Benelux dossier beheer en schadebestrijding aangepast

Onderwerp: RE: Benelux-dossier; beheer en schadebestrijding

Aan wie dit betreft: bijgaand afschrift van de getekende versie van de beschikking.

Gisteren heeft Minister Timmermans in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Comité van Ministers van de Benelux Unie, Beschikking M (2014) 3 vastgesteld.

Dit is de door Nederland gevraagde schriftelijk toestemming conform artikel 13, eerste lid, van de Benelux-overeenkomst Jacht en Vogelbescherming om de huidige praktijk van beheer en schadebestrijding te mogen voortzetten conform de Flora- en faunawet en, waar nodig, in afwijking van de bepalingen van de Benelux-overeenkomst.

In bijgaande link naar de website van de Benelux Unie (http://www.benelux.int/nl/publicaties/publicaties-overzicht/wildhygieneregels-de-benelux) is de bevestiging van de ondertekening te vinden.

Op deze plek zal uiteindelijk ook een afschrift van de beschikking komen te staan, maar dat gebeurt, denk ik, pas na publicatie van de beschikking in het publicatieblad van de Benelux.

Ik ben nog in afwachting van een afschrift van de getekende versie, maar bijgaand voeg ik alvast een ongetekende versie.

In de beschikking staat dat het Comité de regeringen van de Benelux-landen toestemming verleent om afwijkingen toe te staan met het oog op natuurbeheer, wetenschap en het voorkomen van schade.

Voorwaarde is dat lidstaten aan de Benelux kennisgeving doet van die afwijkingen.

Met de juristen van het secretariaat is afgesproken dat het oorspronkelijke verzoek van de Staatssecretaris voor de schriftelijke toestemming kan worden beschouwd als de kennisgeving door Nederland.

De formulering van het oorspronkelijke verzoek was toestemming om de huidige praktijk van populatiebeheer en bestrijding van schadeveroorzakende dieren voort te zetten en dit te doen in afwijking van het gestelde bij of krachtens artikel 2 3 en 4 van de Benelux-overeenkomst Jacht en Vogelbescherming, voor zover dit nodig is in het belang van de wetenschap, van het natuurbeheer of tot voorkoming van schade.

Ik zal de Staatssecretaris volgende week een advies voorleggen om een afschrift van de beschikking toe te zenden aan de verantwoordelijke gedeputeerden en de Tweede Kamer.

Met vriendelijke groet,

mr. R.J.A. Donner

Programmadirectie Juridisch instrumentarium Natuur en Gebiedsinrichting

Ministerie van Economische Zaken

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.