De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Waterschap Limburg wil jagers inzetten voor het beheer van bevers

Waterschap Limburg wil jagers inzetten voor het beheer van bevers

Populatie bevers in Limburg neemt toe tot circa 1100

De bever doet het goed in Limburg. De populatie bevers in Limburg blijft toenemen en bedraagt naar schatting van het waterschap ongeveer 1100 exemplaren. Waterschap Limburg, en andere water- en natuurbeheerders hebben door de toename van de bever, ook vaker te maken met negatieve gevolgen van de aanwezigheid van de bever, zoals holen in dijken en oevers. Dat leidt tot schade en risico’s voor de waterveiligheid.

Op plekken waar de bever blijvend voor schade zorgt is Waterschap Limburg bevoegd om in te grijpen en de bever te beheren. Dat heeft ertoe geleid dat in de periode december 2019 tot en met april 2020 in totaal 30 bevers zijn gedood. In 2019 heeft het waterschap 300.000 euro uitgegeven aan beverbeheer.

Schade voor landbouw en natuur
De dammen die de bevers bouwen, zorgen voor een verhoogd waterpeil met onder andere natte landbouwgronden en soms ook natuurschade tot gevolg. Dat leidt vooral tot problemen op het moment dat er veel neerslag valt. Naast problemen met peilbeheer, zorgen ook ondergravingen en verzakkingen voor veiligheidsrisico’s ten aanzien van machines en recreanten langs het beeksysteem.

Kansrijke bevergebieden
Het groeiend aantal bevers leidt ertoe dat de dieren vaker op minder geschikte plekken in het watersysteem voorkomen. De duurzame staat van instandhouding van de bever in Limburg komt door het beverbeheer niet in gevaar, omdat deze in de aangewezen kansrijke bevergebieden wordt veiliggesteld. In kansrijk bevergebied mogen er geen bevers worden gedood.

Bejaging op 5 locaties
Het wegvangen van de dieren is niet mogelijk, omdat bevers niet kunnen worden uitgezet. Op alle overige locaties wordt schade door dammen en graverij door het waterschap beperkt door het inzetten van niet-dodelijke methoden, zoals het verlagen van dammen of het aanleggen van een buis door de dam. Op 5 locaties is door het Waterschap het zwaarste instrument op het gebied van beverbeheer ingezet omdat er geen andere opties meer waren.

Toekomstig beverbeheer
Insteek van waterschap Limburg is om de kosten voor beverbeheer omlaag te brengen en bevers in kansrijke gebieden zo veel mogelijk ongemoeid laten. Daarnaast zijn er plannen om te experimenteren met de inzet van beverwachters. Ook wordt dit najaar een beverdeskundige uit Canada naar Nederland gehaald om kennis over te dragen. Het mogen beheren van zieke bevers is eveneens een aandachtspunt. Dat laat de regelgeving nu nog niet toe. Verder wordt met de Faunabeheereenheid Limburg en de provincie Limburg gekeken naar de samenwerking met Limburgse wildbeheereenheden.

bron: Waterschap Limburg, 27/07/2020

Print Friendly, PDF & Email