Overzicht gebruik geweer in Limburg voor jacht, Beheer & Schadebestrijding per 1 november 2017

Overzicht gebruik geweer in Limburg voor Jacht, Beheer & Schadebestrijding per 1 november 2017 Naar aanleiding van vragen die bij de Faunabeheereenheid Limburg binnenkwamen,  hieronder een overzicht van de situatie voor Limburg ten aanzien van het al dan niet op zon- en feestdagen mogen gebruiken van het geweer voor Jacht, Beheer & Schadebestrijding. Met de komst van de Wet natuurbescherming is in nieuwe ontheffingen en vrijstellingen het niet langer standaard […]

Lees verder

Nieuw de Multifunctionele wildreflector

Graag wil ik kort uw aandacht vragen voor de Multi Wildschutz Warner. Een wildreflector met inmiddels bewezen staat van dienst. Ontwikkeld in Duitsland door ervaringsdeskundigen en in samenwerking met alle betrokken partijen zoals verzekeraars, universiteit, wegbeheerders enz. enz. Het bestand aan reeen en wilde zwijnen neemt toe. Verkeersongevallen gaan helaas hiermee gepaard, met alle onnodige kosten en ellende van dien. Uit eerder onderzoek door Alterra (Universiteit Nijmegen) is gebleken dat […]

Lees verder

Lokvogels, akoestische middelen en lokvoer vanaf 4 oktober toegestaan bij de jacht

    Het ministerie van EZ maakte bekend dat zij de Regeling Natuur aangepast hebben, hierdoor zijn vanaf woensdag 4 oktober 2017 de lokmiddelen, te weten: Lokvogels (niet-levend), dus kunststof of dode geschoten vogels, dit geldt dus voor de vier landelijk vrijgestelde vogelsoorten – de Canadese gans, houtduif, kauw en zwarte kraai; Akoestische middelen waarmee lokgeluiden gemaakt kunnen worden zoals lokfluiten  (Het gebruik van middelen die elektronisch versterkte lokgeluiden produceren […]

Lees verder

Overlevingskansen eendenkuikens “ Lijkt vrij laag”

Eind maart 2017 stond op de NIOO-site de oproep van ‘Dr. Duck’ (Erik Kleyheeg) om waarnemingen van eenden met jongen te melden op www.erikkleyheeg.nl/eendenkuikens. Erik wil met zijn citizen-science project ontrafelen waarom er steeds minder wilde eenden zijn in Nederland. Hoe staat het inmiddels met zijn project? Meer dan 4.500 waarnemingen Dit jaar kreeg ik meer dan 4.500 waarnemingen, veel meer dan vorig jaar. Begin mei zelfs meer dan honderd […]

Lees verder

RICHTLIJN (EU) 2017/853 EU wijziging Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

Richtlijn 2017/853, de herziene vuurwapenrichtlijn, is gepubliceerd in het EU publicatieblad. Hij treedt in werking op 13 juni a.s. De omzetting in onze nationale wetgeving moet binnen 15 maanden na deze datum vorm krijgen. Uiteraard zullen we u bijtijds bij dit proces betrekken. Eerste actie is inzicht te krijgen in de precieze gevolgen voor de Nederlandse wetgeving. De verschillende taalversies van de richtlijn zijn op onderstaande link te vinden: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.137.01.0022.01.ENG&toc=OJ:L:2017:137:TOC […]

Lees verder

FACE Biodiversity Manifesto

De meesten onder ons kennen wel hun lokale/nationale jachtvereniging maar wie kent er FACE al? Omdat in de EU alles geregeld wordt op Europees niveau en de regelgeving die op dit niveau wordt gemaakt steeds meer inpakt heeft op wat wij in ons eigen landje nog al dan niet mogen doen, werd er in 1977 besloten om FACE op te richten. FACE staat voor: The European Federation of Associations for […]

Lees verder

Everzwijnen veroorzaken steeds meer schade in Zuid-limburg

Maandagnacht zijn de grasperken in het kuurpark van Valkenburg omgewoeld. Afschieten lijkt de enige remedie. Wilde varkens horen bij het landschap in Zuid- Limburg, zegt Werner Kreutzer van de buitendienst in Valkenburg. Maar als het er te veel worden, worden ze een plaag. En dat moment is onderhand aangebroken in het Heuvelland, vindt hij. In de nacht van maandag op dinsdag is een groep everzwijnen blijkbaar neergestreken in het kuurpark […]

Lees verder

Nederlandse implementatie Vogel- en Habitatrichtlijn kan niet veel anders

Nederland heeft weinig ruimte om het uitvoering van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn in de praktijk heel anders in te vullen of te verbeteren. Dat concluderen deskundigen in een onderzoek dat werd uitgevoerd op verzoek van staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken. De meeste dilemma’s in de praktijk vloeien volgens de deskundigen niet voort uit de implementatie, maar uit de richtlijnen zelf en ook de interpretatie van het Europese Hof […]

Lees verder

Tweede Kamer neemt motie voor verlenging geldigheidsduur wapenverloven aan

Stemmingen Versterking stelsel legaal wapenbezit van 18 april 2017(34432, voor het verlengen van wapenverloven en jachtakte is door de tweede Kamer aangenomen. Hierdoor wordt de geldigheidstermijn verlengd voor de sportschutters en jagers en wordt de administratieve procedures en dus ook de lasten voor de verlofhouders vermindert. De aangenomen motie van SGP-Kamerlid Van der Staaij verzoekt de regering om met betrokken partijen in het kader van de evaluatie te bezien hoe […]

Lees verder

Opnieuw hazenpest in Kromme Rijngebied Utrecht

datum; 19 april 2017 In het Kromme Rijngebied (provincie Utrecht) is in maart 2017 bij twee dode hazen tularemie (hazenpest) vastgesteld. De hazen waren voor onderzoek bij het Dutch Wildlife Health Centre ingeleverd. In de herfst van vorig jaar werd in hetzelfde gebied ook hazenpest aangetoond bij vier hazen. Daarnaast is deze ziekte in de Provincie Utrecht in 2016 aangetoond bij twee mensen. Voor jagers en mensen die met dode […]

Lees verder

Doden landelijke vrijgestelde diersoorten in Limburg na 1 maart 2017 toegestaan.

In verschillende provincies zijn vragen gerezen over het doden van diersoorten op de landelijke vrijstellingslijst. Kraai, kauw, konijn, Canadese gans, vos en houtduif mogen met ingang van 1 maart naar aanleiding van de Kamerbrief van 21 oktober 2016 van de Staatsecretaris van Dam, in bepaalde provincies niet meer gedood worden. Dit is  het gevolg van het ontbreken van vastgestelde faunabeheerplannen voor deze soorten, omdat hiervoor in de Wet natuurbescherming geen overgangsregeling […]

Lees verder

Eerste haas met RHDV-2 in Nederland

  Tekst: Margriet Montizaan en Jooske IJzer, DWHC. bron: (https://www.dwhc.nl/haas-rhdv-2-nederland/ ). Voor het eerst is in Nederland RHDV-2 (Rabbit Haemorrhagic Disease Virus) als doodsoorzaak bij een haas aangetoond. Dit dier was half december 2016 dood gevonden in het werkgebied van de Wildbeheereenheid Aalten, op de grens van de gemeenten Aalten en Winterswijk. De haas is doodgegaan aan zeer acute ontstekingen aan lever en milt. De verdenking van RHDV-2 infectie is bevestigd […]

Lees verder

Opnieuw hazenpest (tularemie) in Midden-Nederland

In zowel het Kromme Rijngebied (provincie Utrecht) als in de regio Vijfheerenlanden (provincie Zuid-Holland) is in oktober 2016 opnieuw tularemie (hazenpest) gevonden. In beide gebieden is de ziekte vastgesteld bij een haas (Lepus europaeus) die voor onderzoek bij het Dutch Wildlife Health Centre was ingeleverd. De bacterie is vervolgens door het Wageningen Bioveterinary Research Lelystad (het voormalige Central Veterinary Institute, CVI) aangetoond. Alertheid voor tularemie bij jagers en mensen die in de […]

Lees verder

Landelijke sterfte onder konijnen als gevolg van RHD2

De ziekte onder konijnen heeft dit weer voor gevolgen voor de wilde konijnenstand, die nu weer eens getroffen wordt door een variant van het VHD (Viral Hemorrhagic Disease) het RHD2 (Rabbit Hemorrhagic Disease) virus.  Meldingen over acute sterfte onder konijnen Begin december 2015 zijn vanuit diverse delen van het land meldingen binnengekomen over acute sterfte onder konijnen. Op grond van het ziektebeeld en de gegevens die daarover beschikbaar kwamen, ontstond […]

Lees verder

Beantwoording nadere vragen over bevoegdheidsverdeling jacht Eerste Kamer

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA DEN HAAG Datum    6 juli 2016 Betreft    Beantwoording nadere vragen over bevoegdheidsverdeling jacht Geachte Voorzitter, Hierbij ontvangt u mijn reactie op de nadere vragen van leden van de fracties van GroenLinks en van de Partij voor de Dieren over de bevoegdheidsverdeling met betrekking tot de jacht in de natuurregelgeving. De leden van de GroenLinks-fractie vragen welke mogelijkheden er […]

Lees verder