De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Conclusies van het CBS op de handleiding voorjaarstellingen 

Conclusies van het CBS op de handleiding voorjaarstellingen 

Het telprotocol voor de voorjaarstellingen 2024 blijft ongewijzigd

Deze week deelde het CBS zijn bevindingen op de handleiding voorjaarstellingen van de Jagersvereniging. De conclusie is dat eerdere aanbevelingen uitstekend en duidelijk zijn opgevolgd in de handleiding waarmee afgelopen jaar de wild- en faunatellingen zijn uitgevoerd. Het protocol voor komend jaar blijft dus ongewijzigd. U vindt de handleiding en samenvatting op www.jagersvereniging.nl/voorjaarstellingen.

In februari 2023 bracht de Jagersvereniging, in samenwerking met de FBE’s, de SJN en de werkgroep tellingen van de Jagersvereniging de nieuwe handleiding voorjaarstellingen uit. Hierin hebben we de zeven algemene opmerkingen en 50-tal detailopmerkingen van het CBS verwerkt. Nu concludeert het CBS dat de nieuwe handleiding een aanmerkelijke verbetering is. “Een professioneel en overzichtelijk geheel”, waardoor de tellingen nu ook “toegankelijk zijn voor het grote publiek”. Wel leven er nog een aantal vragen over de variatie in telmethodiek. Die vragen kunnen alleen beantwoord worden door het toetsen van de bestaande telgegevens, waarover het CBS zich de komende tijd gaat buigen.

Verwerking CBS commentaren

Het CBS maakt onderscheid tussen redactionele, logistieke en ecologisch-statistische knelpunten. Over de redactionele commentaren oordeelt het CBS dat deze uitstekend zijn opgevolgd. Daarmee is de handleiding voorjaarstellingen een overzichtelijk geheel geworden, geschikt voor een breed publiek. Ook de opmerkingen rondom de logistiek van de tellingen, zoals de organisatie van tellers en coördinatoren, en de digitale registratie van de telgegevens zijn goed beantwoord en verwerkt, aldus het CBS. De ecologisch-statistische opmerkingen gingen onder andere over het belang van vaste telgebieden en het registreren van hulp- en vervoersmiddelen. Ook deze onderwerpen komen nu redelijk uitgebreid aan bod in de handleiding en de eerdere aanbevelingen zijn duidelijk opgevolgd naar het oordeel van het CBS.

Volgende fase: validatie telgegevens

Naast de toetsing van het telprotocol buigt het CBS zich over de bestaande telgegevens. Deze analyse moet antwoord geven op de vraag of één telmoment voldoende is om de ontwikkeling van de voorjaarspopulatie in kaart te brengen, en of er voldoende gecontroleerd kan worden voor wisselende omstandigheden zoals het weer of verschillen tussen telgebieden. Ook zullen in dit traject de nachtzichttellingen meegewogen worden die onderzocht worden door hogeschool Van Hall-Larenstein. De conclusies van het CBS op de teldata volgen rond de zomer en de eindrapportage aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt eind november verwacht.

Voorjaarstellingen 2024

De Jagersvereniging en FBE vertegenwoordigers zijn blij dat er nu duidelijkheid is dat we komende maand met dezelfde handleiding voorjaarstellingen op pad gaan als vorig jaar. Ook dit jaar is het dus essentieel dat u strikt volgens protocol telt, want uw tellingen worden straks meegenomen in de toetsing door het CBS. Lees dus goed de instructies op www.jagersvereniging.nl/voorjaarstellingen en neem de avond voor de tellingen nog even de samenvatting door. Zo draagt u eraan bij dat de voorjaarstellingen goed op hun waarde worden geschat.

Print Friendly, PDF & Email