De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Minister geeft groen licht voor het afschieten van wasberen in Limburg

Minister geeft groen licht voor het afschieten van wasberen in Limburg

De provincie Limburg krijgt bijval uit Den Haag over de aanpak van de wasbeer. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten (CU), op kamervragen van de Partij voor de Dieren (PvdD).

Eind maart besloot de Limburgse gedeputeerde Hubert Mackus (CDA) om de wasbeer – waarvan wordt geschat dat er tussen de vijftig en de honderd rondlopen in Limburg – op de lijst van dieren te zetten waarop geschoten mag worden door jagers. Hij verwees hierbij naar een EU-richtlijn over dieren die van oorsprong niet in Europa voorkomen. „In deze richtlijn staat dat zolang een inheemse diersoort nog niet is gevestigd in een EU-lidstaat, er alles aan moet worden gedaan om de populatie te verwijderen.”

Eekhoorns

Ondanks de kritiek van de PvdD, die vindt dat de provincie Limburg niet goed heeft onderzocht om hoeveel wasberen het precies gaat, is de minister van mening dat de wasbeersituatie ‘voldoende inzichtelijk is gemaakt’. Ook werpt zij de suggestie van de PvdD, dat ‘gerichte uitroeiingscampagnes niet werken’, van de hand. „Wanneer er vroegtijdig en gericht wordt ingegrepen is het verwijderen van een populatie zoogdieren wel mogelijk.” Als voorbeeld geeft zij de populatie Pallas’ eekhoorns die met succes uit Limburg is verwijderd.

‘Te duur’

Volgens minister Schouten wordt de wasbeer zowel afgeschoten als opgevangen, ‘waarbij de nadruk ligt op het vangen van wasberen’. De provincie gaf eind maart in eerste instantie aan dat opvangen van de wasbeer ‘te duur’ zou zijn, en afschot dus de voorkeur leek te krijgen. Door de maatschappelijke weerstand die hierop ontstond, meldden zich opvangcentra die volgens de provincie toch wel betaalbaar zijn. De stichting AAP had in een eerder stadium aangeboden te helpen bij de opvang van wasberen maar de provincie vond hun aanbod te prijzig.

Uitzondering

Desondanks zal de wasbeer in Limburg nog steeds op de ‘afschietlijst’ komen te staan. Maar volgens gedeputeerde Mackus zal afschieten alleen ‘bij hoge uitzondering’ gebeuren. „Als ze niet te vangen zijn, dan zullen we ingrijpen,” aldus Mackus. Uitheemse diersoorten als de wasbeer zijn volgens minister Schouten ‘een van de voornaamste bedreigingen voor de biodiversiteit’

Commentaar Wbe Susteren/Graetheide

Eindelijk wordt er ingegrepen, nu het nog enigszins te doen is in Limburg, alleen al in onze Wbe zijn zeker 5 – 10 wasberen gezien op de wildcamera’s, dit kunnen dus dit jaar indien ze jongen krijgen gemakkelijk 20 stuks zijn na de zomer alleen al in ons werkgebied. Het verbaasd ons dat vangen en  opvangen wel resultaat zou hebben en afschieten niet volgens de schijnbaar “deskundigen”?

Uit gegevens van de Deutsche Jagd Verein (DJV) blijkt dat van de totaal gedode wasberen er maar ongeveer 38% gevangen kon worden.

De vraag is wie de kosten van het vangen zal betalen en wie dat gaat doen, nu afschieten alleen in uitzonderlijke gevallen mag en wat zijn die uitzonderingen dan?

De Wbe Susteren/Graetheide vindt dat indien de jachthouder hiervoor gevraagd gaan worden, zij ook een redelijke vergoeding en de juiste vangmiddelen dienen te krijgen van de provincie, als opdrachtgever. De wasbeer is een nachtdier dat pas actief wordt in de schemering en is heel lastig te vangen, je moet ook de juiste lokatie kennen en de juiste vangmiddelen hebben.


Zie hieronder het schriftelijk antwoord Minister van Landbouw

 

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

2513 AA DEN HAAG

atum 30 april 2019

Betreft Beantwoording schriftelijke vragen over de aanpak van wasberen door de provincie Limburg

Ons kenmerk: DGNVLG-S / 19096198

Uw kenmerk; 2019Z06601

Geachte Voorzitter,

Hieronder treft u mijn antwoord op vragen van het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) over het bericht dat Limburg heeft besloten wasberen te gaan schieten

(ingezonden 3 april 2019, kenmerk 2019Z06601).

Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ons kenmerk:DGNVLG-S / 19096198 / 2019Z06601

1

Kent u het bericht ‘Provincie Limburg gaat wasberen afschieten’ en het opiniestuk ‘Wasbeer vogelvrij in Limburg’?

Antwoord

Ja.

2

Wist u dat inmiddels ongeveer 16.000 mensen in een petitie hun zorgen hebben geuit over het afschot van wasberen in Limburg en de teller nog loopt?

Herinnert u zich uw antwoorden op eerdere Kamervragen over de plannen om wasberen te gaan schieten in Limburg?

Antwoord

Ja, beide zaken zijn mij bekend.

3

Wist u dat in Duitsland, waar miljoenen wasberen in het wild voorkomen, jarenlang geprobeerd is de wasbeer uit te roeien zonder succes, en dat wasberen daar momenteel een geaccepteerde inheemse soort zijn?

Antwoord

U verwijst in uw vraag naar een rapport van Alterra1. In Duitsland worden nog steeds wasberen geschoten. De wasbeer wordt in Duitsland – net als in Nederland – op grond van de EU-Verordening voor invasieve uitheemse soorten behandeld als een invasieve uitheemse soort, waarvan de wilde populatie zoveel mogelijk wordt ingedamd. Duitsland is ook verplicht om op grond van artikel 19 van de Verordening Invasieve Uitheemse Soorten verspreiding van de wasbeer naar andere Europese landen tegen te gaan.

4

Erkent u dat de provincie Limburg slechts een ‘inventarisatieonderzoek’ heeft laten doen en dat op basis daarvan alleen een inschatting kon worden gemaakt van het aantal dieren?

Antwoord

Nadat duidelijk werd dat er sprake was van voortplanting van wasberen heeft de provincie Limburg het initiatief genomen om de populatie in kaart te brengen en een schatting van de populatieomvang te maken. Hiervoor is gebruik gemaakt van publieksmeldingen en er is een veldstudie uitgevoerd met cameravallen. Hiermee is de situatie voldoende inzichtelijk.

5

Erkent u dat die inschatting varieert van slechts ‘eenlingen’ tot 50 of 100 dieren?

1 Alterra, Wasberen in Nederland, 2008, zie: https://www.wur.nl/nl/Publicatie-details.htm?publicationId=publication-way-333638323633

Antwoord

De inschatting van de provincie Limburg is dat er sprake is van een populatie van 50 tot 100 dieren in twee kerngebieden en dat er daarnaast nog sprake is van eenlingen op andere locaties in de provincie.

6

Klopt het dat de provincie Limburg niet weet of het gaat om enkele wasberen afkomstig uit de huiselijke sfeer of dat het gaat om migrerende dieren vanuit Duitsland?

Antwoord

De herkomst van de dieren in Limburg is onduidelijk. De Limburgse populatie staat op dit moment op zichzelf. Mogelijk is deze ontstaan door lokale ontsnappingen. De populatie in Duitsland en Wallonië heeft de Nederlandse grens nog niet bereikt. Wel kunnen zwervende dieren uit deze populaties in Nederland terecht zijn gekomen.

7

Wist u dat wetenschappers tot de conclusie komen dat gerichte uitroeiingscampagnes niet werken?

Antwoord

Het rapport van Alterra, waar naar u verwijst, geeft aan dat in het algemeen het lokaal uitsterven van diersoorten zelden het resultaat van een gerichte uitroeiingcampagne is. Wanneer er vroegtijdig en gericht wordt ingegrepen is het verwijderen van een populatie van zoogdieren wel mogelijk. Een voorbeeld hiervan is het verwijderen van de populatie Pallas’ eekhoorns, ook in de provincie Limburg.

8

Wist u bovendien dat dezelfde wetenschappers hun zorgen uiten over het feit dat lokale bestrijding ervoor zorgt dat “de voortplanting minder door dichtheidsafhankelijke factoren geremd wordt” en “er altijd sprake zal blijven van instroom uit Duitsland”?

Antwoord

Wasberen kunnen zeer hoge dichtheden bereiken. Het punt van hoge dichtheid als remmende voortplantingsfactor wordt daarom niet snel bereikt.

9

Wist u dat wetenschappers daarom waarschuwen voor jaarlijks terugkerende kosten wanneer ingezet wordt op gerichte uitroeiing?

Antwoord

Wanneer niet vroegtijdig wordt ingegrepen in de populatie, dan is te verwachten dat de kosten van maatregelen in de toekomst sterk zullen toenemen.

10

Erkent u dat de provincie belastinggeld gaat verspillen aan een volgens wetenschappers ineffectieve methode? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 9. Vroegtijdig ingrijpen kan juist hogere kosten (en dierenleed) in de toekomst voorkomen.

11

Deelt u de mening dat het niet te rechtvaardigen is dat de provincie Limburg jaarlijks tonnen spendeert aan de jacht, maar diervriendelijke oplossingen voor de wasbeer te duur vindt, terwijl al opvangcapaciteit aangeboden was? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

De provincie Limburg geeft aan dat is gekozen voor een tweesporenbeleid, waarbij gericht kastvallen worden ingezet om dieren levend te vangen en daarnaast wordt jachtaktehouders toegestaan dieren te doden met het geweer waar vangen redelijkerwijs niet mogelijk is. Voor de levend gevangen dieren bekijkt de provincie de mogelijkheden om deze op te vangen tegen acceptabele kosten.

12

Deelt u de mening dat het niet te rechtvaardigen is dat er wordt overgegaan op afschot zonder goed overleg met experts over diervriendelijke methoden, gezien de gerede twijfels over de effectiviteit van de maatregel en zonder dat bekend is om hoeveel wasberen het eigenlijk gaat? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

De provincie heeft op advies van de Faunabeheereenheid Limburg gekozen voor het tweesporenbeleid, zoals genoemd in het antwoord op vraag 11, omdat de verwachting is dat dit noodzakelijk is om de populatie volledig uit het gebied weg te kunnen halen. Daarbij ligt de nadruk op het vangen van de wasberen.

13

Erkent u dat u verantwoordelijk bent voor het beleid om de internationale en Europese biodiversiteitsdoelen te halen?

Antwoord

Dit erken ik en daarom onderschrijf ik ook deze inzet van provincie Limburg om deze soort, waarvan op Europees niveau is vastgesteld dat deze een bedreiging vormt voor de biodiversiteit, uit de Limburgse natuur weg te halen.

14

Erkent u dat de afname van de biodiversiteit bij de bron aangepakt moet worden, zoals de extreem vervuilende landbouw en de versnippering van het natuuroppervlak?

Antwoord

In de overwegingen bij de Europese Verordening worden invasieve uitheemse soorten genoemd als een van de voornaamste bedreigingen voor de biodiversiteit en aanverwante ecosysteemdiensten. Door de wasbeer uit Limburg weg te halen wordt voorkomen dat deze soort de biodiversiteit aantast. Andere maatregelen die afname van de biodiversiteit tegengaan zullen ook nodig blijven.

15

Erkent u dat het uitroeien van weerloze dieren onder het mom van de biodiversiteitsdoelen een schijnoplossing is?

Antwoord

Nee.

16

Erkent u dat het uw verantwoordelijkheid is om zicht te houden op en richting te geven aan de invulling van de EU-verordening aangaande invasieve exoten?

Antwoord

Dit is een gezamenlijke opgave van Rijk en provincies. Meerdere partijen zijn aan zet. Met de decentralisatie van het natuurbeleid, waaronder het soortenbeleid, zijn de beheers- en uitroeiingsmaatregelen van een groot aantal invasieve uitheemse soorten aan de provincies overgedragen. Met wijziging van de regeling natuurbescherming van 22 februari 2018 (kenmerk WJZ/17141167) is de wasbeer aangewezen als door de provincies te bestrijden invasieve uitheemse soort.

17

Ziet u vanuit die verantwoordelijkheid aanleiding om de provincie Limburg aan te spreken op hun invulling ervan? Zo ja, kunt u dat toelichten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

De provincie Limburg maakt eigen keuzes in de wijze waarop invasieve uitheemse soorten worden bestreden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat hierover in contact met de provincie Limburg een sluit zich aan bij deze aanpak.

Print Friendly, PDF & Email