Jachtkalender

Het jachtseizoen voor de wildsoorten staat hieronder per soort aangegeven voor welke periode deze is toegestaan van zonsopkomst tot zonsondergang, behoudens de jacht op de wilde eend, die is toegestaan van een halfuur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang.

AANGEWEZEN WILDSOORTEN NEDERLAND

drukkende-haas_small

Jachtseizoen Haas 15 oktober t/m 31 december

Fazanthaan

Jachtseizoen Fazanthaan 15 oktober t/m 31 januari

Fazanthen

Jachtseizoen Fazanthen 15 oktober t/m 31 december

Eenden woerd en eendje

Jachtseizoen Wilde Eend 15 augustus t/m 31 januari

Konijn

Jachtseizoen Konijn 15 okt t/m 31 januari

houtduif

Jachtseizoen Houtduif 15 oktober t/m 31 januari

De landelijk vrijgestelde diersoorten, die bij schade of dreigende schade (landbouwschade en Faunaschade) mogen worden bestreden met de middelen zoals genoemd in (art 3.1 Besluit Wnb). Dit zijn Zwarte kraai, Kauw Vos, Houtduif, Konijn en de Canadese gans

*** houtduif en konijn zijn buiten de normale jachtperiode, zoals hierboven aangegeven bejaagbaar indien er schade is of te verwachten belangrijke schade kan optreden aan de gewassen, vee, bossen bedrijfsmatige visserij en wateren en zijn daarom landelijk vrijgesteld (art 3.1 Besluit Wnb) Voor de middelen geldt echter dat deze soorten ten alle tijden worden aangemerkt als wildsoort en alleen de middelen mogen worden gebruikt zoals vermeld in art 3.9 Besluit Wnb

Dit zijn;

Vos

Vos

Zwarte Kraai

Kauw

Kauw

Canadesegans

Grote Canadese gans

 

Konijn

*** Wild Konijn

houtduif

*** Houtduif

Verwilderde diersoorten en exoten

Niet beschermde inheemse diersoorten dit zijn (verwilderde huisdiersoorten en exoten) vallen niet onder de bescherming van de wet, dit zijn bijvoorbeeld verbasterde boerenganzen, nijlgansen, beverrat,muskusrat, de Indische gans, wasbeer, marterhond en muntjak.

De bovengenoemde soorten mogen alleen worden gedood, indien hiervoor een vrijstelling of aanwijzing  art 3.15 en art 3.16 Wnb of een ontheffing art 3.17 Wnb of speciale beheer opdracht 3.18 Wnb van de betreffende provincie is afgegeven en mogen dan met alle middelen die genoemd zijn in art 3.9 Besluit-Wnb.

Wanneer de provincie de jachtaktehouders en deze soorten niet heeft aangewezen, zijn de de jagers, die deze dieren doden in overtreding. Voor meer informatie over de per provincie aangewezen diersoorten zie:Provinciale vrijstellingen en aanwijzingen

Wel heeft u hiervoor de toestemming nodig van de grondgebruiker (art 3.15) voor het betreden van de gronden, bij het gebruik van het geweer is de 40 ha regeling van toepassing

Op andere soorten zoals edelherten, reeën en wilde zwijnen mag u alleen jagen met een ontheffing Wet natuurbescherming.

Maanstanden en zon op en ondertijden

Plant een jager zijn nachtelijke jacht, zonder te weten op welke tijden de heldere en minder heldere uur per maancyclus voordoen, is het mogelijk dat hij op de verkeerde tijd op jacht gaat of gemiste gunstige lichtomstandigheden. In dit geval is het uiterlijk van de volle maan geen garantie voor voldoende helderheid. Zo zal bijvoorbeeld, een verminderde maan of sikkel die hoog staat meer licht verspreiden dan een volle maan wanneer deze  vlak over de bomen schijnt.

Bepalend voor het ontstaan van de maan helderheid is het samenspel tussen fase en elevatiehoek van de maan boven de horizon. Als u wilt gebruikmaken van het licht van de maan dan is de kennis van beide waarden nodig. In voorgaande jaren waren er bijna geen bronnen van informatie, waar de jager kon vragen om de maantijden en verschillende helderheid. Dit is pas mogelijk sinds het begin van 2001, na de publicatie van een maankalender.

Voor de identificatie en beschrijving van de verschillende helderheden, de maankalender gebruikt deze roman metrics die leiden tot de term “licht helderheid waarden van de Maan”. Dit zijn dimensieloze getallen van het aantal scala van nul tot tien, die worden berekend op basis van de hoekige hoogten van de maan en de fase niveaus kan worden als gemarkeerd met de schaal van Beaufort wind krachten die het licht waarden in een “helderheid” schaal van de indeling van de maan helderheid vermeld dienen. Als het licht is nul, het maanlicht is volledig afwezig. Het toont de waarde van tien, konden we de overvloed aan die zich op het zenit volle maan genot oplichten.

In Nederland kan bij een maximale hellingshoek van de maan van ongeveer 64 graden noorderbreedte en 71 graden zuiderbreedte maximale lichtwaarden met 9 punten optreden. Onder dergelijke omstandigheden is het zo helder in combinatie met een gunstige bodem helderheid die kan worden gezien in het maanlicht en de wilde hond en gekleurde gebieden op de kleur rood zou worden erkend. Bovendien zou het maanlicht in staat zijn om door gesloten wolkendek te dringen en ook bij een donkere hemel voor een uitstekend zicht te zorgen. De optimale maan lichtintensiteiten die kunnen worden versterkt door de sneeuw, komen in onze streken in de winter voor en in de zomer geeft de maan geeft slechts weinig lichtwaarden. In het voorjaar en in de herfst kan de opkomende halve maan aanvaardbare lichtniveaus bieden.

De maan helderheid kalender geeft aan dat de beste lichte nachten in de eerste helft van de week voor de volle maan, en in de tweede helft optreden na volle maan.

De kalender zelf biedt een raster grafiek van de datum en het uur van de tijd maand waarin hij wijst op de dan geldende lichtniveau voor elke nacht van een maan periode uur. Op deze manier is het mogelijk om vooraf te weten hoe laat en op welke helderheid van de maan licht beschikbaar zullen zijn, waardoor op langere termijn de jacht plannen mogelijk te maken.

Natuurlijk, in de berekening van het licht waarden is ook de kwestie van de geografische referentiepunt ingesteld. Daar de ruimte en tijd alle hemellichamen coördineert en de maan altijd verwijzen naar een bepaalde punt boven het aardoppervlak.

De kalender wordt bepaald als het snijpunt van een dergelijk referentiepunt 51 noorderbreedte tot 11 graden oosterlengte. Deze plaats in de buurt van de stad Erfurt ligt ongeveer in het geometrische midden van Duitsland.

Maanstanden per maand en dag te bekijken : Actuele maandstand

Zon op en ondertijden zie: https://www.zonoponder.nl/

Voor de verwilderde kat geldt per provincie een aparte regeling voor de aanwijzing cq vrijstellingen. Wel heeft heeft u de toestemming nodig van de grondgebruiker hiervoor nodig.

GROFWILD:

De jacht op alle soorten grofwild is niet geopend en wordt slechts op ontheffing artikel art 3.17 Wnb van de provincie toegestaan voor de op de vermelde ontheffing genoemde soorten, aantallen en periodes.

Wilde zwijnen kunnen ook na ½ uur na zonsondergang bejaagd worden met kunstlicht, helderheidversterker op basis van de geldende ontheffing art 3.17 Wnb van de provincie.

ONBESCHERMDE DIEREN:

Als niet tot de inheemse fauna behorende dieren, welke ter voorkoming van belangrijke schade van gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren, dan wel ter bescherming van flora en fauna, of in het belang van de volksgezondheid kunnen worden beperkt. Deze dieren evenals bruine- en zwarte rat, woelrat en mol mogen gedurende het hele jaar in het jachtveld worden gevangen en gedood, met alle toegestane middelen.

Het doden van deze dieren is geen jagen in de zin van de Wet natuurbescherming.

OVERIGE BEPALINGEN:

Periode binnen het etmaal waarin de jacht mag worden uitgeoefend:

Niet gejaagd mag worden op zondagen, de Nieuwjaarsdag, de tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen en de Hemelvaartsdag Een uitzondering vormt de jacht met kastvallen die dan wel mag worden uitgeoefend. Dit geldt ook voor wilde zwijnen en ganzen in Limburg die ook op ontheffing art 3.17 Wnb op zondagen bestreden mogen worden, waarbij dit alleen geldt voor de wilde zwijnen pas na zonsondergang en voor zonsopkomst.

De jacht door middel van geregistreerde eendenkooien slechts geopend op: – Wilde eend van 15 augustus t/m 31 januari

Het is verboden om de jacht uit te oefenen binnen een straal van 200 meter rond plaatsen waar voer of aas is of wordt verstrekt met als oogmerk wild als bedoeld in artikel 3.20, tweede lid, van de wet te lokken.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.