Invoering van de E-Screener per 1 oktober 2019 voor alle jachtakte/verlofhouders in Nederland.

Hierbij willen wij U informeren, over het feit dat op 1 oktober 2019 aanstaande artikel 6a Wwm in werking treedt (oorspronkelijke wetstekst bijgaand).

Het betreft het enige nog niet inwerking getreden artikel van het wetsvoorstel tot versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit dat sinds 1 september 2017 in fases in werking is getreden.

Met de inwerkingtreding zullen ook twee wijzigingen van de Regeling van kracht worden.

Die zien de aanwijzing van de e-screener als het in de wet genoemde onderzoek en de leges die over de afname geheven worden (€ 54,45), en de procedure rond het zich in persoon bij de politie melden bij een ontheffingsaanvraag.

Zodra de wijzigingstekst gereed is zal ik u hierover nader kunnen informeren.

Met betrekking tot de afname van de e-screener kan ik u reeds nu melden dat aanvragers van een bevoegdheidsdocument (Verlof/Jachtakte) een uitnodigingsbrief zullen krijgen waarin wordt uitgelegd, hoe en wanneer en waar zij hun medewerking aan het onderzoek kunnen verlenen. Deze medewerking bestaat uit het invullen van een geautomatiseerde vragenlijst.

Aanvragers zullen via een inlogprocedure een boeking kunnen doen op een van de afnamelocaties, hiervoor dient men via een speciaal programma een aantal vragen te beantwoorden en dit kan tot maximaal 45 minuten duren.

Bij de boeking krijgen zij na betaling de bevestiging van de boeking en ook informatie over het verdere verloop van het proces.

Alle aanvragers dienen aan dit onderzoek medewerking te verlenen.

Nadere informatie van de Politie, bij navraag wat tot nog toe (22-09-2019) ook bij hen bekend is, over de invoering van de afname E-screener: 

 1. De afname van de E-screener is op 1 oktober 2019 van kracht geworden, deze gaat eenmalig gelden voor alle verlof en jachtaktehouders.
 2. De afname van de E-screener wordt op de locatie van een extern bedrijf gedaan, dus niet bij de politie.
 3. U kunt via de volgende link https://www.politie.nl/themas/vergunningen-en-verloven.html
 4. De kosten bedragen hiervoor € 54,45 per persoon.
 5. De afname van de E-screener wordt gefaseerd ingevoerd, dit wil zeggen dat dit over 3 jaar wordt uitgevoerd;
  1. In 2020 als eerste de verlof/jachtaktehouders in de leeftijd van 18 t/m 25 jaar en de 60 jarige en oudere;
  2. In 2021 de verlof/jachtaktehouders in de leeftijd van 40 tot 60 jaar;
  3. In 2022 de verlof/jachtaktehouders in de leeftijd van 26 tot 40 jaar.
 6. U dient er voor te zorgen , dat U tijdig het onderzoek aflegt, zodat de uitslag bekend is en in ieder geval onderdeel vormt van de bescheiden, bij de aanvraag voor verlenging van de jachtakte of verlof.
 7. Zodra het team korpscheftaken van uw politie regio, de uitslag van uw test heeft ontvangen, wordt u nader geïnformeerd over de verdere behandeling van de aanvraag.
 8. Het huidige WM 32 inlichtingen formulier, waarin je jaarlijks bij het verlengen van je jachtakte of verlof 3 referenten moet opgeven, hiervan dient U alleen achterzijde met de drie referenten in te vullen
 9. Alle nieuwe aanvragers voor een verlof of jachtakte dienen dan de bovengenoemde procedure direct eenmalig te doen.
 10. De behandeling van uw aanvraag voor verlenging of eerste aanvraag wordt opgeschort tot het moment waarop U medewerking heeft verleend aan het onderzoek d.m.v de E-screener.

Wij hopen U hiermee alvast op de hoogte te hebben gesteld wat dit voor U als jachtakte/verlofhouder gaat betekenen. Voor verdere informatie dient U zich te wenden tot

Ministerie van Justitie en Veiligheid | Ministry of Justice and Security
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving | Directorate General for the Administration of Justice and Law Enforcement
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding | Law Enforcement Department
Criminaliteit en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | P.O. Box 20301 | 2500 EH | Den Haag | The Netherlands


De Wet wapens en munitie wordt als volgt gewijzigd:

A. Aan artikel 4, tweede lid, wordt toegevoegd: Onze Minister kan de korpschef machtigen tot uitvoering van artikel 6a, eerste lid, onderdelen b, c en d, en derde lid.

B. Na artikel 6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6a

1. Ontheffingen op grond van artikel 4, erkenningen op grond van artikel 9 en verloven op grond van de artikelen 28, 29 en 32 worden, onver-minderd het bepaalde in de artikelen 6 en 7, slechts verleend indien:

a. de aanvraag door de aanvrager in persoon is gedaan, onder overlegging van een geldig identiteitsbewijs;

b. de aanvrager heeft meegewerkt aan een door Onze Minister aangewezen onderzoek op grond waarvan kan worden beoordeeld of er verhoogde kans is op de situatie bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel b;

c. de aanvrager ten minste drie referenten heeft opgegeven, onder verstrekking van hun contactgegevens, bij wie navraag kan worden gedaan naar de aanvrager, en

d. de aanvrager in persoon aanwezig is geweest bij de controle door de korpschef van de op het adres van de aanvrager getroffen voorzieningen voor de opslag van wapens en munitie.

2. Het eerste lid, met uitzondering van onderdeel a, is niet van toepassing op de aanvraag van een persoon die reeds in het bezit is van een in het eerste lid genoemde ontheffing, erkenning of verlof waarvan de geldigheidsduur nog niet is verstreken, tenzij de toepassing van de onderdelen b, c of d, naar het oordeel van de korpschef of Onze Minister, noodzakelijk is voor een deugdelijke beoordeling van het bepaalde in artikel 7, eerste lid, onderdeel b.

3. De in het eerste lid genoemde ontheffingen, erkenningen en verloven worden aan degene aan wie zij worden verleend, in persoon uitgereikt.

4.  Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gegeven over het bepaalde in het eerste lid. Deze regels kunnen in elk geval betrekking hebben op het door Onze Minister aangewezen onderzoek, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, en de selectie van referenten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c. Ook kan de plaats waar de aanvraag moet worden gedaan worden bepaald.

Zie de PDF bijlage voor de gehele wettekst:Wet wapens en munitie art 6a E Screener kst-34432-2

Print Friendly, PDF & Email
Bladwijzer maken Permalink.

Reacties zijn gesloten.