De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Wilde zwijnen komen van verschillende kanten ons land binnen

Wilde zwijnen komen van verschillende kanten ons land binnen

Wild zwijn kopje

Het wilde zwijn is in Nederland het beleid te snel af. ‘Officieel’ mag het dier alleen voorkomen op de Veluwe en in de Meinweg in Limburg. Daarbuiten is het zogenoemde nulstandbeleid van kracht. Maar de soort laat zich op steeds meer plekken zien, ook in Limburg. En die dieren blijken lang niet allemaal uit de Meinweg te komen. Ze komen van verschillende kanten ons land binnen, zo blijkt uit DNA-onderzoek van Alterra Wageningen UR.

In samenwerking met jagers en terreinbeheerders heeft Alterra ruim 700 DNA-monsters verkregen van geschoten en door aanrijdingen omgekomen wilde zwijnen uit Limburg, Noord-Brabant, de Veluwe en aangrenzende delen van België en Duitsland. Van elk dier is een genetisch profiel opgesteld met behulp van micro-satellietmerkers. Op basis van het erfelijk materiaal zijn de onderzochte wilde zwijnen onderverdeeld in genetische clusters.

Uit de uitkomsten blijkt dat het aannemelijk is dat het wild zwijn de Peelregio vanuit het Meinweggebied heeft gekoloniseerd, zoals werd aangenomen. Maar in andere delen van Limburg ziet het plaatje er anders uit. De zwijnen in de Kop van Limburg zijn bijvoorbeeld sterk verwant aan exemplaren uit het Duitse achterland ten oosten van Nijmegen en lijken door hun grote genetische diversiteit afkomstig te zijn uit verschillende Duitse bronpopulaties. De zwijnen in Zuid-Limburg vormen vermoedelijk min of meer één populatie met hun soortgenoten net over de grens in Belgisch Limburg en de Voerstreek. En die zijn gezamenlijk afkomstig uit de Eiffel en de Ardennen. Ze komen dus van verschillende kanten ons land binnen.

In de Maasduinen en de zuidelijke Roerstreek bleken de aanwezige zwijnen genetisch sterk af te wijken van alle andere populaties.

De dieren uit de Roerstreek-Zuid vormen hun eigen deelpopulatie waarvan de oorsprong niet goed te achterhalen is. Het is niet uit te sluiten dat deze dieren vanuit het  aangrenzende Meinweg gebied komen, echter een volledig natuurlijke oorsprong lijkt onwaarschijnlijk. Van complete isolatie ten opzichte van de Meinweg lijkt geen sprake, aangezien de analyses een aantal dieren uit de Meinweg aan het cluster Roerstreek-Zuid toebedeelden en andersom. Deze uitwisseling van dieren werd ook al vermoed door de beheerders.

Voor de wilde zwijnen uit de Maasduinen en het Leenderbos is een natuurlijke oorsprong in theorie mogelijk, maar onwaarschijnlijk. Dit is onder andere af te leiden uit het grote aantal unieke allelen en de clustering van deze geografisch ver uit elkaar liggende populaties.

Zie voor meer informatie het rapport Genetica van wilde zwijnen in Limburg en Noord-Brabant: verspreiding, herkomst en verwantschap op de site van Alterra.

bron: Alterra Wageningen UR, 25/03/14

Print Friendly, PDF & Email