De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
WILDBEHEEREENHEID SUSTEREN/GRAETHEIDE

Jagen België

Landschap-Vlaanderen

Uitvoering Wapenwet Vlaanderen op hoofdpunten

De Vlaamse Wapenwet van 8 juni 2006 werd op 25 juli 2008 gewijzigd. en daarna zijn de navolgende besluiten van kracht geworden;

– Jachtopeningsbesluit 2013
– Jachtvoorwaardenbesluit 2014
– Jachtadministratiebesluit 2014
– Soortenschadebesluit 2014

De uitvoeringsbesluiten bevatten gedetailleerde regels met betrekking tot de jacht, waar buitenlandse (gast)jagers rekening mee moeten houden. Wij geven de belangrijkste hierbij weer. Meer informatie vindt u jacht in België  op de website van www.hunting.be of download: Jachtwetgeving.pdf

Toegelaten wapens

Overeenkomstig de (nieuwe) Wapenwet zijn alle vuurwapens vergunningplichtig, daarbij zijn de volgende wapens voor de jacht in België nog toegelaten:

 • Hagelgeweren met gladloop in de kalibers: 12, 16, 20, 24,
 • hageldiameter maximaal 4 mm(hagel: max. 4 mm dikte voor alle kleinwildsoorten en rechtbekken (vanaf 01/09), 4mm = nr. 0)
 • getrokken loop: er zijn nu geen enkele beperkingen meer voor de jacht (zie hiervoor de nieuwe besluiten)

De vereiste van een geldig jachtverlof

Vooraleer een jager onder het uitzonderingsregime een “lang vuurwapen” met het oog op de jacht voorhanden mag hebben en aanwenden, moet hij houder zijn van een geldig jachtverlof. De administratie moet de strafrechtelijke antecedenten van de jager evenals zijn geschiktheid om veilig een vuurwapen te hanteren en zijn kennis van de wapenwetgeving, nagaan. Het slagen in het jachtexamen en het voorleggen van een ‘bewijs van goed gedrag en zeden’ zijn hiervoor voldoende. De praktijk vandaag wijst echter uit dat de gouverneurs die strafrechtelijke antecedenten en de geschiktheid van de jager om een wapen te dragen, van steeds dichterbij opvolgen en in de gaten houden. Door een strafrechtelijke veroordeling in diverse zin, kan dan ook zware gevolgen hebben voor de verdere jachtbeoefening : intrekking van het jachtverlof.

Het uitlenen van wapens onder jagers

Sinds de wijziging van augustus 2008 werden de voorwaarden waaronder houders van een geldig jachtverlof kunnen schieten met wapens die rechtmatig voorhanden worden gehouden door derden, duidelijk strenger geworden. Volgende voorwaarden gelden vandaag:

 • beide personen dienen in het bezit te zijn van een geldig jachtverlof;
  (indien de ene persoon een geldig jachtverlof heeft en de andere een geldige sportschutterslicentie, kan het ook);
 • het betreft uitsluitend lange vuurwapens daar toegelaten waar het jachtverlof geldig is;
 • uitlenen kan enkel voor de duur van de beoogde activiteit (b.v. jachtpartij) en voor het daarmee verbonden vervoer;  permanent uitlenen kan niet meer;
 • de gebruiker heeft de geschreven verklaring van de uitlener bij zich
 • de gebruiker draagt een kopie van het model 9 van de eigenaar bij zich
 • de voorwaarde van de geschreven verklaring geldt niet als de uitlener er zelf bij is b.v. tijdens een jachtpartij
 • uitlenen kan enkel binnen België
 • buiten Belgische grenzen: EU Wapenpas altijd vereist

Opgepast dus : een wapen uitlenen aan een collega-jager kan slechts met het oog op de jachtbeoefening indien de collega-jager daarvoor over het vereiste jachtverlof of de vereiste jachtvergunning beschikt. Voorbeeld : de collega-jager beschikt niet over een geldig jachtverlof om in Vlaanderen te jagen; hem kan geen wapen worden ontleend met het oog op de jachtbeoefening in Vlaanderen).

Vervoer van wapens

In het nieuwe uitvoeringsbesluit worden strenge eisen gesteld aan het vervoer van wapens, waar men ook als buitenlandse ; gast nadrukkelijk rekening mee moet houden. Om in Vlaanderen jachtwapens te kunnen vervoeren moet aan alle zes onderstaande eisen worden voldaan:foudraal-geweer

 1. de wapens moeten ongeladen zijn en eventuele bijbehorende magazijnen mogen geen patronen bevatten;
 2. het wapen is onbruikbaar gemaakt door een veiligheidsslot (trekkerslot) of door het wegnemen van een voor zijn werking essentieel onderdeel (bijv. voorhout of grendel);
 3. de munitie wordt veilig verpakt in een met een slot afgesloten koffer of foedraal vervoerd;
 4. het wapen wordt uit het zicht en buiten handbereik vervoerd, in een met een slot afgesloten koffer of foedraal;
 5. bij vervoer in de auto, moeten de geweer- en munitie­koffers of -foedralen in de afgesloten koffer van het voertuig worden vervoerd; deze voorwaarde is echter niet van toepassing ‘in het jachtterrein’ (opgelet: maar wel op openbare wegen in het jachtterrein, bijvoorbeeld om van de ene naar de andere drift te rijden);
 6. het voertuig met daarin wapens en/of munitie mag niet zonder toezicht achterblijven

Wapens en munitie in het jachtterrein

Het is een vereiste dat het wapen en de munitie in de slotvaste koffer van het voertuig wordt vervoerd,  dit is niet van toepassing “in het jachtterrein”.
M.a.w., indien jagers met de wagen, lichte vrachtwagen, jeep e.d.m. “in het jachtterrein” worden vervoerd (b.v. in het kader van de postering van geweren bij drijfjachten op patrijs, fazant of haas), zijn jagers ervan vrijgesteld om hun wapen en munitie in de slotvaste koffer van het voertuig te vervoeren. Maar dat veronderstelt dan wel dat het gaat om transporten “in het jachtterrein”, dus niet op de openbare weg gelegen binnen dat jachtterrein. Indien jagers b.v. van de verzamelplaats, al dan niet gelegen op het jachtterrein, via de openbare weg worden vervoerd naar het jachtveld, geldt die vrijstelling niet.
Merkwaardig is ook dat de overige voorwaarden onverkort blijven gelden: dit betekent dat wapens en munitie strikt genomen ook in het jachtterrein in een slotvast etui moeten worden vervoerd. Ook moeten de wapens dan ongeladen – dat spreekt vanuit veiligheidsredenen voor zich – én onbruikbaar zijn.
Jagers die dus op het jachtterrein worden vervoerd met het oog op hun postering, mogen aldus hun wapen niet zonder trekkerslot (of het wegnemen van een essentieel onderdeel) vervoeren. Al evenmin mogen zij overeenkomstig het uitvoeringsbesluit hun patronengordel om hebben of patronen in hun jachtvest hebben.
Dit alles is uiteraard verre van praktisch en staat haaks op de jachtpraktijk.

Wapens na de jacht

wapenkastBijzonder streng is ook de regel dat het voertuig niet zonder toezicht mag achterblijven, ook al bevindt het wapen zich in de slotvaste koffer van de wagen en werd de wagen gesloten.

Indien de wagen langs de openbare weg wordt geparkeerd, mag het wapen dus niet langer in de wagen worden achtergelaten.

Twee wapens meenemen naar de jacht en één ervan achterlaten in de gesloten koffer van de wagen is voortaan geen optie meer.

Deze voorwaarde geldt niet als de wagen op privaat terrein geparkeerd staat. Meenemen in de horecazaak is dus geen optie.

Hier is een uitzondering, die middels een parlementaire vraag werd gesuggereerd of ook eventueel een hond in de wagen deze “bewaking” mocht waarnemen.
En dit kan. Dus wapens hoeven niet in het restaurant te worden opgeborgen, maar in de wagen, met de hond.
Bron: – http://www.wapenunie.be/portaal/jagers/vervoer-van-wapens

Volgens de administratie zou het enkel kunnen indien men de toestemming heeft van de uitbater van de horecazaak en deze beschikt over een wapenkluis. Men kan alleen maar hopen dat de controlerende instanties geen heksenjacht zullen ontketenen tegen te goeder trouw handelende jagers en dat het uitvoeringsbesluit met een goede dosis gezond verstand zal worden toegepast.
Het nieuwe uitvoeringsbesluit is op 25 april 2009 in werking getreden en geldt in geheel België, dus zowel in Vlaanderen als in Wallonië.

Aandachtspunten bij vervoer:

 • geen rondslingerende patronen in het voertuig achterlaten;
 • geen gebruiksklare wapens in het voertuig vervoeren;
 • geen wapens zonder reden in het voertuig vervoeren;
 • nooit wapens onbewaakt achterlaten in het voertuig;
 • voorzichtig zijn met alcohol na de jacht;
 • nooit jachtwapens zonder beperking qua duur en gebruik uitlenen aan collega-jagers;
 • geen overtredingen van de jachtwetgeving en wapenwet begaan.

NOJG-leden die in België woonachtig zijn dienen rekening te houden met deze strengere eisen t.a.v. het opbergen van wapens in huis.

Voor de bewaring van wapens hebben Jagers een uitzonderingsmaatregel
U kan dit nalezen op http://www.wapenunie.be/node/331#2

Tentoonstellen van vergunningsplichtige wapens op de verblijfplaats

Het is mogelijk om de lange wapens toegestaan voor de jacht “tentoon te stellen” in de verblijfplaats.
Daarbij moet rekening gehouden worden met het volgende :

 • De tentoongestelde wapens dienen ongeladen te zijn;
 • Ze moeten onbruikbaar gemaakt zijn door een veiligheidsslot of door een voor de werking essentieel onderdeel afzonderlijk te bewaren;
 • Ze moeten stevig zijn vastgemaakt aan het slotvaste etalagemeubel waarin ze zijn tentoongesteld;
 • Ze mogen niet worden tentoongesteld samen met de munitie die ze kunnen afvuren, het wapen en de munitie mogen niet ogenblikkelijk samen toegankelijk zijn.

Deze regels zijn van toepassing vanaf 25 april 2009.

Bron: De Vlaamse Jager – Website www.hunting.be

Tekst: Jan Bouckaert, Advocaat te Brussel

Print Friendly, PDF & Email