Meer dan 19 miljoen ganzen schade verwacht voor 2016

Het Faunafonds keert dit jaar naar verwachting bijna €19 miljoen uit voor ganzenschade. In de eerste zes maanden van 2016 werd al voor €16,3 miljoen gecompenseerd. Daar komt vermoedelijk nog zo’n €2,5 miljoen bij. Dat meldt het NRC. Van het genoemde totale schadebedrag is ruim 86% bestemd voor gederfde graslandopbrengsten.

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Faunafonds houdt rekening met jachtverbod vanwege vogelgriep

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft in verband met het tegengaan van de verspreiding van vogelgriep besloten tot een jachtverbod. Het Faunafonds kan uitsluitend een tegemoetkoming verlenen voor schade veroorzaakt door beschermde inheemse diersoorten, met uitzondering van landelijk en provinciaal vrijgestelde diersoorten of jachtsoorten. Om voor een tegemoetkoming in

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Aanbieding Alterra rapport evaluatie provinciale vrijstellingslijst over schade en overlast veroorzakende soorten aan de provincies

Aan:            Gedeputeerde Staten van de provincie Datum:       22 augustus 2016 Betreft:      Aanbieding evaluatie provinciale vrijstellingslijst Geacht college, Op grond van de Flora- en faunawet werd de provinciale vrijstellingslijst op landelijk niveau vastgesteld. De toekomstige Wet natuurbescherming kent op dit punt

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

2e Faunaschade PreventieKit (FPK)

Faunaschade PreventieKit (FPK) In de Faunaschade Preventiekits vindt u een overzicht van preventieve maatregelen om gewasschade door beschermde inheemse diersoorten te voorkomen en beperken. De Faunaschade Preventiekits zijn bedoeld voor grondgebruikers in de agrarische sector. De preventiekits geven een overzicht van de preventieve maatregelen per soortgroep en de daarbij eventueel geldende richtlijnen

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Drie wijzigingen in beleidsregels Faunafonds

Vorige week week zijn er 3 wijzigingen in de ‘Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade’ van het Faunafonds in werking getreden. De wijzigingen hebben betrekking op schade veroorzaakt door; wolven,  schade op gepachte percelen en  schade aan graszoden.  De gewijzigde beleidsregels zijn gepubliceerd in de Staatscourant en zijn op 13 juli in werking

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Stappenplan moet aanrijdingen met reeën verminderen

Het gaat goed met de reeën in Nederland. Keerzijde hiervan is dat het aantal aanrijdingen met reeën is toegenomen tot circa 10.000 per jaar. Dat is te veel, vindt een coalitie van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de 12 Landschappen, Dierenbescherming en de Zoogdiervereniging. Onderzoeker Mirjam de Vries ontwierp daarom een stappenplan voor

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Nieuwe Dassenovereenkomsten Faunafonds

22 dec 2015 Op 1 januari 2016 lopen de huidige Dassenovereenkomsten, die grondgebruikers met het Faunafonds hebben gesloten, af. Het Faunafonds biedt grondgebruikers die dassenschade hebben vanaf 2016 de mogelijkheid om een nieuwe dassenovereenkomst af te sluiten. Waarom een Dassenovereenkomst? Hoewel de dassenpopulatie in Nederland momenteel niet dermate onder druk

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Bevers in Limburg

Bevers in landbouwgebied Nu de beverpopulatie uitdijt, komen ook in landbouwgebieden vaker bevers en beverdammen voor. Een landbouwer die zijn land langs de beek  benut, kan op de oever te maken krijgen met natschade en soms ook vraatschade. Vanuit het oogpunt van natuur, natuurlijke waterberging en zelfs drinkwaterwinning, is de

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

BIJ12 – FAUNAFONDS start onderzoek naar hofspots en maatwerkbeheer reeën

In opdracht van BIJ12 start aanvang december  onderzoeksinstituut Alterra in samenwerking met van Bommel Faunawerk een onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen voor het reduceren van aanrijdingen met reeën op plaatsen waar aanrijdingen veelvuldig optreden (de zogenaamde hotspots). “Er is een grote behoefte aan wetenschappelijke kennis over hotspots en beheer”, zegt

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Geen inspanningsverplichting in ganzenrust- en foerageergebieden voor tegemoetkoming schade

23 nov 2015 De winterperiode is weer begonnen. Voor grondgebruikers met percelen gelegen in ganzenrust- en foerageergebieden geldt,  in de periode dat deze gebieden zijn aangewezen,  geen inspanningsverplichting om voor een tegemoetkoming in eventuele ganzenschade in aanmerking te komen. Buiten deze gebieden geldt het normale beleid.  Dit normale beleid houdt

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email