Antwoorden op Kamervragen over landelijke vrijstellingslijst

Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft de Tweede Kamer gisteren een brief gestuurd, waarin zij antwoord geeft op de vragen van Kamerlid Akerboom van de Partij van de Dieren (PvdD) over de landelijke vrijstellingslijst. De Jagersvereniging, de NJOG, LTO en de FPG hebben kennisgenomen van de brief. De partijen zijn unaniem verbaast over de brief, gezien er op dit moment met het ministerie wordt samengewerkt aan een stelselwijziging van het faunabeleid.

Van der Wal stelt in de Kamerbrief dat zij aan de motie van Akerboom van 17 oktober 2023 tegemoet wil komen. Hierin wordt de regering verzocht de diersoorten die in hun voorbestaan worden bedreigd van de landelijke vrijstellingslijst af te halen. Van der Wal zal nu voorbereidingen treffen voor het intrekken van de landelijke vrijstelling en de aanwijzing van konijn, houtduif en kauw. Verdere besluitvormig en de financiële consequenties van dit voorstel laat zij over aan het volgend kabinet.

Gezien de lopende discussie over de definitie van de Staat van Instandhouding (SvI) en hoe die op de juiste manier vast te stellen, zijn de jagersverenigingen, LTO en FPG niet blij met de timing van de brief. De partijen gaan op korte termijn in gesprek met het ministerie.

Dit is een globale samenvatting wat de Minister van der Walle als standpunt en antwoord heeft gegeven .

1. Voor een landelijke vrijstelling moet de gunstige staat van instandhouding van de soort niet in gevaar zijn.
2. De rechtsgrond voor een bestaande landelijke vrijstelling kan komen te vervallen als de staat van instandhouding in het geding is.
3. Het konijn en de haas bevinden zich landelijk niet in een gunstige staat van instandhouding.
4. Het faunabeheerbeleid wordt herzien en er wordt gestreefd naar een begrijpelijk stelsel met duidelijk perspectief voor de lange termijn.
5. Het doel van de herziening is obstakels te verminderen en een systeem op te zetten dat voldoet aan internationale regelgeving en wat voor alle partijen uitvoerbaar is.
6. De herziening betreft obstakels in de uitvoering van het faunabeleid, complexiteit en informatievoorziening, en alle relevante stakeholders zullen erbij betrokken worden.
7. Tellingsdata voor wildlijstsoorten en soorten op de landelijke vrijstellingslijst zijn afkomstig van het Netwerk Ecologische Monitoring en worden geverifieerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
8. Grote predatoren, zoals de wolf worden meegenomen in de herziening van het faunabeleid en dienen te worden meegenomen in het toekomstbestendig maken van het natuurbeleid.

Commentaar WBE Susteren/Graetheide

Natuurbescherming en beheer zijn belangrijke onderwerpen, dus laten de punten een voor een bekijken:

1. Voor een landelijke vrijstelling moet de gunstige staat van instandhouding van de soort niet in gevaar zijn. Dit onderstreept het belang van het waarborgen van de populaties van bedreigde soorten. De vraag is echter wie levert die gegevens aan en wie controleert die of ze wel geheel juist zijn voor Nederland?

2. Het is ook logisch dat de rechtsgrond voor een bestaande landelijke vrijstelling kan komen te vervallen als de staat van instandhouding in het geding is. Dit benadrukt het dynamische karakter van dergelijke vrijstellingen en de noodzaak van voortdurende monitoring, waarbij naar onze mening alle relevante data dient te worden meegenomen, dus ook die van de WBE’s die al meer dan 20jaar tellingen houden en waarop de huidige Faunabeheerplannen zijn gebaseerd en die ook nog eens landelijk dekkend zijn, dienen naar onze mening als betrouwbaar te worden aangemerkt, door het Netwerk Ecologische Monitoring en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit geldt ook voor het konijn en de haas zich landelijk niet in een gunstige staat van instandhouding zouden bevinden.

4. Het streven naar een begrijpelijk stelsel met duidelijk perspectief voor de lange termijn in het herziene faunabeheerbeleid is een positieve ontwikkeling, aangezien duidelijkheid en consistentie essentieel zijn voor effectief beleid.

5. Het verminderen van obstakels en voldoen aan internationale regelgeving zijn lovenswaardige doelen, aangezien dit het beleid in lijn brengt met mondiale standaarden en de uitvoerbaarheid ervan voor alle belanghebbenden vergroot, maar dat geldt dan ook voor alle soorten, die ook vroeger bejaagbaar waren.

6. Het betrekken van alle relevante stakeholders bij de herziening van het faunabeleid is van cruciaal belang voor het waarborgen van een breed draagvlak en het adresseren van uiteenlopende belangen.

8. Het feit dat grote predatoren worden meegenomen in de herziening van het faunabeleid, en dat ze dienen te worden meegenomen in het toekomstbestendig maken van het natuurbeleid, erkent de belangrijke rol die deze dieren spelen in ecologische systemen en onderstreept de noodzaak van een integrale benadering van natuurbeheer.

Dit zijn voor ons stuk voor stuk belangrijke overwegingen en maatregelen om de ijkpunten voor de herziening van het faunabeleid in lijn te brengen met de actuele situatie en internationale richtlijnen.


Kamerstuk | 15-02-2024

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de landelijke vrijstellingslijst. Het Tweede Kamerlid Akerboom (PvdD) heeft de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over landelijke vrijstellingslijst

 

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.