De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Rechtbank wijst vorderingen Jagersvereniging en KNSA af inzake e-screener

Rechtbank wijst vorderingen Jagersvereniging en KNSA af inzake e-screener

Update e-screener 11/02/2020: Rechtbank wijst vorderingen Jagersvereniging en KNSA af

Vandaag deed de rechtbank Den Haag uitspraak over het kort geding dat beide verenigingen aanspanden inzake de e-screener. De rechter wees alle vorderingen van de Jagersvereniging en de KNSA af. De Jagersvereniging gaat de uitspraak verder bestuderen en zal zich beraden op vervolgstappen.

De Jagersvereniging en de KNSA eisten dat de Staat de e-screener voor alle gebruikers inclusief de eerste aanvragen zou opschorten, dat de Staat alle resultaten van de tot nu toe uitgevoerde e-screener testen zou vernietigen en dat de Staat specifieke nadere informatie over de huidige e-screener zou opleveren ten behoeve van een bodemprocedure om de e-screener definitief afgeschaft te krijgen.

Verrast

De Jagersvereniging is zeer verrast door deze uitspraak: het staat in schril contrast met eerdere uitspraken van rechters in individuele zaken waarbij de Jagersvereniging met succes pleitte voor teruggave van de ingenomen jachtaktes en wapens. Die rechters waren zeer kritisch over de kwaliteit en validiteit van de e-screener. Ook staat de uitspraak haaks op een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag over SyRI, een algoritme dat is bedacht door de overheid om uitkeringsfraude op te sporen. In die kwestie oordeelde de rechtbank dat de Staat in strijd met de Wet handelt door haar beoordeling te baseren op automatische besluitvorming. Daarnaast werd ook geoordeeld dat SyRI in strijd is met de Wet omdat de Staat geen inzicht wil verschaffen in de werking ervan en betrokkenen zich niet kunnen verweren tegen het gebruik daarvan. Wij zien sterke overeenkomsten met het gebruik van SyRI en de e-screener.

De Jagersvereniging gaat de uitspraak verder bestuderen en zal zich beraden op vervolgstappen. Vooruitlopend hierop hebben de Jagersvereniging en de KNSA bij de rechtbank gevraagd om een beoordeling van de e-screener door een panel van deskundigen. Tijdens de hoorzitting heeft de Staat al aangegeven zijn medewerking aan zo’n procedure te willen verlenen.

Jagersvereniging blijft zich inzetten

De Jagersvereniging blijft pal staan voor de belangen van haar leden. Dankzij de voortdurende inspanningen van de NOJG en de Jagersvereniging en de KNSA is de uitvoering van de e-screener al aangepast, werd het gebruik van de e-screener voor bestaande verlofhouders opgeschort en kregen veel gedupeerde leden hun jachtakte terug.

Nog een lichtpunt in de uitspraak is dat de rechter heel duidelijk aangeeft dat automatisch afwijzing op basis van een negatieve score niet is toegestaan.

Aanvragers moeten te allen tijde in de gelegenheid worden gesteld tegenbewijs te leveren mocht er besloten zijn dat zij niet geschikt zouden zijn over het beschikken van een vuurwapen.

De Jagersvereniging blijft zich onverminderd inzetten op het gebruik van een evenwichtige screeningsmethode. Ze onderschrijft het doel van een periodieke screening van jachtaktehouders, mits rechtmatig, doelmatig en effectief. De Jagersvereniging is en blijft echter van mening dat de e-screener een niet-werkende oplossing voor een niet-bestaand probleem is.

Officiële uitspraak Rechtbank

‘Kort geding over het gebruik van de e-screener bij de aanvraag van een jachtakte of wapenverlof.

Bij de aanvraag van een jachtakte of wapenverlof moet door de Staat met het oog op de veiligheid (onder meer) worden beoordeeld of er reden is om te vrezen dat de aanvrager misbruik zal maken van wapens of munitie.

De Staat heeft daartoe het gebruik van een nieuw toetsinstrument ingevoerd, de e-screener. De e-screener is een gedigitaliseerde vragenlijst die er op is gericht om tien risicofactoren te meten, die gezamenlijk een beeld geven van de psychische gesteldheid van een aanvrager.

De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging en de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie vorderen in kort geding de Staat te verbieden nog langer gebruik te maken van de e-screener en de verkregen resultaten te vernietigen. Zij voeren daartoe aan dat de e-screener geen deugdelijk middel is.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af. De Staat heeft bij de invoering van de e-screener een zwaarwegend en rechtmatig belang en niet gebleken is dat de e-screener ondeugdelijk is. De vordering tot het verstrekken van afschrift van bescheiden die betrekking hebben op de exacte inhoud en werking van de e-screener wordt eveneens afgewezen. De Staat heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat die stukken vertrouwelijk moeten blijven om te voorkomen dat de werking van de e-screener wordt ondermijnd.’

Lees de uitspraak op de website van de Rechtbank; uitspraken.rechtspraak.nl

Print Friendly, PDF & Email