De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
WILDBEHEEREENHEID SUSTEREN/GRAETHEIDE

Formulieren Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit

Formulieren omgevingswetvergunning jachtgeweeractiviteit

Met het aanvraagformulier voor een Omgevingswetvergunning Jachtgeweeractiviteit doet u de aanvraag en hierin dient u aan te tonen dat u voldoet aan de navolgende voorwaarden;

  1. Hij/Zij moet in bezit zijn van een door de minister erkend jachtdiploma.
  2. In de gelegenheid zijn tot jagen.
  3. Een WA-jachtaansprakelijkheidsverzekering hebben die voldoet aan de gestelde wettelijke eisen.
  4. De optie op het gebruik van een voor de jacht geschikt wapen.
  5. Een deugdelijke wapenkluis.
  6. Een positieve uitslag van het gesprek met de politie dat nodig is voor de eerste aanvraag van een Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit.

Het kunnen aantonen dat er gelegenheid is om te kunnen jagen is een voorwaarde voor het aanvragen van een Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit. Een jachthouder /Wildbeheereenheid met een Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit met bejaagbaar jachtveld van tenminste 40 ha, dat voldoet aan de eisen van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) artikelen 11.76 en 11.77 mag een dergelijke toestemming afgeven, tenzij het meenemen van gasten is uitgesloten in de jachthuurovereenkomst(en). Met deze toestemming toont iemand aan dat hij/zij in de gelegenheid is om te kunnen jagen. Het kunnen aantonen dat er gelegenheid is om te kunnen jagen is een voorwaarde voor het aanvragen van een Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit.

Download digitale PDF formulier:

 

Met deze verklaring die ook wel gastverklaring wordt genoemd toont iemand aan in de gelegenheid te zijn om te kunnen jagen. Het kunnen aantonen dat er gelegenheid is om te kunnen jagen is een voorwaarde voor het aanvragen van een jachtakte. Een jachthouder met een jachtakte met bejaagbaar jachtveld van tenminste 40 ha, dat voldoet aan de eisen van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) art. 11.76 mag een dergelijke verklaring afgeven, tenzij het meenemen van gasten is uitgesloten in de jachthuurovereenkomst. Met deze verklaring toont iemand aan dat die in de gelegenheid is om te kunnen jagen. Het kunnen aantonen dat er gelegenheid is om te kunnen jagen is een voorwaarde voor het aanvragen van een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit.

Download :

Met een verklaring om buiten gezelschap jachthouder te mogen jagen, mag de houder met deze verklaring buiten het gezelschap van de jachthouder/wildbeheereenheid in zijn/haar veld jagen. Een jachthouder met een jachtakte of een wildbeheereenheid kan een dergelijke verklaring afgeven wanneer het veld tenminste 40 ha groot is, kan dan per volgende 40 bejaagbaar jachtveld aan de jachtaktehouder(s) een buiten gezelschap toestemming afgeven, indien dit niet is uitgesloten in de jachthuurovereenkomst(en). Een toestemming art 11.64 lid 1 sub d, dient te worden afgestempeld en ondertekend door de korpschef van de politie voor de verklaring dat het betreffende jachtveld voldoet aan de eisen zoals vermeld in art 11.76 BAL.

Download :

Met deze toestemming art 11.64 lid 1 sub c BAL mag een boa/ jachtopzichter buiten het gezelschap van de jachthouder in zijn veld jagen. Een jachtaktehouder/wildbeheereenheid/aangewezen organisatie met een bejaagbaar jachtveld van tenminste 40 ha conform artikel 11.76 BAL en lid is van de wildbeheereenheid waarbinnen zijn jachtveld is gelegen, mag een dergelijke verklaring afgeven aan een boa/jachtopzichter.

Jachtopzichter: degene die zorg draagt voor de bescherming van de jachtbelangen van een jachthouder en tevens als buitengewoon opsporingsambtenaar is belast met de opsporing van de bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten en van de overige in de akte of aanwijzing als bedoeld in artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering aangeduide strafbare feiten; (bron: artikel 1.1 Wn)

Download :

De Wildbeheereenheid die de jachthouder is voor haar werkgebied, kan ook een verklaring jagen in gezelschap jachthouder (artikel 11.64 lid 1 sub b BAL) afgeven ten behoeve van haar leden of anderen, niet zijnde de toestemminghouder buiten gezelschap jachthouder van een art 11.64 lid 1 sub d BAL en dus alleen mogen jagen in gezelschap van de leden die wel een toestemming (jagen buiten gezelschap jachthouder) hebben en die van de WBE zich mogen laten vergezellen van derden. Met deze verklaring toont iemand aan dat hij of zij in de gelegenheid is om te kunnen jagen. Het kunnen aantonen dat er gelegenheid is om te kunnen jagen is een voorwaarde voor het aanvragen van een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit.

Download:

Artikel 3.14 Wet natuurbescherming regelt hiermee het verplichte lidmaatschap van een Wildbeheereenheid van een jachthouder met jachtakte. Op het jachtakte aanvraag formulier dient de jachtaktehouder die een zelfstandige jachthouder is binnen een Wbe van samenwerkende jachthouders te verklaren dat hij lid is van een Wbe. Dit is echter geen bewijs dat hij ook daadwerkelijk is van deze Wbe. De NOJG heeft daarom een nieuw formulier opgemaakt waarmee de Wbe aangeeft dat de betrokken jachthouder lid is van de Wbe en dat zijn jachtveld(en) is/zijn geregistreerd in het Fauna Registratie Formulier (FRS) of het DORA systeem. Hierop worden ook alle ontheffingen en toestemmingen van de Fbe afgegeven voor zijn/haar jachtveld. Download:
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de Regeling wapens en munitie gewijzigd. De e-screener wordt zoals aangekondigd voorlopig vervangen door een vernieuwd WM32-inlichtingenformulier. Het gebruik van de e-screener werd wegens aanhoudende knelpunten halverwege de maand juli opgeschort. Bij het indienen van een verzoek om een erkenning, consent, ontheffing, een vergunning of een verlof, moet nu het vernieuwde WM32-inlichtingenformulier gelijktijdig met het aanvraagformulier worden ingediend. Vanaf 23 september treedt de gewijzigde Regeling in werking. Het WM32-formulier moet in de eerste fase van het aanvraagproces de betrouwbaarheid van de akteaanvrager toetsen. Het ‘nieuwe’ WM32-formulier is aangevuld met een paar extra vragen. In het formulier moeten nu ook de nationaliteit en geboorteplaats- en land gevraagd. Referenten moeten voortaan een handtekening zetten Een andere wijziging ten opzichte van het oude model formulier, is dat referenten voortaan expliciet en ondubbelzinnig hun toestemming moeten verlenen om als referent te worden opgevoerd. Ze moeten daartoe een handtekening zetten op het formulier dat wordt ingediend door de aanvrager. Mentale stabiliteit Wanneer uit de antwoorden van het ingevulde formulier twijfels of bezwaren omtrent de betrouwbaarheid van de akteaanvrager ontstaan, zal de politie een persoonlijk gesprek met de aanvrager willen voeren. In dit gesprek wordt dieper ingegaan op de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager. Ook wordt contact opgenomen met referenten om het beeld over de akteaanvrager aan te scherpen. Indien er twijfels blijven bestaan over de mentale stabiliteit, vraagt de politie een verklaring van een arts. Hierin wordt vanuit medisch oogpunt gekeken naar indicaties, waaruit moet blijken of de aanvrager wel of geen vuurwapenbezit kan worden toevertrouwd. Mede op basis van deze verklaring zal de politie vervolgens besluiten over het al dan niet verlenen van de jachtakte. Met het afronden van de wetswijziging en de herintroductie van het WM32-inlichtingenformulier is de vertraging die eerste akte-aanvragers de afgelopen maanden hebben opgelopen naar verwachting snel van de baan. Naar verwachting zal binnenkort een nieuw model formulier beschikbaar gesteld worden. Tijdelijke oplossing De herinvoering van het vernieuwde WM32-inlichtingenformulier is een tijdelijke oplossing. Het ministerie zal de komende maanden onderzoeken op welke manier de screeningsprocedure van wapenverlofhouders naar de toekomst toe het beste uitgevoerd kan worden. In het eerste kwartaal van 2023 zal het ministerie een update geven aan de Kamer over de zoektocht naar een permanente oplossing. De Jagersvereniging heeft aangegeven graag betrokken te worden bij deze zoektocht. Onze inzet blijft erop gericht om te zorgen voor voldoende balans in en draagvlak voor toekomstige screening. Herhaling van de mislukking van de e-screener in de toekomst willen wij graag voorkomen. Tevens geeft de jachtakte/verlof houder hiermee drie referenten op: • Referent 1-huisgenoot of familielid in de eerste graad, of vriend, buurman of collega(meer dan oppervlakkig contact vereist) • Referent 2-(bestuurs-)lid op basis waarvan redelijk belang vuurwapenverlof wordt aangetoond, waaronder(bestuurs-)lid schietvereniging, of(bestuurs-)lid Wbe, of jachtaktehouder, of medelid vereniging Eduard de Beaumont • Referent 3–huisgenoot of familielid in de eerste graad, of vriend, buurman of collega (meer dan oppervlakkig contact vereist) of (bestuurslid) op basis waarvan redelijk belang vuurwapenverlof wordt aangetoond, waaronder (bestuurslid)(traditionle) schietvereniging, of (bestuurslid Wbe, of jachtaktehouder, of medelid vereniging Eduard de Beaumont. Download:

Een jachtveldverklaring is een formulier dat door verschillende politieregio’s wordt gebruikt in overleg met de betrokken wildbeheereenheden, die hun jachtveldhouders zelf controleren of hun jachtvelden bejaagbaar  zijn en voldoen aan de in art 11.76 BAL vermelde voorwaarden. Dit geldt dan voor de Wildbeheereenheden die gebaseerd zijn op samenwerkende jachthouders en die deze verklaring aan hun leden geven, waarop de politie dan hun omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit kan afgeven en de evt. toestemmingen buiten gezelschap jachthouder (art 11.64 lid sub d BAL) kan ondertekenen.

Download:

Print Friendly, PDF & Email