Nieuwsbrief 4e kwartaal Faunabeheereenheid Limburg

Faunabeheereenheid Limburg

Werksituatie FBE

Sinds de uitbraak van COVID-19 volgen wij als FBE de RIVM maatregelen. Daarom werken wij sinds maart jl. al zoveel mogelijk vanuit huis en vergaderen wij bij voorkeur online.
Zoals gewoonlijk zijn wij per mail bereikbaar en wij schakelen de telefoon zo vaak mogelijk door. Echter doordat Lisette en Angelique parttime werken en er ook weer aan vergaderingen wordt deelgenomen, zijn wij niet altijd direct telefonisch bereikbaar.
Wij zullen de RIVM maatregelen voor het thuiswerken blijven volgen, totdat anders wordt aangegeven. Van eventuele wijzigingen zullen wij iedereen daar uiteraard van op de hoogte brengen.

Wijziging FBE Bestuur Limburg

Er heeft een wisseling in het Bestuur van de FBE plaatsgevonden.
Mevrouw Görtz van de LLTB heeft haar zetel neergelegd en dhr. Indenkleef is tijdens de Algemene Bestuursvergadering op 1 juli jl. aangetreden als nieuw bestuurslid binnen het FBE bestuur.

Faunabeheerplannen 2020-2026

Het nieuwe faunabeheerplan 2020-2026 is medio oktober ter goedkeuring naar de provincie gestuurd. 20 November zullen de faunabeheerplannen door Gedeputeerde Staten toegelicht worden aan de Provinciale Staten in een commissievergadering, hierna kan de goedkeuring volgen. Achter de schermen wordt er door de provincie al hard gewerkt aan het opstellen van alle nieuwe ontheffingen voor de komende 6 jaren gebaseerd op het nieuwe faunabeheerplan. Wij hopen deze nog eind van dit jaar te mogen ontvangen.

Monitoring

De cijfers van de Voorjaarstelling  zijn inmiddels verwerkt en staan op onze website vermeld.
Vanwege de Covid-19 uitbraak is er tijdens de voorjaarstelling minder geteld door de WBE’s, waardoor er geen goede vergelijking voor geheel Limburg kan worden gemaakt met voorgaande jaren.

Wilde zwijnen

Zoals al eerder aangekondigd wordt in overleg met de provincie en de Jagersvereniging getracht het wegvallen van de diensten van Cor Kouters op te vangen.

-1- Voor het melden en onderzoeken van verdachte geschoten dieren en dood-gevonden dieren zonder duidelijke doodsoorzaak zal op korte termijn vanuit het Ministerie iemand worden aangesteld. Zodra hier meer over bekend is zullen wij dat direct aan u doorgeven.

-2- Voor het identificeren van de dieren zijn inmiddels vanuit de FBE Limburg naar iedere WBE doosjes met wildmerken voor Wild zwijn gestuurd, zodat deze in het karkas kunnen worden aangebracht bij dieren die in de voedselketen worden gebracht. Het wildmerknummer kan vermeld worden op de GP verklaring en het Trichinen formulier.
Die WBE’s die tot op heden nog geen afschot hadden hebben nu alvast 10 stuks op voorhand gekregen voor de toekomst. Deze merken zijn in FRS niet gebonden aan jachtveld, WBE of Beheerjaar, dus kunnen langere tijd gebruikt worden.

-3- Wij willen u vragen deze merken aan uw leden te geven zodra ze een Wild Zwijn geschoten hebben. De WBE secretaris en/of Zwartwild coördinator dient zélf het afschot in FRS in te voeren (net zoals dat voor de Reewild-merken mogelijk was), en daarna kan de GP verklaring worden uitgedraaid.
De toegezonden wildmerken zijn NIET gekoppeld aan een veld, dus ieder wildmerk kan eenmalig op elk willekeurig veld worden afgemeld via Melden > Afschot grofwild > Nieuwe afschotmelding van grofwild.
Maak de registratie zo compleet mogelijk, dus vul echt alle velden in, ook aantal feuten en bijstaande dieren!
Het is de bedoeling dat voor dood gevonden dieren ook een Wildmerk wordt dichtgeknepen, en dat dit nummer vermeld wordt bij de registratie in het FRS bij Valwild onder “Opmerkingen”, zodat er voor alle dieren een wildmerknummer registratie terug te vinden is.

LET OP: Het is NIET de bedoeling dat een individuele jager zelf deze wildmerken gaat afmelden in FRS, maar dat de WBE secretaris en/of WBE zwartwild coördinator dit doet. Dit om er zeker van te zijn dat in FRS echt ALLE velden goed zijn ingevuld, en ook omdat per Wild Zwijn er nog enkele aanvullende gegevens aan de FBE gestuurd moeten worden om de registratie sluitend te houden.
In FRS kunnen namelijk een aantal zaken NIET vastgelegd of achteraf eruit gehaald worden, vandaar dat wij u daarom vragen om naast de registratie in FRS een aantal zaken los te noteren en die wekelijks aan ons toe te zenden, waarna wij dit gebundeld doorgeven aan de provincie.

De extra per week aan de FBE Limburg te leveren gegevens zijn:
1. Het Wildmerknummer
2. Bij gebruik van Nachtzicht: de bron van de nachtzichtapparatuur als die gebruikt is:
   a. Uitleen van FBE Limburg
   b. Subsidie SSWL van Provincie
   c. 100% Eigen aanschaf
3. Eigen gebruik of in de handel, Destructie / Biomassa?
4. Wel of geen bijzonderheden?
Naar alle WBE’s is een Excell formulier gestuurd wat men eventueel daarvoor kan gebruiken.
Ter overbrugging heeft de FBE Limburg de tussenliggende periode in FRS ingevoerd aan de hand van de ontvangen overzichten afschot Wild Zwijn. Vanaf nu alleen nog de ontbrekende gegevens 1x per week aan de FBE Limburg toesturen, waarna wij zorgen voor de verplichte rapportage aan de Provincie.

-4- Voor het trichinen onderzoek zijn inmiddels 4 inleverpunten in Limburg ingericht, t.w.
— Inleverpunt Noord-Limburg Henk Lemmen sr.
— Inleverpunt Midden-Limburg Dennis Jacobs en André Bekkers
— Inleverpunt Zuid-Limburg Hubert van Loo
Het is de bedoeling dat de WBE-leden die een Wild zwijn hebben geschoten en die dit in de wildhandel willen brengen, een uniek wildmerk aan het Wilde zwijn bevestigen en dat dit wildmerk ook gebruikt wordt voor de verdere administratieve verwerking van de Trichinekeuring.
Belangrijk is dat er voldoende hygiëne wordt toegepast bij het inpakken van het monster dat moet bestaan uit tenminste 100 gram schoon spierweefsel zonder vet, huid of haren en een stukje weefsel van het middenrif.

De Jagersvereniging heeft op 30 oktober jl. aan alle WBE’s het nieuwe aanvraagformulier Trichine onderzoek verstuurd, waarop staat aangegeven bij wie het Wilde zwijn monsterweefsel ter keuring kan worden aangeleverd. Deze monsters worden verzameld en gekoeld bewaard tot de maandagavond 18.00 uur. In de nacht van maandag op dinsdag worden deze dan vervoerd naar de Gezondheidsdienst voor Dieren waar ze worden onderzocht. Normaliter is de volgende dag ná 16.00 uur de uitslag bekend. Deze zal zoveel mogelijk rechtstreeks naar de aanleverende jager worden gecommuniceerd om onnodig tijdverlies te voorkomen.
De provincie is voornemens om de kosten van het Trichinen onderzoek en het vervoer ervan te blijven subsidiëren.

-5- Voor het afnemen van de steekproef Bloedmonsters voor het Ministerie zal op korte termijn een nieuwe persoon gezocht worden. Het is de bedoeling dat deze dan zoals Cor Kouters ook inzage krijgt in het FRS systeem, zodat hij overzicht heeft waar de steekproef monster het beste genomen kunnen worden.

Ontheffingen

De lopende ontheffingen zijn geldig t/m eind december op basis van de actuele faunabeheerplannen. Mocht de provincie de deadline van het verstrekken van de nieuwe ontheffingen vóór 31 december a.s. niet gaan halen, dan zullen wij wederom om een korte
verlenging bij de provincie vragen van de huidige ontheffingen. Wij zullen t.z.t. iedereen op de hoogte gaan brengen op welke manier dit proces zal geschieden.

Kolganzen

Vanaf 1 november jl. zijn de Perceelsgebonden Machtiging Kolganzen en Grauwe gans buiten Maasplassengebied in FRS beschikbaar voor gebruik op kwetsbare gewassen.

Wilde zwijnen – Ontheffing Geluiddemper alleen voor afschot Wild zwijn

De provincie Limburg staat de geluiddemper voor op het geweer toe als middel voor afschot van diverse diersoorten, zoals voor afschot van Wilde Zwijnen.
Werknemers in dienstverband kunnen vervolgens op basis van ARBO-regelingen via hun werkgever bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Justis) een ontheffing tot het voorhanden hebben van een in principe verboden wapenonderdeel aanvragen. Justis is de
instantie die ontheffing kan verlenen voor het in bezit mogen hebben en inzetten van een dergelijk wapenonderdeel.
Na overleg met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Justis, heeft de Faunabeheereenheid Limburg in het kader van preventie van de Afrikaanse varkenspest in Limburg voor een grote groep jagers in één keer een ontheffing gekregen van Justis tot het
mogen kopen en bezitten van een geluiddemper voor het geweer ten behoeve van afschot van Wilde Zwijnen.
Vervolgens hebben diverse jachthouders een verlof aangevraagd bij het Team Korpscheftaken van de politie (eenheid Limburg) tot het voorhanden mogen hebben, dragen en vervoeren van een gemarkeerde geluiddemper. Dit verlof is verleend of de verlofaanvraag is in behandeling genomen en wordt mogelijk verleend, zodat men een geluiddemper kan gaan kopen en deze mag bezitten. Tenslotte mag men deze geluiddemper op basis van de provinciale ontheffing ook inzetten voor het doden van Wilde Zwijnen in Limburg.

Om verwarring te voorkoming, willen wij erop wijzen dat men alléén bevoegd is om de geluiddemper in te zetten voor afschot van Wilde Zwijnen in Limburg.
Dus niet voor beheer en schadebestrijding van andere dieren waarbij de provinciale ontheffing een geluiddemper al wel als toegestaan middel tot het doden van dieren heeft genoemd, zoals Vos of Ree.
De voorwaarde dat de demper alleen via afschot Wild Zwijn mag worden gebruikt, staat genoemd in het besluit van het Ministerie van Justitie (ontheffingverlening).

Kalender

 • 25 december 2020 t/m 1 januari 2021 FBE kantoor gesloten
Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Limburg 2e kwartaal 2020

Nieuwe werksituatie FBE

Sinds de uitbraak van COVID-19 volgen wij als FBE de RIVM maatregelen. Daarom werken wij sinds maart jl. al vanuit huis en vergaderen wij online.

Zoals gewoonlijk zijn wij per mail bereikbaar en wij schakelen de telefoon zo vaak mogelijk door. Echter doordat Lisette en Angelique parttime werken en er ook weer aan vergaderingen wordt deelgenomen, zijn wij niet altijd direct telefonisch bereikbaar.

Wij zullen de RIVM maatregelen voor het thuiswerken blijven volgen, totdat anders wordt aangegeven. Van eventuele wijzigingen zullen wij iedereen daar uiteraard van op de hoogte brengen.

Nieuwe Faunabeheerplannen

Door de Corona crisis en ziekte van de ambtelijk secretaris is aan de provincie aangegeven dat oplevering van het nieuwe faunabeheerplan 2020-2026 per medio april 2020 niet meer haalbaar bleek, nieuwe inleverdatum is nu over de zomer getild, en gezet op medio oktober 2020.

Ontheffing

De lopende ontheffingen zijn geldig t/m uiterlijk 5 juli a.s. op basis van de actuele faunabeheerplannen. Wij hebben daarom verlenging bij de provincie aangevraagd van de huidige ontheffingen. Deze zullen worden verlengd middels een besluitbrief die wij van de provincie nog zullen gaan ontvangen. Wij zullen de komende weken iedereen op de hoogte gaan brengen op welke manier dit zal geschieden. 

Brandganzen

Vanaf 1 mei jl. is voor alle WBE’s in Noord- en Midden-Limburg de Algemene Machtiging Brandganzen in FRS beschikbaar. Voor Zuid-Limburg is er momenteel geen Perceelsgebonden Machtiging beschikbaar, omdat er nog maar weinig overzomerende Brandganzen zijn.

Spreeuwen

Vanaf 15 mei t/m 31 oktober a.s. is de ontheffing Spreeuw Vangen en Verplaatsen beschikbaar en de ontheffing Spreeuw afschot is beschikbaar vanaf 1 juni t/m 15 november. Deze afschot ontheffing wordt alleen verstrekt voor kleinfruit en de grondgebruiker dient over een Ansia vogelafweerpistool te beschikken als eerst in te zetten werend middel.

Geluiddemper

Afgelopen najaar hebben wij van het Ministerie van Justitie de ontheffing voor 66 jachtaktehouders in Limburg gekregen.

Met de aanvragers wordt nu 1 op 1 de procedure voor verkrijging van verlof van de politie verder afgehandeld.

De politie heeft aangegeven dat door de Corona crisis de afgifte van verloven vertraging heeft opgelopen, zij houden u op de hoogte van het verdere verloop.

Kalender

 • 4 april Voorjaarstelling
 • vóór 7 april Registratie reewildtelling in FRS
 • 13 april 2e Paasdag FBE kantoor gesloten
 • 27 april Koningsdag FBE kantoor gesloten
 • vóór 1 mei Registratie voorjaarstelling in FRS
 • 5 mei Bevrijdingsdag FBE kantoor gesloten
 • 21 mei Hemelvaart FBE kantoor gesloten
 • 2 juni 2e Pinksterdag FBE kantoor gesloten
3e Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Limburg

 

 

 

 

 

 

Wijziging FBE Bestuur Limburg

Er heeft een wisseling in het Bestuur van de FBE plaatsgevonden.

De heer Heijnen van de  Natuur en Milieufederatie Limburg en de heer van Melick van de LLTB hebben tijdens de Algemene Bestuursvergadering op 25 september jl. hun bestuurstaken beëindigd. Hun zetels zullen binnenkortbinnen hun eigen geledingen worden overgedragen.

Nieuwe website

De FBE heeft sinds deze maand een nieuwe lay-out voor haar websitehttps://limburg.faunabeheereenheid.com/ .

Er wordt momenteel druk gewerkt aan het actualiseren van allegegevens.

Nieuwe Faunabeheerplannen

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de faunabeheerplannen Exoten, Verwilderde dieren

& Onbeschermde soorten, het faunabeheerplan Vogels Luchthavens, het faunabeheerplan Hoefdieren en het faunabeheerplan Watervogels. Tijdens de WBE informatieavonden dit najaar, zullen deze worden toegelicht.

Informatieavonden:

 • 1 oktober      Noord-Limburg; Zaal Roelanzia, Lovinckplein 2 in Ysselsteyn om 20.00 uur
 • 5 november  Zuid-Limburg; Zaal le Montagnard, Dirkstraat 2 in Ubachsberg om 20.00 uur
 • 7 november  Midden-Limburg; Zaal Baexheimerhof, Kerkstraat 1a in Baexem om 20.00 uur

Monitoring

De cijfers van de Zomertelling zijn inmiddels verwerkt en staan op onze website vermeld.

Rapportages

Formeel is er in Limburg de verplichting om voor de Vrijstelling 1x per kwartaal te registreren, dus voor het 3ekwartaal dient men begin oktober over de periode juli t/m september 2019 de gegevens in te voeren. Ons advies isom direct nadat men in het veld is geweest de gegevens te registeren in FRS, minimaal op jachtveldniveau, maar hetliefst op de plek waar het afschot is gepleegd. Hiervoor kan men ook gebruik maken van de mobiele telefoon viaeen mobiele website:  https://mobiel.faunaregistratie.nl/

Ontheffingen 

Wild zwijn

Verplichte melding inzet Bewegingsjacht Wild Zwijn

In het afstemmingsoverleg over Afrikaanse Varkenspest tussen het Ministerie van LNV, de provincies waar WildeZwijnen voorkomen en de Faunabeheereenheden van die provincies, is er over gesproken dat het wenselijk is dat ereen melding plaatsvindt van de inzet van de bewegingsjacht op Wilde Zwijnen, zodat monitoring van de effectiviteitmogelijk is.

Dit om de Minister te steunen als zij de regeling (op basis waarvan bewegingsjacht nu

tijdelijk landelijk is toegestaan als men al een provinciale ontheffing tot het doden van Wilde Zwijnen buiten deleefgebieden heeft) beschikbaar wil laten blijven voor de standverlaging van Wilde Zwijnen. Deze standverlaging isgewenst in verband met de risicobeperking van de verspreiding van Afrikaanse Varkenspest. Een lagere stand verkleint de kans op een daadwerkelijke besmetting, en mocht zich tóch een besmetting voordoen, dan is naar verwachting de bestrijding van de ziekte eenvoudiger en sneller.

Omdat de regeling van de Minister zelf geen meldingsplicht kent, heeft de provincie bij de FBE Limburg aangegevendat deze melding verplicht gesteld dient te worden via de door de FBE Limburg doorgeschreven Machtigingen vande provinciale Ontheffing tot afschot Wild Zwijn buiten de leefgebieden.

Vanaf heden is daarom in alle lopende toestemmingen voor ontheffinggebruik de meldplicht toegevoegd, deze is ookzichtbaar als men zijn machtiging opnieuw uitdraait.

Indien men gebruik wil maken van de bewegingsjacht dient men achteraf tot uiterlijk 2 weken erna de volgendegegevens aan te leveren aan de instantie die u de ontheffing tot afschot heeft doorgeschreven (meestal de WBE):

 • Kaartje met percelen waar de bewegingsjacht heeft plaatsgevonden;
 • Datum en tijdstip van aanvang en einde van de bewegingsjacht;
 • Aantal geweren en aantal drukkers en aantal aangelijnde honden;
 • Aantal Wilde Zwijnen dat is gezien;
 • Aantal geloste schoten;
 • Aantal Wilde Zwijnen dat is gedood zonder nazoek;
 • Aantal Wilde Zwijnen dat is nagezocht & nazoekresultaat;
 • Indien geen resultaat: tips voor verbetering.

Kalender

25 december 2019 t/m 1 januari 2020    FBE kantoor gesloten

 

 
Nieuwsbrief 3e kwartaal 2019 – Faunabeheereenheid Limburg

Wijziging FBE Bestuur Limburg

Er heeft een wisseling in het Bestuur van de FBE plaatsgevonden.

De heer Huijers van de Dierenbescherming heeft tijdens de Algemene Bestuursvergadering op 3 juli jl. zijn zetel voor de geleding ‘Overige Maatschappelijke Organisaties’ overgedragen aan de heer de Wit.

Nieuwe Faunabeheerplannen

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de faunabeheerplannen Exoten, Verwilderde dieren & Onbeschermde soorten, het faunabeheerplan Vogels Luchthavens, het faunabeheerplan Hoefdieren en het faunabeheerplan Watervogels. Tijdens de WBE informatieavonden dit najaar, zullen deze worden toegelicht.

Monitoring

De cijfers van de Voorjaarstellingzijn inmiddels verwerkt en staan op onze website vermeld

Gegevens Voorjaarstelling 2020

De Zomerganzentelling vindt dit jaar ook weer op de derde zaterdag in juli plaats, te weten op zaterdag 20 juli a.s. De uitleg hierover heeft u inmiddels per mail ontvangen. Het telplan staat in FRS voor u klaar voor het registreren van de telgegevens.

Rapportages

Wij adviseren afschot direct te registreren, minimaal op jachtveldniveau, maar het liefst op de plek waar het afschot is gepleegd. Formeel is er binnen Limburg de verplichting voor het registreren van afschot van de vrijstellingssoorten 1x per kwartaal en de jachtsoorten direct na afloop van het jachtseizoen en bij ontheffingen / machtigingen direct.

Ontheffingen

Naar aanleiding van de vraag uit het veld om effectiever Wilde Zwijnen te kunnen gaan beheren met het geweer is door de FBE Limburg, mede in het kader van de AVP preventie, bij de provincie het verzoek ingediend een aantal extra beheermogelijkheden toe te gaan staan.

De Provincie heeft hiermee ingestemd, waardoor er per 1 juli 2019 nieuwe ontheffingen Wild Zwijn Limburg beschikbaar zijn met de volgende aanvullende mogelijkheden:

1. Gebruik van een kleiner kaliber kogelgeweer (Reewild-kogelgeweer ten minste kaliber .22 inch of 5,58 mm met getrokken loop en minimaal 980 joule trefenergie op 100 meter afstand van de loop), uitsluitend voor het doden van kleinere Wilde Zwijnen tot 35 kg (dieren die op het oog in de regel geschat worden als Big of Kleine Overloper);

2. Gebruik van het “hagel”-geweer in combinatie met de Brenneke kogel-patroon voor het voor het schieten van alle leeftijden Wild Zwijn tot een afstand van maximaal 40 meter;

3. De ontheffingen mogen nu ook overdag op zon- en feestdagen ingezet worden;

4. Het lokvoer hoeft niet meer geheel ondergewerkt te worden, waardoor er ook met een voederautomaat gewerkt kan gaan worden;

5. In afwijking van het verbod op het gebruik van lokvoer met materiaal van dierlijke oorsprong mag er wél gebruikt gemaakt worden van commercieel in de handel verkrijgbare varkensvoederbrokken (pellets).

Hiermee is naar verwachting extra afschot te behalen (meer jachtaktehouders én meer beheermomenten in het veld van iemand in bezit van Ree-geweer en “hagel”-geweer; daardoor meer kansen dat dergelijke jagers bij de aanzit op Ree of Vos of andere acties in het veld ook Wild Zwijn van de juiste grootte resp. op de juiste afstand zien die ze dan mogen schieten; eenvoudiger manier van lokvoedering zonder verstoring van de voederplek).

De nieuwe ontheffingen Wild Zwijn staan in FRS voor u klaar als Algemene Machtiging.

Wilde zwijnen

Er is een aangepast Protocol uitgegeven ‘wat te doen bij de vondst van een kadaver van een wilde zwijn’ door het Ministerie van LNV. Deze is tevens te vinden op onze website

https://limburg.faunabeheereenheid.com/actueel/protocol-dood-gevonden-wild-zwijn-december-2018/

 

Kalender

 • 20 juli Zomerganzentelling
 • 12 juli t/m 16 augustus Vakantie Angelique Luikens
 • vóór 1 augustus Aanmelden Geluiddemper
 • vóór 16 augustus Registratie zomerganzentelling in FRSNieuwsbrief 2e kwartaal 2019 Faunabeheereenheid Limburg

Uitbreiding team FBE Limburg

Sinds medio februari is ons team uitgebreid met Lisette de Hoop. Zij zal voor een periode van 2 jaar als projectmedewerker zich vooral gaan bezighouden met het opstellen van de nieuwe faunabeheerplannen 2020-2026.

Nieuwe Faunabeheerplannen

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de faunabeheerplannen Exoten, Verwilderde dieren & Onbeschermde soorten, het faunabeheerplan Vogels Luchthavens en het nieuwe faunabeheerplan 2020-2026.

Begin februari hebben wij de ontheffing bruine rat, zwarte rat, huismuis en verwilderde duif van de provincie ontvangen, waarmee beroepsmatig plaagdierbestrijders alternatieven kunnen gaan gebruiken bij het beheer van deze diersoorten, zowel in de bebouwde kom als ook in gebouwen. Sinds de Wnb op 1 juli 2018 is aangepast, werd het voor de provincie mogelijk een ontheffing te verlenen voor het bestrijden van deze diersoorten waarin het geweer en aanvullende middelen mogen worden gebruikt.

Rapportages

Wij adviseren afschot direct te registreren, minimaal op jachtveldniveau, maar het liefst op de plek waar het afschot is gepleegd. Formeel is er binnen Limburg de verplichting voor het registreren van afschot van de wildsoorten binnen 1 maand na sluiting jachtseizoen, en voor de vrijstelling 1x per kwartaal. Voor al het overig afschot dat via ontheffingen geschiedt geldt de verplichting deze uiterlijk in de maand januari te registreren over de periode van het voorafgaande kalenderjaar of binnen één maand na beëindiging van een ontheffing.

Inventarisatie belopen vossenburchten en kraamburchten

Ter onderbouwing van het nieuwe Faunabeheerplan Limburg 2020-2026 en de op basis daarvan aan te gaan vragen nieuwe Vossen beheerontheffingen hebben wij u begin oktober jl. gevraagd ons vóór 1 juli 2019 te informeren over het aantal Belopen Vossenburchten en het aantal Kraamburchten er in uw WBE aanwezig zijn.

Graag ontvangen wij de locaties als duidelijk zichtbare stippen op een kaart van uw werkgebied (digitaal of als papieren kaart per post indien dat voor u eenvoudiger is).

Specifiek voor deze telling moet u de benodigde gegevens verzamelen van uw leden, en dan voor de winterperiode (sneeuwsporen!) op een kaart de belopen Vossenburchten aangeven, en op een andere kaart de in het voorjaar (jongen!) waargenomen Kraamburchten, en deze

2 kaarten dan vóór 1 juli 2019 aan de FBE Limburg sturen.

Op verzoek van een aantal WBE’s hebben wij het mogelijk gemaakt de burchten in frs te registreren. U mag dus zoals hierboven vermeld 2 kaarten aanleveren, maar u mag ook de belopen burchten en kraamburchten via frs registreren.

Er zijn 2 telplannen aangemaakt hiervoor t.w. ‘Telplan belopen Vossenburchten 2018-2019’

en ‘Telplan Kraamburchten 2019’.

Exotendag

Op zaterdag 23 februari jl. heeft de jaarlijkse Exotendag plaatsgevonden om te komen tot een verlaging van zowel het aantal Nijlganzen als Canadaganzen in Limburg. Deze actie is een uitvoeringsactie van het reguliere faunabeheerplan waarbij de streefaantallen voor ongewenste ganzen zo laag mogelijk zijn. In totaal zijn er 252 Nijlganzen en 79 Canadaganzen geschoten op deze dag. Dit is het hoogst aantal geschoten Canadaganzen, sinds het begin van het organiseren van de Exotendag in 2011. Het aantal geschoten. Nijlganzen neemt de laatste 2 jaar weer toe.

Ontheffingen

40 ha lijnvormige elementen:

Begin dit jaar hebben wij de ontheffing 40 ha lijnvormige elementen van de provincie ontvangen. Hiermee is het mogelijk gemaakt het geweer in te zetten zonder daarbij te voldoen aan een minimaal oppervlak van 40 hectare aaneengesloten bejaagbaar veld. Van deze ontheffing mag alleen gebruik worden gemaakt om het gebruik van het geweer mogelijk te maken op langgerekte (lijnvormige) percelen zoals watergangen (Waterschap) of infrastructuur (bijvoorbeeld ProRail of Rijkswaterstaat) en mag alleen worden ingezet in combinatie met andere ontheffingen of opdrachten voor het doden van beschermde dieren o.b.v. het faunabeheerplan 2015-2020.

Brandganzen:

Vanaf 1 mei jl. is voor alle WBE’s in Noord- en Midden-Limburg de Algemene Machtiging Brandganzen in FRS beschikbaar. Voor Zuid-Limburg (waar nog maar weinig overzomerende Brandganzen zijn) is de Perceelsgebonden Machtiging beschikbaar. Deze ontheffing is geldig t/m 31 oktober a.s.

Spreeuwen:

Vanaf 15 mei t/m 31 oktober a.s. is de ontheffing Spreeuw Vangen en Verplaatsen beschikbaar en de ontheffing Spreeuw afschot is beschikbaar vanaf 1 juni t/m 15 november. Deze afschot ontheffing wordt alleen verstrekt voor kleinfruit en de grondgebruiker dient over een asia vogelafweerpistool te beschikken als eerst in te zetten werend middel.

Kalender

 • 6 april Voorjaarstelling
 • vóór 8 april Registratie reewildtelling in frs
 • 22 april 2e Paasdag FBE kantoor gesloten
 • vóór 1 mei Registratie voorjaarstelling in frs
 • 30 mei Hemelvaart FBE kantoor gesloten
 • 10 juni 2e Pinksterdag FBE kantoor gesloten
 • vóór 1 juli aanleveren kaarten belopen vossenburchten en kraamburchten