De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
WILDBEHEEREENHEID SUSTEREN/GRAETHEIDE

Valwild en de wet

doodegreden-reegeit

Wat is valwild?
Alle dieren die in de vrije natuur leven en die:
 • Door een ongeval;
 • Verdrinking;
 • Stroperij;
 • Gewond raken of hierdoor sterven of op natuurlijke wijze sterven ( ouderdom , ziekte )

Voor de duidelijkheid; Welke wetten zijn van toepassing op het fenomeen valwild?

Hoofdzakelijk de Wet natuurbescherming, maar ook de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

Wat is er verboden volgens de Wet natuurbescherming?
Het Besluit natuur  geeft hierover in artikel 3.25 het navolgende aan:
Het is verboden uit het wild afkomstige dieren van de soorten, genoemd in bijlage 1 bij dit besluit, onder zich te hebben of te verhandelen.
Te weten:
Boommarter Edelhert Konijn
Steenmarter Damhert Haas
Bunzing Ree Vos
Hermelijn Wild zwijn
Wezel

 

Welke dieren mag ik dan wanneer in mijn bezit hebben?

Artikel 3.16 en art 3.22 Regeling natuur geven hierover het navolgende aan;

Artikel 3.16

 1. Aan een ieder wordt vrijstelling verleend van de verboden, bedoeld in de artikelen 3.2, eerste lid, en 3.6, eerste lid, van de wet, voor het verkopen, vervoeren voor verkoop, onder zich hebben voor verkoop of ten verkoop aanbieden van een dode vogel of een ander dood dier, of producten daarvan.
 2. De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, geldt uitsluitend, indien de vogel of het andere dier aantoonbaar is verkregen overeenkomstig het bepaalde bij en krachtens de artikelen 3.15, tweede of vierde lid, 3.16, tweede of vierde lid, 3.17, eerste lid, of 3.18, eerste lid, van de wet.

Vrijstellingen

Artikel 3.22 Regeling natuur geeft hierover aan;

 1. Aan een ieder wordt vrijstelling verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.25 van het Besluit natuurbescherming, voor het onder zich hebben of verhandelen van een dier.
 2. De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, geldt uitsluitend, indien het dier:
  1. aantoonbaar is verkregen: in Nederland overeenkomstig het bepaalde bij en krachtens de artikelen 3.10, tweede lid, in samenhang met artikel 3.8, 3.15, tweede of vierde lid, 3.16, tweede of vierde lid, 3.17, eerste lid, 3.18, eerste lid, of 3.20, eerste lid, van de wet, of buiten Nederland overeenkomstig de aldaar geldende regelgeving;
Dit betekent dus de dieren die zijn verkregen door middel van:
 • Jacht
 • Beheer en Schadebestrijding
 • Populatiebeheer

op grond van een ontheffing van gedeputeerde staten  van de provincies of legaal in het buitenland.Deze beperking vloeien voort uit de voornoemde Benelux­ overeenkomst en beogen te bewerkstelligen dat binnen de Benelux enkel legaal verkregen wild wordt vervoerd en verhandeld.

Hoe te handelen met zieke en gewonde dieren?

Artikel 3.22 onder lid 3 geeft hierover aan:

Ingevolge het tweede lid, onderdeel b, onder 1°,in samenhang met het eerste lid van artikel 3.22 geldt ook een vrijstelling voor  de opvang van uit het wild afkomstige zieke of gewonde dieren, voor opvangcentra die krachtens de Wet dieren gerechtigd zijn om deze dieren op te vangen.

Op grond van artikel 10.1 van de Wet dieren kan ontheffing aan de opvangcentra worden verleend voor  het houden van dieren, die niet behoren tot de aangewezen diersoorten of dier categorieën. In de regel zal een ontheffing niet nodig zijn, daar op grond van artikel 2.3 in samenhang met  bijlage 2, onderdelend, e en f, van de Regeling houders van dieren vrijstellingen gelden voor  deze opvangcentra.

Ook het vervoer van deze dieren naar de opvangcentra is vrijgesteld (onderdeel artikel 3.22,tweede lid, onderdeel b, onder  2°),mits de overdracht aan een opvangcentrum binnen twaalf uur plaatsvindt.

Het toenmalige Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten bevatte eenzelfde voorziening. Voor het vervoeren van reeën, damherten,edelherten en wilde zwijnen was echter op verzoek van de Tweede Kamer een bijzondere regeling opgenomen, om de stroperij op deze soorten tegen te gaan.

Meldplicht voor  het vervoer van zieke of gewonde reeën, damherten, edelherten en wilde zwijnen.

Melding dient te worden gedaan bij de meldkamer van de politie in de regio waar een dier wordt aangetroffen. Dergelijke meldingen kunnen dan bij eventuele staande houding, direct worden geverifieerd. Teneinde de controlemogelijkheden extra te versterken is voorts bepaald dat bedoelde dieren slechts mogen worden vervoerd door de politie aangewezen vervoerders. Deze voorziening wordt in de praktijk als waardevol ervaren en wordt derhalve gecontinueerd in het derde lid van artikel 3.22.

Indien het dier kennelijk is gestorven:
 • Buiten schuld of
 • Medeweten van degene
 • Die zich het dier heeft toegeëigend
Res nullius: roerende zaak die aan niemand toebehoort. Wie ~ in bezit neemt, verkrijgt daarvan het eigendom.
Occupatie – recht: het in bezit nemen van een roerende zaak, die aan niemand toebehoort en daardoor eigenaar van die zaak worden.

Praktijk voorbeelden:

Naast  de toename van het ree, is ook het wegennetwerk enorm uitgebreid. Hierdoor zijn botsingen tussen reeën en verkeer toegenomen. Er bestaat geen  compleet beeld van het aantal aanrijdingen in Nederland. Geregistreerde aantallen liggen rond  4.800 en 5.300 per jaar (Ooms 2010, Koch 2014). De jaarlijkse sterfte in het verkeer bedraagt daarmee circa 5% van de landelijke populatie. Maar schattingen van sterfte door  aanrijdingen liggen veel hoger,  tot wel 10.000 per jaar (10% van de populatie).

De financiële schade van de aanrijdingen bedraagt mogelijk 20 miljoen euro  per jaar. Daarnaast is er sprake van dierenleed en vooral verkeersonveiligheid.

Heel belangrijk criterium is de manier waarop een dood ree is verkregen.

 • Afschot van reeën, dus doden door gebruik te maken van een kogelgeweer met een minimum kaliber dat 980 Joule op 100 meter afgeeft, is slechts toegestaan in het kader van beheer- en schadebestrijding op basis van een ontheffing conform art 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 en 3.20 Wet natuurbescherming

In het kader van de Wn art 3.12 krijgt de FBE op basis van een goedgekeurd faunabeheerplan een ontheffing van Gedeputeerde Staten (de Provincie is het bevoegde gezag). De FBE geeft de toestemming voor het gebruik van de ontheffing door naar de betrokken Wbe’s en die mogen deze dan weer doorschrijven naar de jachthouders en jagers. Met die ontheffing in je bezit is het dus toegestaan in de aangewezen perioden reeën, wilde zwijnen, edelherten en damherten op te sporen en te doden en ze te vervoeren en aan te bieden voor het voedselcircuit.

Val je buiten de toegestane periode (tijdstippen en dagen) en is het dier niet verkregen door afschot tijdens het beheer, dan heb je dus geen geldige ontheffing en heb je dan toch een dood dier in je kofferbak liggen dan is dat  dus illegaal en ben je strafbaar.

Voorbeeld 2 — Gewond ree

Je krijgt een melding van een aanrijding met een ree. Je gaat er heen en ziet dat het dier gewond is. Je denkt dat het dier nog te redden is. Voorzichtig legt hij het dier in de auto en gaat ermee naar de dierenarts.

Onderdeel artikel 3.22,tweede lid, onderdeel b, onder  2° geeft hiermee de vrijstelling dat je het ree zelf mag vervoeren en naar de dierenarts brengen, mist hij dit voor het vervoer aanvangt meldt bij de politie en hiervoor toestemming krijgt van diezelfde politie, (lees meldkamer van de politie)

De Dierenambulance mag dit ook, het vervoer van deze dieren naar de opvangcentra is namelijk vrijgesteld (onderdeel artikel 3.22, tweede lid, onderdeel b, onder  2°),mits de overdracht aan een opvangcentrum binnen twaalf uur  plaatsvindt.

Mag je het gewonde ree, dat in je eigen jachtveld is aangetroffen uit zijn lijden verlossen en doden met je geweer?

In de toegestane beheerperiode op het ree mag je (in zijn eigen veld) probleemloos het ree snel en humaan uit haar lijden verlossen met behulp van zijn kogelgeweer omdat hij gebruik maakt van zijn ontheffing (art 3.17 Wn) om reeën te doden. Hij mag dat ook vervoeren en hij mag het ook in het voedselcircuit brengen- eigen gebruik of een kennis etc., mits het maar niet via een EEG erkende poelier is. Want het EEG circuit mag geen valwild accepteren. De poelier/klein -handelaar wel. je kunt dan nu ook gebruik maken van een extra reewildmerknummer, dat hiervoor door de Fbe ter beschikking wordt gesteld aan de Wbe’s, voor de meldingen in het Fauna registratie Systeem.

Kan een autobestuurder een stuk wild claimen?

Vroeger bestonden regelingen tussen wegbeheerders, politie en poelier over het ophalen van dood wild langs de weg. In dezelfde regeling was voorzien dat de bestuurder van het betrokken voertuig de geldelijke opbrengst van het dode dier (vlees) kon claimen. Voor de duidelijkheid, vroeger was dit een plaatselijk ingestelde regeling. Het was geen verplichting voortkomende uit de wet.

In Noord-Oost Gelderland bijvoorbeeld wordt nu aan de bestuurders niets meer uitgekeerd. Ontstane schade is eventueel op de verzekering te verhalen. Dat hangt af van de polisvoorwaarden. Strafbaar feit Het doodrijden van een stuk grofwild is strafbaar. Dus de bestuurder belonen met de opbrengst van het vlees zou toch al te gek zijn.

 Zie voor de aansprakelijkheid van ongevallen met wild; Wild op weg

Print Friendly, PDF & Email