Regeling preventieve maatregelen Afrikaanse varkenspest 2018

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 oktober 2018, nr. WJZ/18260623, houdende maatregelen in verband met de preventie van Afrikaanse varkenspest (Regeling preventieve maatregelen Afrikaanse varkenspest 2018) De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Gelet op de artikelen 17 en 32 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren; Besluit:

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Beantwoording Kamervragen (SGP) over gebruik van lokmiddelen bij schadebestrijding van landelijk vrijgestelde soorten

Geachte Voorzitter, Hierbij ontvangt u de beantwoording van de vragen van de heer Dijkgraaf (SGP) over het gebruik van lokmiddelen bij de bestrijding van landelijk vrijgestelde soorten (kenmerk 2017Z11206, ingezonden 30 augustus 2017). 1 Heeft u kennisgenomen van de reactie van de Jagersvereniging op het bericht van uw ministerie dat bij de jacht

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Beantwoording Tweede Kamer vragen – “ Regeling lokmiddelen wordt gewijzigd, ontheffing voor gebruik mogelijk”

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA  DEN HAAG Datum 31 augustus 2017 Betreft Beantwoording vragen over het bericht “Jagersvereniging waarschuwt leden: totaalverbod op het gebruik van lokmiddelen bij landelijke vrijstelling” Geachte Voorzitter, Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

1ste EDITIE FAUNABEHEER MAGAZINE uitgegeven door Faunabeheereenheden Nederland

 1 maart 2017 Faunabeheer Nederland 06 January 2017 1ste EDITIE FAUNABEHEER MAGAZINE UITGEGEVEN Hierin besteden de Faunabeheereenheden vooral aandacht aan de nieuwe Wet natuurbescherming, die vanaf 1 januari van kracht is. Met dit communicatiemiddel zij willen U nog beter mee informeren, wat dit per faunabeheereenheid betekent. U kunt deze, indien gewenst, printen of vergroten

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Kamerbrief 20 jan 2017 aan Eerste Kamer over de invoering Wet natuurbescherming – Provincies mogen jacht niet beperken.

Staatssecretaris Van Dam (EZ) informeert de Eerste Kamer over de invoering van de Wet natuurbescherming. Datum    20 januari 2017 Betreft    Invoering van de Wet natuurbescherming Geachte Voorzitter, Graag wil ik hierbij de nadere vragen over de invoering van de Wet natuurbescherming, zoals deze zijn gesteld in de brief van de

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Besluit en Regeling Wet natuurbescherming en de toelichtingen

Besluit van 11 oktober 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming en het Besluit en Regeling natuurbescherming met toelichtingen Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 oktober

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Kamerbrief inwerkingtreding Wet natuurbescherming

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Datum    21 oktober 2016 Betreft    Inwerkingtreding Wet natuurbescherming Geachte Voorzitter, Hierbij informeer ik uw Kamer over de stand van zaken ten aanzien van de invoering van de Wet natuurbescherming en de uitvoering van de aanvaarde moties

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Advies Actal inzake wet en regelgeving concept uitvoerings- regelgeving Wet natuurbescherming

Aan de secretaris-generaal van Economische Zaken De heer ir. M.H.P. van Dam Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG Datum: 1 april 2016   Onderwerp; Ex-ante toetsing uitvoerings- regelgeving Wet natuurbescherming Uw kenmerk : DGAN-PDJNG / 15058259 Ons kenmerk; JtH/RvZ/PO/2016/028   Bijlage(n)   Geachte heer Van Dam, Op 24 april 2015 heeft uw ambtsvoorganger aan de Tweede

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Kamerbrief over voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming en de bijlagen

Staatssecretaris Van Dam (EZ) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Wet natuurbescherming (Besluit natuurbescherming) en de ontwerpregeling houdende regels ter uitvoering van de Wet natuurbescherming en het Besluit natuurbescherming (regeling natuurbescherming). Download “Kamerbrief over voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming” PDF document | 3 pagina’s

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Wet Natuurbescherming wordt op 1 januari 2017 ingevoerd.

De Staatssecretaris heeft in zijn brief , om commentaar op ontwerp-Besluit natuurbescherming en ontwerp-regeling natuurbescherming aangegeven dat hij tevens de gelegenheid gebruik maakt om te melden dat hij in goed overleg met de provincies heeft besloten de datum van invoering van de nieuwe wet te verschuiven van 1 juli 2016 naar 1 januari

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Natuur stevig verankerd in provinciale coalitieakkoorden

De 12 coalitieakkoorden van provincies van maart 2015 laten zien dat natuurbeleid een prominente plek heeft in het provinciale beleid. Er zijn geen radicale koerswijzigingen in het provinciale natuurbeleid in vergelijking met de periode ervoor. Dit is ook niet zo vreemd aangezien dit beleid kort na de decentralisatie in 2013

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email