hebben binnen de Wbe, dit geldt niet voor de Wbe’s waarbij de jachthouders de door hen gehuurde jachtgronden dienen weder te verhuren aan de Wbe als jachthouder deze verstrekt namelijk aan zijn jachthouder een toestemming art 3.20 lid 4 om buiten gezelschap jachthouder te mogen jagen. dit wordt door de politie gevraagd bij de aanvraag/verlenging van een jachtakte.

Verklaring lidmaatschap Wbe samenwerkende jachthouders  Verklaring lidmaatschap Wbe samenwerkende jachthouders

Toestemming van de Jachthouder en of Wbe(jachthouder) om het genot van de jacht buiten gezelschap van de jachthouder uit te oefenen, artikel 3.20 lid 4.

Met een artikel 3.20 lid 4 verklaring die ook wel buiten gezelschapsverklaring wordt genoemd, mag de houder buitengezelschap van de jachthouder  en of Wbe in het bewuste veld jagen. Een Jachthouder en of Wbe kan een dergelijke verklaring afgeven wanneer zij de jachthouder is en het veld tenminste 40 ha per buiten gezelschap verklaringshouder(s) groot is en het afgeven van een dergelijke verklaring niet is uitgesloten in de jachthuurovereenkomst. Een buiten gezelschap jachthouder verklaring dient te worden afgestempeld en ondertekend door de korpschef van de politie en wordt gevraagd bij de aanvraag/verlenging van een jachtakte

Toestemming jachthouder en Wbe(jachthouder) om in gezelschap van de jachthouder te mogen jagen, art 3.20 lid 1

Met deze verklaring die ook wel gastverklaring wordt genoemd toont iemand aan in de gelegenheid te zijn om te kunnen jagen bij de aanvraag van zijn/haar jachtakte. Het kunnen aantonen dat er gelegenheid is om te kunnen jagen is een voorwaarde voor het aanvragen van een jachtakte. Een jachtaktehouder (jachthouder) met een bejaagbaar jachtveld van tenminste 40 ha mag een dergelijke verklaring afgeven tenzij het meenemen van gasten is uitgesloten in de jachthuurovereenkomst. Ook een Wbe(jachthouder) kan deze toestemming afgeven, dat de gasten kunnen worden uitgenodigd om mee te mogen jagen met een toestemminghouder buiten gezelschap van de Wbe en voor de dekking van hun kogelgeweren ook kunnen worden uitgenodigd voor het beheer of schadebestrijding van grofwild zoals ree en wild zwijn.

 

 

Toestemming jachthouder voor de jachtopzichter artikel 3.20 

om buiten gezelschap van de jachthouder te mogen jagen conform artikel 3.20 lid 4. Een jachtopzichter is degene die zorg draagt voor de bescherming van de jachtbelangen van een jachthouder en tevens als buitengewoon opsporingsambtenaar belast is met de opsporing van de bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten en van de overige in de akte of aanwijzing als bedoeld in artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering aangeduide strafbare feiten (bron: artikel 1 Flora- en faunawet)

Toestemming jachtopzichter   Toestemming jachtopzichter 

Toestemming medegebruik Jachtwapen,

dit is vooral belangrijk als je huisgenoten ook jagen en ook gebruik maken van de zelfde wapens. Hierdoor hoeft je niet een extra geweer aan te schaffen.

 Toestemming medegebruik Jachtwapen Toestemming-medegebruik-Jachtwapen

Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag 

Natuurlijke Personen (VOG NP) tbv. aanvraag Belgische Jachtakte

aanvraagformulier-vog-np-1.3_tcm123-418661-2013

Aanvraagformulier consent voor in- en uitvoer wapens en munitie

aanvraag_consent_wapens_munitie_D7112

Wildhygiëne  Klein wild: 

Formulieren wild hygiene kleinwild

Grof wild:

 Verklaringen wildhygiene grofwild

Trichinenonderzoek wilde zwijnen:

Geleidebiljet trichinenmonsters wilde zwijnen v_4  Geleidebiljet-trichinenmonsters-wilde-zwijnen-v_4

Wildursprungschein;( Duitsland)

 wildursprungschein
Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.