In- en uitvoer wapens en munitie.

 

 

Bepaalde wapens, die bestemd zijn voor de schietsport en de jacht, mogen onder voorwaarden worden ingevoerd. Voor de invoer van deze wapens hebt u dan wel een vergunning (een consent) nodig. Een groot aantal wapens valt onder de Wet wapens en munitie. Het gaat dus niet alleen om vuurwapens, maar bijvoorbeeld ook om messen, boksbeugels, wurgstokken, katapulten, traangas en alarmpistolen.
Deze goederen mogen dan ook geen deel uitmaken van uw verhuisboedel

Algemeen: Wet wapens en munitie (WWM)
De Wet wapens en munitie (WWM) heeft de volgende doelen:
tegengaan van illegaal bezit van wapens en munitie in Nederland door een groot aantal handelingen voor wapens en munitie in principe te verbieden bezit van wapens en munitie die wel zijn toegestaan zoveel mogelijk controleerbaar te maken, door voor bepaalde handelingen een vergunning in de vorm van een consent als voorwaarde te stellen en vrijstellingen te verlenen.

De Wet wapens en munitie verbiedt een groot aantal handelingen met wapens en munitie.
Denk daarbij aan de volgende handelingen met wapens en munitie:
– maken verhandelen binnen het grondgebied van Nederland komen;
– het verlaten van het grondgebied van Nederland met als bestemming een andere lidstaat van de EU of een land buiten de EU doorvoeren (binnenkomen gevolgd door uitgaan) voorhanden hebben en dragen.

De Wet wapens en munitie geeft regels voor het legale bezit van wapens en munitie (de regels over wapens zijn ook geldig voor onderdelen en hulpstukken die specifiek bestemd zijn voor die wapens en van wezenlijke aard zijn).
Volgens deze regels zijn de volgende handelingen soms wel toegestaan, op voorwaarde dat u voor een vrijstelling in aanmerking komt of in het bezit bent van een vergunning:
– het binnenkomen in Nederland;
– het uitgaan uit Nederland;
– de doorvoer door Nederland;
– het voorhanden hebben in Nederland.
Zo’n vergunning kan onder verschillende namen worden afgegeven. De Wet wapens en munitie noemt een ontheffing, een erkenning, een verlof en een consent.

Aankopen wapen buitenland
Wanneer U een wapen wilt kopen in het buitenland bij een wapenzaak of particulier, dient U eerst het wapen te laten bijschrijven met behulp van het op uw jachtakte of verlof Aanvraag voor een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen WM 3 digitaal invulformulier PDF+digitaal invul wm32-inlichtingenformulier politie november 2022 (Bij het indienen van eenverzoek om een erkenning, consent, ontheffing, een vergunning of een verlof, wordt dit inlichtingenformulier gelijktijdig met het aanvraagformulier ingediend.)  door het overleggen van de aankoopnota en de juiste gegevens van het wapen zoals;
– Soort wapen;
– Merk wapen;
– Kaliber wapen;
– Wapennummer:
Hierna kunt U met een kopie van Uw jachtakte aantonen dat de politie geen bezwaar heeft tegen de aankoop van het wapen bij de aanvraag van het consent voor invoer van uw wapen.
Nadat U het wapen heeft ingevoerd dient U het wapen te tonen aan de politie waar U ook uw jachtakte verlengd of aanvraagt, na controle dient U het consent na invulling achterzijde en ondertekening naar de Douane (CDIU) terug te sturen.

Consenten
De CDIU geeft consenten af voor het binnenkomen in-, het uitgaan uit-, of de doorvoer door Nederland van wapens en munitie van de categorie II en III. Dit geldt ook voor het intracommunautaire verkeer tussen de lidstaten binnen de EU.
U kunt een van de volgende consenten aanvragen:
– consent tot binnenkomen
– consent tot uitgaan
– consent tot binnenkomen gevolgd door uitgaan (doorvoer)
– consent tot uitgaan gevolgd door binnenkomen (tijdelijke uitvoer)

Beschrijving
Voor het invoeren, uitvoeren of doorvoeren van wapens en munitie uit de categorieën II en III, heeft u een consent nodig. Een consent is een vergunning voor eenmalige invoer of uitvoer en bij doorvoer voor zowel in- als uitvoer. Een consent is geldig voor wapens en munitie die door hun verpakking niet ogenblikkelijk gebruikt kunnen worden. Er is geen consent vereist als een van de vrijstellingen van toepassing is.

Vrijstelling
In bepaalde gevallen is vrijstelling van de consentplicht mogelijk:
voor sportschutters en jagers; 
bij doorvoer van wapens of munitie; 
voor de uitrusting van vaartuigen en luchtvaartuigen, ook van de bemanning daarvan. 

Voorwaarden
Om voor een consent in aanmerking te komen moet u ten minste voldoen aan de volgende voorwaarden:
– U bent gerechtigd om in Nederland wapens voorhanden te hebben. 
– De wapens gaan naar een goedgekeurde bestemming. 
– Het land van bestemming heeft geen bezwaar tegen de aanwezigheid van wapens of munitie op zijn grondgebied.

Aanvraag
U vraagt een consent aan bij de Belastingdienst / Douane, Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) met een speciaal aanvraagformulier.
Het formulier krijgt u bij de CDIU of bij de korpschef van de regionale politie.
Aanvraag Consent voor wapens en munitie met Bijlage bij vraag 7 (Model WM 18 c) en digitaal invul wm32-inlichtingenformulier politie november 2022
(Bij het indienen van een verzoek om een erkenning, consent, ontheffing, een vergunning of een verlof, wordt dit inlichtingenformulier gelijktijdig met het aanvraagformulier ingediend.)
Met dit formulier vraagt u aan, een consent voor uitgaan, binnenkomen of doorvoeren van wapens en munitie. Met dit consent mag u wapens en munitie van de categorieën II en III laten uitgaan of binnenkomen, of doorvoeren. In de Wet wapens en munitie ziet u welke wapens tot deze categorieën horen.
Belastingdienst Douane, Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU)

Aanvragen indienen
Vraag een consent of uitvoervergunning aan met het formulier:
Aanvraag Consent voor wapens en munitie met Bijlage bij vraag 7 (Model WM 18 c)
Aanvraag Vergunning uitvoer vuurwapens, onderdelen en essentiele componenten voor vuurwapens en munitie
Aanvraag Vergunning uitvoer of doorvoer strategische goederen of sanctiegoederen
CDIU – Aanvraag Vergunning uitvoer/wederuitvoer sanctiegoederen van bijlage II naar Rusland met voorbeeld End-use Certificate / End-User Statement.
Bij het formulier leest u hoe u uw aanvraag kunt doen en hoe u uw aanvraag indient.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met:
Belastingdienst/Douane Groningen/Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Postbus 3070
6401 DN Heerlen
telefoonnummer (088) 151 21 22
faxnummer: (088) 151 31 82
E: DRN-CDIU.Groningen@belastingdienst.nl

Wet- en regelgeving
De regeling ‘CWM 2019 is gepubliceerd op de website van het ministerie van Justitie.
Artikel 14 Wet wapens en Munitie
Het is verboden zonder consent een wapen of munitie van de categorieën II en III te doen binnenkomen of te doen uitgaan, alsmede om de bij binnenkomst aangegeven bestemming van zulke wapens of munitie zonder consent te wijzigen.
Een consent tot wijziging van de bij binnenkomst aangegeven bestemming staat gelijk aan een consent tot binnenkomen voor de gewijzigde bestemming.
Een consent is uitsluitend geldig voor wapens en munitie die zodanig zijn verpakt dat zij niet voor onmiddellijk gebruik kunnen worden aangewend.
Onze Minister kan bij regeling vrijstelling van het verbod van het eerste lid verlenen met betrekking tot:
a.      sportschutters en jagers; 
b.      doorvoer van wapens of munitie;
c.      de uitrusting van vaartuigen en luchtvaartuigen, alsmede van de bemanning daarvan.
Geen vrijstelling kan worden verleend ten aanzien van het, anders dan tijdelijk, doen uitgaan van wapens en munitie naar een lidstaat van de Europese Gemeenschappen.De houder van een in Nederland afgegeven consent of van een in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen afgegeven vergunning voor het doen binnenkomen, doorvoeren of doen uitgaan van wapens of munitie, is verplicht de wapens en munitie tot aan de bestemming, respectievelijk het verlaten van het grondgebied van Nederland, te doen vergezellen van het consent of de vergunning.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.