De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Tijdelijke werkwijze voor het veterinair monitoringsprogramma bij Wilde zwijnen in Limburg

Tijdelijke werkwijze voor het veterinair monitoringsprogramma bij Wilde zwijnen in Limburg

Stichting Faunabeheereenheid Limburg

Postbus 960

6040 AZ  ROERMOND

Onderwerp: Tijdelijke werkwijze veterinair monitoringsprogramma COVID-19

Geacht bestuur,

Met het COVID-19 virus in ons land is gebleken dat ook voor het landelijk veterinair monitoringsprogramma bij Wilde zwijnentijdelijk een alternatieve werkwijze gewenst is. Dit, om voor de betrokken zwartwildcoördinatoren een zo veilig mogelijke situatie tecreëren om hun werk uit te voeren. Middels dit briefbesluit besluiten wij enkele wijzigingen aan te brengen in de door ons verleende ontheffingen nummers 2015-11, 2015-12, 2015-13, 2015-14 en 2019-05, met betrekking tot de voorschriften die zien op het terkeuring en/of bemonstering aanbieden van geschoten en dood gevonden Wilde zwijnen. Deze wijzigingen zijn van toepassingzolang COVID-19 maatregelen in Nederland van kracht zijn ofwel in afstemming met ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en provinciaal zwartwildcoördinator anders bepaald wordt.

De voorschriften worden per 1 april 2020 vervangen door de volgende tijdelijke werkwijze:

De provinciale zwartwildcoördinator of diens vervanger dient binnen 8 uur van het bemachtigen van een Wild zwijn in kennis te worden gesteld, waarna binnen 24 uur door de toestemminghouder aan provinciale zwartwildcoördinator of diens vervanger een rapportage van visuele keuring door een Gekwalificeerd Persoon1 (GP) van longen, lever, nieren en milt wordt doorgegeven. De toestemminghouder is verplicht aan het genoemde onderzoek medewerking te verlenen. Wanneer er op basis van de keuring, naar het oordeel van de GP, sprake is dat het dier mogelijk niet voor menselijke consumptie geschikt is of er worden mogelijke afwijkingen gesignaleerd dan wordt de provinciale zwartwildcoördinator gevraagd van het dier bloed af te nemen voor nader onderzoek. Het dier wordt door de toestemminghouder in bewaring genomen tot de uitslag vannader onderzoek bekend is.

Middels steekproef wordt vanaf 1 april 2020 een deel van de bemachtigde dieren door de provinciale zwartwildcoördinator of diens vervanger bemonsterd en gekeurd, zijnde in totaal 30 dieren per kwartaal verspreid over Limburgexclusief die dieren waarbij mogelijke afwijkingen zijn gesignaleerd. De provinciale zwartwildcoördinator bepaalt conform richtlijnengesteld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit welke dieren dit zullen zijn.

Zoals bekend is het onderzoek op Trichinella verplicht voor alle Wilde zwijnen die in de handel worden gebracht. Hieronder valt ook het vlees dat geleverd wordt aan restaurants en horeca of dat wordt weggegeven of verkocht aan bijvoorbeeld de buurman.

De monstername voor het Trichinella onderzoek vindt plaats tijdens de visuele keuring van het dier door een GP. De GP is bevoegd om namens de NVWA de monstername voor het onderzoek op Trichinella bij karkassen van Wilde zwijnen uit te voeren en is verantwoordelijk voor een correcte manier van werken. Trichinella monsters kunnen binnen een week na bemachtiging van het dier door de toestemminghouder worden aangeboden bij de provinciaal zwartwildcoördinator aan huis ofwel bij een centraal verzamelpunt in de regio waar de provinciaal zwartwildcoördinator deze zal ophalen om vervolgens aan te bieden aan Eurofins, Roggedijk 4c in Helmond om te laten testen.

Bij het in kennis stellen van de provinciale zwartwildcoördinator of diens vervanger van het bemachtigenvan een Wild zwijn kan worden afgestemd op welke wijze een Trichinella monster wordt aangeboden.

De uitslag van de Trichinellatest zal via de provinciaal zwartwildcoördinator worden gecommuniceerd aan de toestemminghouder.

Zoals 4 december 2018 per brief als reactie op gedane aanbevelingen van de Jagersvereniging is toegezegd, worden de kostenvoor het uitvoeren van het Trichinella onderzoek vergoed door Provincie Limburg, dit zal ook met deze tijdelijke werkwijze onverminderd blijven gebeuren.

Onderhavig besluit en bijbehorende rechtsbescherming ziet enkel op ontheffingen nummers 2015-11, 2015-12, 2015-13, 2015-14 en 2019-05, met betrekking tot de voorschriften die zien op het ter keuring en/of bemonsteringaanbieden van geschoten en dood gevonden Wilde zwijnen.

Rechtsbescherming.

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet danbinnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wetbestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres vande indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar(motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Sector Bestuursrecht; Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Gedeputeerde Staten van Limburg namens dezen,

ing. C.M.P. Salomons clustermanager Natuur en Water

1)  Definitie Gekwalificeerd Persoon: als bedoeld in Verordening (EG) nr. 853/2004, bijlage III, sectie IV. In Nederland is dat de jager die metgoed gevolg het examen behorend bij de module “Wildhygiëne” van de SJN (Stichting Jachtopleidingen Nederland) heeft afgelegd.

Bezoekadres:

  • Limburglaan 10
  • NL-6229 GA Maastricht
  • Postbus 5700
  • NL-6202 MA Maastricht postbus@prvlimburg.nl
  • Tel     + 31 43 389 99 99
  • Fax   + 31 43 361 80 99 www.limburg.nl
  • IBAN –nummer: NL08RABO0132575728
  • BIC-code: RABONL2U
Print Friendly, PDF & Email