De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Bewaarloon en onkostenvergoeding voor afgifte Vuurwapenpaspoort fors omhoog per 1 januari 2024

Bewaarloon en onkostenvergoeding voor afgifte Vuurwapenpaspoort fors omhoog per 1 januari 2024

Middels deze bericht dat wij mochten ontvangen van het Ministerie van Justitie, informeren wij jullie over het voornemen om per 1 januari 2024 het bewaarloon en de onkostenvergoeding voor de afgifte van de Europese vuurwapenpas te wijzigen.

Bewaarloon

In 1996 is het bewaarloon vastgesteld op €2,27 (toentertijd f 5,-). Sedertdien is het bewaarloon niet geïndexeerd. Dit heeft als gevolg dat het bewaarloon niet meer kostendekkend is voor de tijd, capaciteit en middelen die de korpschef van de politie moet inzetten om gevolg te kunnen geven aan de wettelijke taak met betrekking tot het in bewaring nemen van wapens.

De korpschef van de politie heeft in 2021 onderzocht welke kosten worden gemaakt bij het in bewaring geven van wapens. Op basis van de kostenanalyse van de korpschef is het voornemen om het bewaarloon vast te stellen op €15,-.

Onkostenvergoeding afgifte Europese vuurwapenpas

Sinds 15 maart 2006 heft de politie een onkostenvergoeding van €40,- voor de afgifte van een Europese Vuurwapenpas en €5,- voor de verlenging van de geldigheidsduur daarvan. De kosten die de politie maakt zijn sinds 15 maart 2006 niet geïndexeerd.

De politie koopt de pas momenteel in voor €72,60. Derhalve is het voornemen om de onkostenvergoeding voor de afgifte van een Europese Vuurwapenpas vast te stellen op €72,60.

Voor de overige kosten ten aanzien van onder meer de tijd, capaciteit en middelen die de korpschef van de politie moet inzetten om gevolg te kunnen geven aan de afgifte én verlenging van de Europese vuurwapenpas is (nog) geen geactualiseerde kostenanalyse gemaakt.

Wij vertrouwen erop jullie hiermee tijdig en voldoende te hebben geïnformeerd.

……………………………………………………………………….
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Afdeling Strafrechtelijke Handhaving

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haa

Print Friendly, PDF & Email