De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
WILDBEHEEREENHEID SUSTEREN/GRAETHEIDE

Formulieren wapens

Formulieren wapens

Eenheid Politie Mailadres
Noord-Nederland vergunningen.korpscheftaken.noord-nederland@politie.nl
Oost-Nederland vergunningen-gelderland-midden.korpscheftaken.oost-nederland@politie.nl
  vergunningen-gelderland-zuid.korpscheftaken.oost-nederland@politie.nl
  vergunningen-noordoost-gelderland.korpscheftaken.oost-nederland@politie.nl
  vergunningen-ijsselland.korpscheftaken.oost-nederland@politie.nl
  vergunningen-twente.korpscheftaken.oost-nederland@politie.nl
Midden-Nederland vergunningen.korpscheftaken.midden-nederland@politie.nl
Noord-Holland vergunningen.korpscheftaken.noord-holland@politie.nl
Amsterdam korpscheftaken.amsterdam@politie.nl
Den Haag vergunningen.korpscheftaken.den-haag@politie.nl
Rotterdam vergunningen.korpscheftaken.rotterdam@politie.nl
Zeeland - West-Brabant vergunningen.korpscheftaken.zeeland-west-brabant@politie.nl
Oost-Brabant vergunningen.korpscheftaken.oost-brabant@politie.nl
Limburg vergunningen.korpscheftaken.limburg@politie.nl

Het is niet ongebruikelijk dat verlof- of Omgevingsvergunning Jachtgeweeractiviteit-houders gemeenschappelijk gebruik willen maken van één of meerdere vuurwapen(s). Tegen het gemeenschappelijk gebruik van vuurwapens is geen bezwaar wanneer dit het toezicht en de controle op de naleving van wapen wettelijke voorschriften niet in gevaar brengt. Daarom moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
1. Slechts één verlof- c.q. Omgevingsvergunning Jachtgeweeractiviteit houder (A) is bevoegd het wapen thuis te bewaren (voorhanden te hebben). Dit houdt in dat de andere verlof- c.q. Omgevingsvergunning Jachtgeweeractiviteit houder (B) die het wapen op zijn verlof respectievelijk Omgevingsvergunning Jachtgeweeractiviteit vermeld heeft staan, het wapen – alvorens hij dit gaat gebruiken voor het doel waarvoor hem een verlof respectievelijk een Omgevingsvergunning Jachtgeweeractiviteit is verleend – eerst bij A moet ophalen om het na gebruik terstond weer bij A terug te brengen;
2. De verschillende verloven c.q. Omgevingsvergunning Jachtgeweeractiviteit moeten ten aanzien van het gemeenschappelijk wapen onderling naar elkaar verwijzen en moeten aangeven wie van de verlof- c.q. Omgevingsvergunning Jachtgeweeractiviteit houders bevoegd is het wapen thuis te bewaren;

Een wapen dat vermeld staat op twee verloven of Omgevingsvergunning Jachtgeweeractiviteit telt bij de A-houder (dit is dus degene die het wapen voorhanden heeft op het moment dat het wapen niet gebruikt wordt voor de beoefening van de schietsport of de uitoefening van de jacht door de B-houder) mee voor het maximum aantal wapens dat hij of zij (op grond van artikel 43 van de RWM) voorhanden mag hebben.
Bij de B-houder (dit is dus degene die het wapen leent van de A-houder en na gebruik terstond weer bij A terug brengt) telt het wapen niet mee voor de bepaling van het maximum aantal wapens dat hij of zij voorhanden mag hebben. Het aantal wapens dat met gebruikmaking van deze constructie op een verlof c.q. Omgevingsvergunning Jachtgeweeractiviteit mag worden vermeld bedraagt maximaal 10 voor een verlof en maximaal 12 vuurwapens voor een Omgevingsvergunning Jachtgeweeractiviteit.

Indien meerdere personen binnen een huishouden op grond van hun respectievelijke wapenverloven, allen bevoegd zijn tot het voorhanden hebben van alle binnen het huishouden aanwezige vuurwapens, mogen deze vuurwapens in dezelfde kluis worden bewaard. Dit geldt uitdrukkelijk niet wanneer de verschillende personen binnen het huishouden op grond van hun wapenverloven bevoegd zijn tot het voorhanden hebben van verschillende wapens.

Hiervoor is een speciaal formulier ontworpen waarop de A-houder tekent voor de toestemming voor het medegebruik en de medegebruiker het wapen kan laten bijschrijven op zijn Omgevingsvergunning Jachtgeweeractiviteit:

Download:

Het voorhanden hebben van een vuurwapen is in Nederland aan zeer strenge eisen gebonden, die zijn vastgelegd in de Wet, Circulaire en Regeling wapens en munitie (respectievelijk Wwm, Cwm en Rwm)

AANVRAAGFORMULIER VOORHANDEN HEBBEN WAPEN -WM3,

"De procedure die bij de koop en verkoop van wapens tussen particuliere jagers gevolgd moet worden is als volgt:

 1. De koper noteert alle gegevens van het wapen en verkoper op het WM3 voor de aanvraag bij de Politie - Korpscheftaken in zijn woonplaats.
 2. De politie beoordeelt de aanvraag, verstrekt het Verlof tot verkrijging van een vuurwapen(WM2) en schrijft het wapen bij op de jachtakte van de koper;
 3. De koper ontvangt hierna van de politie (afdeling Korpscheftaken, een Verlof tot verkrijging van een vuurwapen (WM 2), die voor een bepaalde tijd geldig is en levert daarbij de verklaring van bij de verkoper in, nadat hierop de navolgende gegeven zijn ingevuld.
  1. Soort indentiteitsbewijs; Paspoort/ID-kaart/Rijbewijs Koper
  2. Nummer:
  3. Datum overdracht wapen
  4. Handtekening verkoper
 4. De koper haalt het wapen op en geeft het Verlof tot verkrijging aan de verkoper;
 5. De verkoper geeft het Verlof aan de politie (afdeling Korpscheftaken) in zijn eigen woonplaats;
 6. De politie schrijft het wapen af van de jachtakte van de verkoper;
 7. De koper dient dan ter controle het wapen bij de politie (afdeling Korpscheftaken) in zijn woonplaats te tonen.

Downloaden:WM3-versie-2020 digitaal invulbaar

Aanvraagformulier consent tot binnenkomen voor wapens en munitie die:  1. in het vrije verkeer van de EU worden gebracht  2. onder de douaneregeling tijdelijke invoer of actieve veredeling worden gebracht  3. worden overgebracht en opgeslagen onder douaneverband1 of weder uitgaan naar een EU-lidstaat  4. afkomstig zijn uit het vrije verkeer van een EU-lidstaat  5. afkomstig zijn uit het vrije verkeer van een EU-lidstaat en vervolgens weder uitgaan naar een EU-lidstaat WM18B-en-C-consent

Zie ook: In en uitvoer wapens

Print Friendly, PDF & Email